fbpx

O Savetu za mlade

Home / O Savetu za mlade

Šta je Savet za mlade i ko ga čini?

Savet za mlade je savetodavno telo Vlade Republike Srbije koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje

Savet za mlade čine predstavnici/e organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza mladih, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci.

Najmanje jednu trećinu članova Saveta za mlade čine predstavnici mladih iz reda udruženja i saveza mladih i za mlade, koje u skladu sa članom 14 Zakona o mladima, predlaže Krovna organizacija mladih Srbije kao zakonski priznat krovni savez od strane Ministarstva omladine i sporta.

Na koji način mladi učestvuju u radu Saveta?

Kao savetodavno telo Vlade, Savet obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici i predstavnice institucija.

Predstavnici i predstavnice mladih u savetodavnom telu Vlade RS: zastupaju stavove mladih u Republici Srbiji, obavljaju redovne konsultacije sa mladima i osiguravaju da se njihovi prioriteti nađu na agendi donosioca odluka; podstiču i usklađuju aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, na nacionalnom i lokalnom nivou; predlažu mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji, na bazi aktuelnih podataka iz istraživanja o položaju mladih; predlažu mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

Mladi članovi i članice Saveta redovno učestvuju i na koordinacionim sastancima koje organizuje Krovna organizacija mladih Srbije sa ciljem usaglašavanja stavova, konsultacija sa mladima, ali i organizacijama mladih i za mlade.

Predstavnik/ca mladih obavlja svoj mandat za vreme trajanja aktuelnog saziva Vlade i/ili do navršenih 30 godina života.

Koji su uslovi, neophodne kvalifikacije i kompetencije koje mlada osoba treba da ima da bi bio/la član/ica Saveta za mlade?

Kandidati i kandidatkinje koji/e su zainteresovani/e da se prijave za članstvo u Savetu za mlade, trebalo bi da:

  • u trenutku otpočinjenja mandata budu uzrasta od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života
  • budu državljani Republike Srbije
  • su aktivno koordinirali ili učestvovali u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji omladinske politike na lokalnom i/ili nacionalnom nivou u trajanju od najmanje 2 godine
  • su učestvovali u kreiranju i sprovođenju programa ili projekta usmerenih na ostvarivanje strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade
  • imaju najmanje jednogodišnje iskustvo u zagovaranju politika
  • dobro poznaju rad nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike i upoznati su sa društvenim i političkim kontekstom u državi
  • primenjuju i promovišu vrednosti omladinske politike i uključivanja mladih

Na koji način mladi koji nisu članovi i članice Saveta za mlade mogu da se uključe u rad Saveta pogledajte ovde.

Upoznajte predstavnike mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije.