fbpx

O organizaciji

koms-desktop-wallpaper-1

 

Šta je KOMS?

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 108 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji.

Šta KOMS radi?

KOMS je zapravo zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (pre svega države i institucija).

Dakle KOMS zagovara unapređenje položaja mladih u Srbiji.

Da li je zagovaranje jedina uloga Krovne organizacije mladih Srbije?

Zagovaranje je osnovna uloga KOMS-a, ali osim toga KOMS svojim organizacijama članicama služi i kao servis tako što im pruža aktivnosti jačanja kapaciteta kako samih organizacija, tako i mladih koji participiraju unutar organizacija članica. Osim toga mreža organizacija koje čine KOMS pomaže organizacijama članicama da jačaju međusobne veze i zajednički deluju.

Na koji način KOMS usmerava svoje delovanje?

Krovna organizacija mladih Srbije realizuje četiri programske oblasti:

 • Lokalni program
 • Nacionalni program
 • Međunarodni program
 • Program jačanja kapaciteta

Delovanje je usmereno kroz šest tematskih celina:

 • Aktivno učešće mladih
 • Informisanje i medijska pismenost
 • Zapošljivost mladih
 • Bezbednost mladih
 • Obrazovanje
 • Socijalna uključenost, ravnopravnost i inkluzivno društvo

Od 2019. godine KOMS posebno prepoznaje temu održivog razvoja kao dodatnu programsku celinu.

Koje su još uloge KOMS-a?

 • Prepoznavanje potreba i zastupanje interesa mladih
 • Platforma za dijalog i saradnju i forum za razmenu informacija, iskustava i stavova organizacija članica
 • Promovisanje, podsticanje i podržavanje omladinskog organizovanja
 • Podsticanje saradnje javnih institucija sa mladima i učestvovanje u institucionalnim procesima donošenja odluka koje su od značaja za mlade, po principu co-management-a
 • Analiziranje javnih politika (zakona, strategija, budžeta…) i davanje stručnog mišljenja amandmana na njih
 • Sarađivanje sa srodnim inostranim organizacijama i zastupanje mladih ljudi u Srbiji na polju međunarodne saradnje
 • Javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Doprinos izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica

Kako je sve počelo i šta je predstavljala Koalicija mladih Srbije, preteča KOMS-a?

Koalicija mladih Srbije, mreža koja je okupljala 5 nacionalnih omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima (Građanske inicijative, Mladi istraživači Srbije, Omladina JAZAS-a, Omladinski informativni centar i Savez izviđača Srbije) nastala je 2003. godine kao Inicijativa mladih Srbije u okviru koje su delovali i Omladinski Savet Vojvodine i Studentska unija Srbije u ostvarenju dva cilja: podizanje svesti javnosti na lokalnom i nacionalnom nivou o poziciji mladih u zemlji i uspostavljanju institucionalnog tela za brigu o mladima.

Zagovarajući brigu o mladima u Srbiji, na lokalnom i nacionalnom nivou, Koalicija mladih Srbije je realizovala:

 • Projekte mobilisanja mladih da izađu na glasanje
 • Pomoć i iniciranje uspostavljanja 13 lokalnih koalicija mladih
 • Trening “Omladinska politika i proces javnog zagovaranja”
 • Zagovaranje kampanje podizanja svesti o položaju mladih
 • Istraživanja o položaju mladih u zemlji
 • Učešće na omladinskim događajima

U julu 2006. godine, 640 organizacija uputilo je zahteve Vladi za formiranje posebnog državnog tela koje bi se bavilo mladima. Na parlamentarne izbore održane 21. januara 2007. godine, Koalicija mladih Srbije je pozvala građane da glasaju, a političare da javno, jasno i nedvosmisleno pre svega mladima, ali i svim građanima Srbije, daju obećanje šta planiraju da urade za mlade nakon izbora. Od predizbornih obećanja sačinjen je film koji je 3. aprila 2007. godine prezentovan u beogradskom Medija centru.

Konačno, 12. marta 2011. godine održana je osnivačka Skupština mreže organizacija mladih i za mlade koju danas znamo kao KOMS.

Krovna organizacija mladih Srbije sada predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, koje trenutno okuplja 108 organizacija članica (organizacija mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.