fbpx

O organizaciji

Home / O organizaciji
10 godina KOMS-a 100%
100 organizacija u članstvu 100%
100 projekata 70%
50 publikacija 80%

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 109 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji.

KOMS je zapravo zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (pre svega države i institucija).

Dakle KOMS zagovara unapređenje položaja mladih u Srbiji.

Zagovaranje je osnovna uloga KOMS-a, ali osim toga KOMS svojim organizacijama članicama služi i kao servis tako što im pruža aktivnosti jačanja kapaciteta kako samih organizacija, tako i mladih koji participiraju unutar organizacija članica. Osim toga mreža organizacija koje čine KOMS pomaže organizacijama članicama da jačaju međusobne veze i zajednički deluju.

KOMS u 2023/2024. godini ima tri ključna strateška cilja:

 1. Unapređenje sistema omladinske politike i mehanizama aktivnog učešća mladih;
 2. Unapređenje i poštovanje prava mladih;
 3. Doprinos izgradnji kapaciteta omladinskog sektora i obezbeđivanje podsticajnih uslova za jačanje udruženja mladih i za mlade.

KOMS će kroz svoje programe uticati na unapređenje položaja mladih u svim oblastima koje su važne za mlade, ali pre svega u sledećim tematskim oblastima:

 • Mehanizmi aktivnog učešća mladih u donošenju odluka;
 • Bezbednost, položaj i blagostanje mladih;
 • Informisanje i osnaživanje organizacija članica i mladih.
 • Prepoznavanje potreba i zastupanje interesa mladih
 • Platforma za dijalog i saradnju i forum za razmenu informacija, iskustava i stavova organizacija članica
 • Promovisanje, podsticanje i podržavanje omladinskog organizovanja
 • Podsticanje saradnje javnih institucija sa mladima i učestvovanje u institucionalnim procesima donošenja odluka koje su od značaja za mlade, po principu co-management-a
 • Analiziranje javnih politika (zakona, strategija, budžeta…) i davanje stručnog mišljenja amandmana na njih
 • Sarađivanje sa srodnim inostranim organizacijama i zastupanje mladih ljudi u Srbiji na polju međunarodne saradnje
 • Javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Doprinos izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica

KOMS je zagovaračka platforma koja zastupa interese mladih, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rešenja u cilju unapređenja položaja mladih kroz razvijanje strateških partnerstava, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i jačanje kapaciteta organizacija članica i drugih subjekata omladinske politike.

Podsticajno okruženje u kojem mladi zastupaju svoje interese i aktivno učestvuju u razvoju društva.

Proces formiranja KOMS-a zasnovan je na iskustvima ranijih inicijativa formiranja krovne organizacije, rezultatima brojnih analiza i istraživanja, potrebama organizacija u Srbiji, kao i na aktuelnom socio-političkom kontekstu. Ne ulazeći u definisanje aktivnosti i ciljeva, ovom platformom se ne žele definisati programski aspekti delovanja KOMS, već način na koji će se aktivnosti sprovoditi.

Kako Krovnu organizaciju mladih Srbije čini veliki broj organizacija koje se značajno razlikuju u stukturi i programskom delovanju, ova Platforma ima za cilj da:

 • Uspostavi zajedničko razumevanje o vrednostima, principama i pristupima na kojima će biti utemeljeno delovanje KOMS-a
 • Osigura kvalitet aktivnosti KOMS-a kroz primenu ove platforme u radu struktura i članica KOMS-a
 • Doprinese adekvatnom sprovođenju principa definisanih Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije

Osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti Krovne organizacije mladih Srbije biće bazirano na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima, a posebna pažnja biće posvećena višeslojnosti identiteta mladih, te adekvatnom prepoznavanju i zagovaranju njihovih prava i potreba.

Radeći istovremeno na osnaživanju organizacija, izgradnji odnosa sa institucijama, unapređenju javnih politika i prepoznavanju značaja omladinskog organizovanja, bazične postavke Krovne organizacije mladih Srbije uključuju razvoj civilnog društva, podizanje svesti javnosti, zalaganje za ravnopravan tretman u obrazovanju i zdravstvenom sistemu, političku participaciju mladih, ekonomsko osnaživanje i solidarnost, pravo na samodefinisanje i samoidentifikaciju, pravo na telesni integritet, borbu protiv seksualne i ekonomske eksploatacije mladih, ekološku osvešćenost, te vrednosti nenasilja, antirasizma i antifašizma. Ukratko, rad Krovne organizacije mladih Srbije će se temeljiti na zalaganju za poštovanje i afirmaciju svih ljudskih prava i sloboda.

