fbpx

Publikacije

Home / Publikacije

Mladi i preduzetništvo

Prema podacima iz istraživanja procenat nezaposlenih mladih osoba iznosi oko 20% od ukupnog nezaposlenog stanovništva. Najveći broj mladih kao jedan od osnovnih razloga za samozapošljavanje navodi da nisu mogli da pronađu posao za platu, a novac za započinjanje sopstvenog posla su dobili od porodice ili prijatelja. Pored analize preduzetništva mladih, istraživanje sadrži i preporuke za unapređenje politika za razvoj preduzetništva.

Značaj projekta je u podizanju svesti o poteškoćama sa kojima se susreću mladi u Srbiji po pitanju samozapošljavanja, te slanje konkretnih preporuka adekvatnim institucijama sa ciljem stvaranja boljih uslova za mlade nezaposlene u Srbiji.

Istraživači: Tamara Vukov, Miloš Stančić i Miloš Hrkalović

Preuzmi istraživanje

Život mladih u Srbiji: Uticaj KOVID-19 pandemije

Tekuća kriza iznela je na površinu postojeće barijere sa kojima se mladi susreću na putu ka punom ostvarenju prava na autonomiju, ali i produbila nejednakosti posebno u smislu prava na rad i obrazovanje, što se posledično odražava i na njihovo mentalno zdravlje. Organizacije mladih i za mlade odolevaju ozbiljnim izazovima u sprovođenju svojih programa i rada u zajednici.

Uprkos tome, mladi i organizovani mladi bili su na prvoj liniji odgovora na pandemiju, podržavajući i inicirajući brojne volonterske akcije podrške i solidarnosti.

Istraživanje pred vama, koje je sprovela Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, ilustruje položaj i stavove mladih u Srbiji u kontekstu pandemije, ukazuje na okrnjena prava mladih i nudi preporuke za međusektorski i solidarni odgovor na krizu.

Istraživači: Boban Stojanović i Tamara Vukov

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2020. tradicionalno je objavljen četvrti po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2020. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživači: Boban Stojanović i Aleksandar Ivković

Dizajner: Andrej Potočnik

Preuzmi izveštaj

Izveštaj Monitoringa izborne kampanje 2020.

Krovna organizacija mladih Srbije je uz tim mladih istraživača i istraživačica budno pratila izbornu kampanju 2020.

Glavni cilj Monitoringa jesta bio da prikaže koliko akteri u izbornoj trci misle na mlade, koliko razumeju njihove potrebe i koliko im se uopšte obraćaju.

Urednik: Boban Stojanović, MA

Saradnici: Teodora Šćepanović, Natalija Kostić, Katarina Drakul, Marija Mijović, Miljana Jovanović, Slavoljub Trišić, Natalija Paunović, Teodora Deljanin

Dizajner: Nikola Ristić

Preuzmi izveštaj

Mladi u medijskom ogledalu 2019.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2019“ sprovodi se kao nastavak istoimenih istraživanja iz 2017, odnosno 2018. godine, ali uz značajno proširenje fokusa i metodologije.

Dok su ključna pitanja prethodnih istraživanja bila kako i koliko mejnstrim mediji izveštavaju o mladima, ovoga puta dodato je još nekoliko važnih istraživačkih pitanja, a odgovori na njih pružiće nam priliku da sveobuhvatnije razumemo složene odnose između mladih i medija.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2019.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2019. godine, Krovna organizacija mladih Srbije je objavila treći po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2019. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Mladi u medijskom ogledalu 2018.

Istraživanje „Mladi u medijskom ogledalu 2018.“ sprovodi se kao nastavak istoimenog istraživanja iz 2017. godine uz donekle izmenjenu metodologiju, ali sa istim ciljem: da utvrdi nivo zastupljenosti mladih u domaćim medijima, kao i diskursne obrasce koji se kreiraju o mladima. Odnos mladih i medija možemo posmatrati iz tri različite perspektive: kroz nivo medijske pismenosti mladih, kroz prizmu omladinskih medija, kao i kroz prizmu opšte medijske reprezentacije mladih.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2018.

Na Međunarodni dan mladih 12. avgusta 2018. godine, Krovna organizacija mladih Srbije je objavila drugi po redu Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2020.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2018. godine. Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Komparativna analiza omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU 2018.

Ova komparativna analiza nastala je kao inicijativa Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i kraljevinom Švedskom. Smatrali smo da je neophodno da se uradi jedan pregled omladinskih politika u odabranim državama Evrope i da se one uporede sa politikama u Srbiji kako bi se pronašli primeri dobre prakse, dobre studije slučaja i kako bi se dobili predlozi za izmene politika u Srbiji.

U analizi su obrađene politike obrazovanja, zapošljivosti i zdravlja, a države koje su bile predmet analize jesu: Holandija, Poljska i Hrvatska – koje su izabrane da bi oslikale različite pozicije zemalja u Evropi (procesi demokratizacije, ekonomske tranzicije i ekonomskog razvoja i procesa pristupanja Evropskoj uniji kako bi Srbija znala šta može da očekuje u oblasti razvoja omladinske politike.

