fbpx

Šta su krovne organizacije mladih?

Home / Šta su krovne organizacije mladih?
logo KOMS

 

 

Krovna organizacija mladih predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u jednoj zemlji. Krovnu organizaciju ima većina evropskih zemalja kao i mnoge druge zemlje sveta i one funkcionišu pod različitim nazivima, a najčešće pod nazivom Nacionalni omladinski savet (eng. National Youth Council). Njih osnivaju, odnosno u njih se udružuju omladinske organizacije (organizacije koje čine mladi, koje rade sa mladima, za mlade i u interesu mladih) radi postizanja zajedničkih opštih ciljeva (koje samostalnim delovanjem ne bi mogli postići), u koje se najčešće ubrajaju:

  • jačanje pregovaračke pozicije mladih prema državi i njenim politikama za mlade
  • stvaranje mehanizama za učešće mladih u donošenju odluka koje ih se tiču
  • jačanje mehanizma za predstavljanje opštih socio-ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih interesa mladih
    porast informisanosti mladih i omladinskih organizacija – veća i potpunija mobilnost informacija
  • obezbeđivanje osnove za učešće mladih u međunarodnim forumima.