Vrednosti i principi KOMS-a

Delovanje Krovne organizacija mladih Srbije utemeljeno je na zajedničkim vrednostima i principima članica, uz istovremenu izgradnju razumevanja i poštovanja različitosti među organizacijama članicama.

Kako bi kvalitetno delovala, Krovna organizacija mladih Srbije i njene članice zalažu se za:

 • Poštovanje ljudskih prava svih mladih bez obzira na pol, rasnu i nacionalnu pripadnost, religijsko i političko opredeljenje, seksualnu orijentaciju, socijalni status, funkcionalne smetnje, rodni identitet i/ili izražavanje;
 • Demokratiju i aktivno učešće mladih, posebno uvažavajući posvećenost, entuzijazam i volontersko učešće;
 • Delovanje zasnovano na podacima prikupljenim kroz istraživanja i analize;
 • Otvorenost članica za informacije, ideje i energiju;
 • Celoživotno učenje kroz afirmaciju znanja, odgovorno upravljanje stečenim znanjima i iskustvima i kontinuiran razvoj kapaciteta organizacija članica;
 • Ravnopravnost organizacija i aktivista/kinja kroz poštovanje osnovnih principa individualnosti: prava na samodefinisanje, samoidentifikaciju i samoizražavanje;
 • Transparentnost delovanja prema članstvu i javnosti;
 • Odgovornost među organizacijama članicama, prema mladima, državnim institucijama i donatorima;
 • Primenu co-menadžment koncepta prilikom razvoja međusektorskih partnerstava i saradnje, a posebno kod donošenja odluka u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika kako bi se obezbedio uticaj mladih;
 • Interkulturalni dijalog mladih kroz podsticanje spremnosti mladih na razumevanje i uvažavanje različitosti.

Koalicija mladih Srbije, mreža koja je okupljala 5 nacionalnih omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima (Građanske inicijative, Mladi istraživači Srbije, Omladina JAZAS-a, Omladinski informativni centar i Savez izviđača Srbije) nastala je 2003. godine kao Inicijativa mladih Srbije u okviru koje su delovali i Omladinski Savet Vojvodine i Studentska unija Srbije u ostvarenju dva cilja: podizanje svesti javnosti na lokalnom i nacionalnom nivou o poziciji mladih u zemlji i uspostavljanju institucionalnog tela za brigu o mladima.

Zagovarajući brigu o mladima u Srbiji, na lokalnom i nacionalnom nivou, Koalicija mladih Srbije je realizovala:

 • Projekte mobilisanja mladih da izađu na glasanje
 • Pomoć i iniciranje uspostavljanja 13 lokalnih koalicija mladih
 • Trening “Omladinska politika i proces javnog zagovaranja”
 • Zagovaranje kampanje podizanja svesti o položaju mladih
 • Istraživanja o položaju mladih u zemlji
 • Učešće na omladinskim događajima

U julu 2006. godine, 640 organizacija uputilo je zahteve Vladi za formiranje posebnog državnog tela koje bi se bavilo mladima. Na parlamentarne izbore održane 21. januara 2007. godine, Koalicija mladih Srbije je pozvala građane da glasaju, a političare da javno, jasno i nedvosmisleno pre svega mladima, ali i svim građanima Srbije, daju obećanje šta planiraju da urade za mlade nakon izbora. Od predizbornih obećanja sačinjen je film koji je 3. aprila 2007. godine prezentovan u beogradskom Medija centru.

Konačno, 12. marta 2011. godine održana je osnivačka Skupština mreže organizacija mladih i za mlade koju danas znamo kao KOMS.

Krovna organizacija mladih Srbije sada predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, koje trenutno okuplja 103 organizacije članice (organizacija mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Od 2020. godine, KOMS je i zvanično prepoznat kao nacionalni krovni savez mladih u skladu sa Zakonom o mladima RS.