fbpx
KONKURS: GENERALNI SEKRETAR/KA KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE

KONKURS: GENERALNI SEKRETAR/KA KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE

Naziv pozicije:  Generalni sekretar/-ka 
Trajanje konkursa:  15. mart – 30. mart 2021. godine 
Period angažmana:  3 godine, uz mogućnost produženja mandata  

Opis radnog mesta i poslova generalnog sekretara/ke:

Generalni sekretar/ka: 

 • izvršava i operativno sprovodi odluke, strateške planove, godišnje planove rada i programe i tematske celine koje su doneli Skupština i Upravni odbor KOMS-a; odgovara za zakonitost rada organizacije; 
 • neposredno rukovodi Sekretarijatom KOMS-a: procenjuje i vrednuje rad zaposlenih i stara se o realizaciji Zakona o radu i bezbednosti na radu, ZSO zaposlenih i drugim zakonskim okvirima, odmorima i slobodnim danima zaposlenih, nagradama, kaznama i motivaciji zaposlenih, gradeći timski duh Sekretarijata KOMS; 
 • donosi i izvršava odluke o korišćenju i raspolaganju programskim i projektnim sredstvima, na osnovu ugovora, smernica, Uredbi ili drugih pravila i dogovora sa donatorom; 
 • odgovoran/-na je za postojanje stalnog i efikasnog monitoringa i vrednovanja procesa, programa i aktivnosti KOMS i procesa razvoja i stalnog preispitivanja i unapređenja programa KOMS i organizacionog menadžmenta; 
 • izrađuje mesečne i godišnje izveštaje o radu KOMS-a; 
 • izrađuje normativne akte neophodne za rad sekretarijata KOMS-a; 
 • zastupa i predstavlja organizaciju u eksternim odnosima; sarađuje i izgrađuje partnerstva sa institucijama, donatorima, organizacijama, javnošću i drugim akterima; 
 • inicira i organizuje aktivnosti prikupljanja sredstava KOMS-a i odgovoran je za finansijsku i programsku održivost mreže; 
 • donosi odluku o honorarnom zapošljavanju radnika/ca Sekretarijata KOMS-a prema potrebama, a u skladu sa odlukama Upravnog odbora, Statutom i Zakonom; osniva i stara se o funkcionisanju radnih grupa KOMS-a; 
 • generalni sekretar zajedno sa sekretarijatom predlaže Upravnom odboru reaktivne mere, programska rešenja i politike kao odgovor na novonastalu situaciju u društvenom, ekonomskom i/ili političkom okruženju i na osnovu odobrenja Upravnog odbora, takve mere sprovodi; 
 • pruža stručnu, administrativnu i tehničku podršku radu Upravnog odbora; 
 • izvršava druge zadatke poverene od strane Upravnog odbora. 

Profil traženog kandidata/kinje: 

Obrazovanje: 

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije sedmog stepena), poželjno iz oblasti društvenih nauka 

Radno iskustvo: 

 • Minimum 5 godina iskustva rada u organizacijama civilnog društva: 
 • Minimum 5 godina relevantnog radnog iskustva u menadžmentu i upravljanju projektima;  
 • Iskustvo u menadžmentu, upravljanju i rukovođenju organizacijama civilnog društva;  
 • Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (državne institucije, relevantni akteri omladinske politike, mediji, biznis sektor, civilni sektor, eksperti, itd.);  
 • Poželjno iskustvo u radu sa mladima i/ili omladinskom radu. 

Posebni uslovi: 

 • Odlično poznavanje engleskog jezika – napredni nivo; 
 • Poznavanje rada na računaru i poznavanje softverskih rešenja za praćenje i monitoring projektnog ciklusa i upravljanja; 
 • Poznavanje projektnog i finansijskog menadžmenta; 
 • Poznavanje pravnog okvira delovanja OCD i saveza u Srbiji; 
 • Iskustvo u upravljanju ljudskim i materijalnim resursima; 
 • Visoko izražene pregovaračke, liderske i komunikacijske veštine; 
 • Veštine planiranja i pisanja, koordinacije i vrednovanja programa i projekata; 
 • Poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu; 
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative; 
 • Sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu; 
 • Sposobnost koordinacije timom sa izraženim liderskim veštinama; 
 • Za poziciju generalnog sekretara u trenutku kandidovanja kandidat ne sme imati više od 35 godina. (Statut KOMS, član 27.) 

Uslovi rada: 

 • Ugovor o radu na period od 3 godine, od kojih je predviđen probni rad u trajanju od 3 meseca; 
 • Radno mesto u Beogradu; 
 • Puno radno vreme – 40 radnih sati nedeljno; 
 • Mogućnost putovanja u zemlji i inostranstvu. 

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju: 

 • svoju biografiju (na srpskom jeziku),  
 • tri pisma preporuke i  
 • motivaciono pismo (do 500 reči), u kome će odgovoriti na sledeća pitanja:  

1. Koja je Vaša motivacija i kvalifikacija za obavljanje ove radne pozicije?

2. Kako vidite položaj KOMS-a u društvu? 

3. Koja je Vaša vizija KOMS-a u narednih 5 godina? Koji su dalji ključni razvojni pravci delovanja KOMS-a koje predlažete?  

Na email adresu konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto generalnog sekretara/ke“ najkasnije do 30. marta 2021. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir. 

Svi kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o ishodu svoje prijave nakon isteka roka za prijavu. Planirana su dva kruga selekcije i razgovora sa kandidatima/-kinjama u periodu od 31. marta do 4. aprila 2021. godine. 

Predviđeni početak radnog angažmana je 5april 2021. godine, sa punim radnim vremenom.  

Više informacija o KOMS-u i našim aktivnostima možete naći na sajtu www.koms.rs

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti generalnom sekretaru KOMS, Stefanu Đorđeviću na stefan.djordjevic@koms.rs ili broj telefona: 062 467 277, radnim danima od 9 do 17 časova.