fbpx

Kako postati KOMS članica?

Home / Kako postati KOMS članica?

Organizacija mladih i za mlade sa teritorije Republike Srbije može postati pridružena ili punopravna KOMS članica.

Punopravni član može postati svako udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • 1. kriterijum

  Da je organiacija registrovana u Republici Srbiji u Registru udruženja koji vodi Agencija za privredne registre (prilaže se izvod iz Registra)

 • 2. kriterijum

  Da je organizacija registrovana najmanje 4 godine (prilaže se fotokopija prvog rešenja o upisu u registar)

 • 3. kriterijum

  Da je organizacija organizovana u skladu sa demokratskim principima i ne promoviše bilo kakav oblik diskriminacije, netolerancije ili nasilja (prilaže se Statut, Pravilnik o radu)

 • 4. kriterijum

  Da je u poslednje 4 godine organizacija programski opredeljena za rad sa mladima (prilaže se CV organizacije)

 • 5. kriterijum

  Da su mladi aktivno uključeni u rad organizacije (izjava o učešću mladih u UO ili u drugim telima organizacije, ili u realizaciji projekata i/ili u drugim bitnim aktivnostima organizacije)

 • 6. kriterijum

  Da organizacija nije članica saveza, mreže ili slične strukture, koji su već u statusu organizacije članice KOMS-a.

 • 7. kriterijum

  Da organizacija sprovodi aktivnosti za mlade na najmanje 2 osnovne jedinice lokalne samouprave – opštine (izjava o teritorijalnoj rasprostranjenosti)

 • 8. kriterijum

  Da je organizacija u statusu pridruženog člana provela period od najmanje godinu dana odnosno period između dva redovna zasedanja Skupštine KOMS.

Pridruženi član može postati udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjava kriterijume iz tačaka 1, 3, 5, 6, 7 i 8 kriterijuma za punopravno članstvo, a najmanje poslednje 2 godine sprovodi programe za mlade.

Pridruženi članovi imaju samo pravo na reč i pravo da učestvuju u aktivnostima Krovne organizacije mladih Srbije ali ne i pravo glasa, pravo da nominuju i budu birani u organe KOMS.

Ispunjavamo sve kriterijume, kako da pristupimo KOMS-u?

Ukoliko Vaša organizacija želi da pristupi KOMS-u potrebno je da na e-mail office@koms.rs dostavi sledeću dokumentaciju, a zatim i poštom na adresu KOMS-a, Kralja Milutina 15, 11 000 Beograd:

 • Popunjen Upitnik i izjavu namere: 1. Ovde preuzmite upitnik  2. Ovde preuzmite izjavu
 • Kopiju Rešenja o upisu u registar udruženja
 • Kopiju Statuta i Pravilnika o radu (ukoliko postoji)
 • Odluku Skupštine o pristupanju KOMS-u

Nakon dostavljnja dokumentacije Komisija će razmotriti Vašu prijavu i kontaktirati Vas. Napominjemo da bez obzira na datum podnošenja prijave organizacija može formalno biti primljena u članstvo tek na prvom narednom zasedanju redovne godišnje Skupštine KOMS-a.

Organizacija koja ispunjava kriterijume za punopravno članstvo, odnosno za prelazak iz pridruženog članstva u punopravno članstvo, može podneti zahtev za prelazak popunjavanjem Zahteva za prelazak u punopravno članstvo KOMS-a.