fbpx

Kako postati KOMS članica?

Home / Kako postati KOMS članica?

Udruženje mladih i za mlade, kao i savez udruženja sa teritorije Republike Srbije može postati organizacija članica Krovne organizacije mladih Srbije.

Udruženje može biti u pridruženom ili punopravnom članstvu KOMS.

Organizacija članica KOMS može postati svako udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • 1. kriterijum

  Da je udruženje registrovano u Republici Srbiji u Registru udruženja koji vodi Agencija za privredne registre (prilaže se izvod iz Registra).

 • 2. kriterijum

  Da je udruženje registrovano najmanje 2 godine (prilaže se fotokopija prvog rešenja o upisu u registar). Za punopravno članstvo, udruženje mora postojati najmanje 4 godine.

 • 3. kriterijum

  Da je udruženje organizovano u skladu sa demokratskim principima i ne promoviše bilo kakav oblik diskriminacije, netolerancije ili nasilja (prilaže se Statut, Pravilnik o radu).

 • 4. kriterijum

  Da je u poslednje 2 godine udruženje programski opredeljeno za rad sa mladima (prilaže se CV organizacije kroz Upitnik). Za punopravno članstvo, udruženje programe za mlade treba da sprovodi najmanje 4 godine.

 • 5. kriterijum

  Da su mladi aktivno uključeni u rad udruženja (izjava o učešću mladih u UO ili u drugim telima udruženja, ili u realizaciji projekata i/ili u drugim bitnim aktivnostima udruženja).

 • 6. kriterijum

  Da udruženje nije članica saveza, mreže ili slične strukture, koji su već u statusu organizacije članice KOMS-a.

 • 7. kriterijum

  Da organizacija sprovodi aktivnosti za mlade na najmanje 2 osnovne jedinice lokalne samouprave – opštine (izjava o teritorijalnoj rasprostranjenosti kroz Upitnik).

Pridruženi članovi imaju samo pravo na reč i pravo da učestvuju u aktivnostima Krovne organizacije mladih Srbije ali ne i pravo glasa, pravo da nominuju i budu birani u organe KOMS.

Punopravna organizacija članica može postati udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjava kriterijume iz navedenih tačaka, kao i da je u članstvu provela period od najmanje godinu dana odnosno period između dva redovna zasedanja Skupštine KOMS.

Ispunjavamo sve kriterijume, kako da pristupimo KOMS-u?

Ukoliko Vaša organizacija želi da pristupi KOMS-u potrebno je da na e-mail office@koms.rs dostavi sledeću dokumentaciju, a zatim i poštom na adresu KOMS-a, Kralja Milutina 15, 11 000 Beograd:

 • Popunjen Upitnik i izjavu namere: 1. Ovde preuzmite upitnik  2. Ovde preuzmite izjavu
 • Kopiju Rešenja o upisu u registar udruženja u dva primerka
 • Kopiju Statuta i Pravilnika o radu (ukoliko postoji)
 • Odluku Skupštine o pristupanju KOMS-u u dva primerka

Nakon dostavljnja dokumentacije Komisija će razmotriti Vašu prijavu i kontaktirati Vas. Napominjemo da bez obzira na datum podnošenja prijave organizacija može formalno biti primljena u članstvo tek na prvom narednom zasedanju redovne godišnje Skupštine KOMS-a.

Organizacija koja ispunjava kriterijume za punopravno članstvo, odnosno za prelazak iz pridruženog članstva u punopravno članstvo, može podneti zahtev za prelazak popunjavanjem Zahteva za prelazak u punopravno članstvo KOMS-a.

Za sva pitanja i nedoumice u vezi pristupanja u članstvo Krovne organizacije mladih Srbije, budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla na office@koms.rs