Autor: Miloš Mojsilović

Preuzmi analizu

Preuzmite Smernice za uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Unapređenje bezbednosti mladih na lokalnom nivou predstavlja jednu od ključnih tema kojom se bavi Krovna organizacija mladih Srbije. Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade prvi put su izdate 2016. godine, nakon konsultacija u okviru KOMS mreže (Radno telo za bezbednost mladih i druge organizacije članice KOMS), kao i sa predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava i drugim akterima. U periodu od prvog izdanja, KOMS je nastavio da aktivno prati preduzete aktivnosti za unapređenje bezbednosti mladih. Drugo izdanje Smernica u skladu je i sa procesom formulisanja novog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: NSM 2015-2025), čije se usvajanje očekuje u prvoj polovini 2018. godine, kao i predstojećom pripremom akcionih dokumenata na lokalnom nivou.

Autorka: Marina Tadić

Preuzmi Smernice

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama

Podsetnik za volontiranje u kriznim situacijama nastao je kroz partnerstvo KOMS i TOC u okviru projekta „Klikni zeleno“. Ovaj kratki podsetnik za volontere i organizatore volontiranja u vanrednim situacijama objavljen je kako  bi se pripremili za krize, u cilju pravovremene i efikasne odbrane, ali pre svega bezbednosti volontera i obezbeđivanja dobrog upravljanja volonterima.

Preuzmi Podsetnik

Mladi u medijskom ogledalu 2017.

U okviru ovog istraživanja analiziran je diskurs devet medija, različitih formata i uređivačkih politika, o tri ključna problema mladih u Srbiji: lošem obrazovnom sistemu, nezaposlenosti i razočaranju u sistem vrednosti. U okviru dvonedeljnog korpusa (25. oktobar – 7. novembar 2017) uočena su ukupno 102 teksta / priloga koji direktno ili posredno izveštavaju o ovim temama.

Autor: Stefan Janjić

Preuzmi istraživanje

MDI – Lingvistička samoodbrana

Budite na oprezu i pazite kada neko priča o pojedincu ili grupama koristeći drugačije termine. Izvrtanje određenih referenci može povrediti osećanja ljudi na koje se one odnose, ali i podstiče diskriminaciju i fizičko nasilje nad njima.

Autor: MDI

Preuzmi publikaciju

Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Ova publikacija nastala je sa željom da pokrenemo diskusiju u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bismo mogli reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka. Publikacija je namenjena svima nama koji radimo na razvoju lokalnih zajednica, onima koji rade sa mladima i za mlade. Namenjena je donosiocima odluka u opštinama i gradovima, ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i za mlade kao podsetnik da odgovorna briga o mladima podrazumeva da se glas mladih u demokratskim procesima čuje i uvaži.

Urednici: Boban Stojanović, Nenad Maletin

Preuzmi publikaciju

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji 2017.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2017. godine. Istraživanje je bilo podeljeno na više tematskih oblasti:

1. Institucionalni okvir; 2. Zakonodavni okvir; 3. Politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima; 4. Mladi i tržište rada; 5. Mladi i aktivizam; 6. Mladi i obrazovanje, 7. Mladi i bezbednost; 8. Mladi i kultura, kulturni sadržaji i navike; 9. Vrednosti mladih.

Prema metodološkom pristupu i načinu prikupljanja podataka, istraživanje je kvalitativno i kvantitativno, odnosno, korišćene su obe metode istraživanja i prikupljanja podataka.

Istraživač: Boban Stojanović

Preuzmi izveštaj

Učestvuj aktivno

Brošura koja je pred tobom urađena je sa ciljem da poboljša nivo informisanosti i poznavanje koncepta i vrednosti aktivnog učešća mladih u društvu, a posebno u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih.Ona je namenjena svim mladim ljudima, kako bi približila značaj participacije i organizovanja, informisala te o mogućnostima gde i kako možeš da učestvuješ u radu učeničkih parlamenata, neformalnih grupa, udruženjima mladih ili za mlade, ali i podmlacima političkih partija i sekcijama mladih u sindikatima, pomogla ti u pregovaranju o svojim potrebama, zastupanju interesa kod lokalnih ili nacionalnih vlasti, ponudila ti načine kako da se izboriš za svoja prava, da utičeš na poboljšanje položaja mladih u zajednici u kojoj živiš, ali i šire. Kako bi ostvario/la navedeno, 6 potrebno je da budeš upoznat/a sa načinima za rešavanje svojih 7 problema, da znaš kome i kako se možeš obratiti na lokalnom i/ili nacionalnom nivou, ali i ko ti mogu biti potencijalni partneri.

Autorka: Tamara Marković

Ilustracije: Ilija Lazarević

Preuzmi brošuru

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade 2017.

Ovo je informativna publikacija o prikupljanju sredstava iz EU i međunarodnih fondova namenjena pre svega udruženjima mladih i udruženjima za mlade, ali i drugim organizacijama civilnog društva, koje se bave unapređenjem polažaja i kvaliteta života mladih u Srbiji.

Publikacija je izrađena u okviru projekta „Iskorak“, koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat teži da ojača postojeće strukture u omladinskom sektoru i uspostavi okvire za dalјe povezivanje svih aktera kroz principe i vrednosti KOMS-a.

Koordinator: Nenad Maletin

Preuzmi publikaciju

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade 2017.

Omladinski sektor pun je skraćenica i pojmova koji mnogima mogu biti zbunjujući. Zbog toga smo obezbedili „Rečnik omladinske politike“ koji olakšava razumevanje pojmova koji se često sreću u omladinskoj politici.

Autori/ke: Ivana Andrašević, Marija Bulat, Ivana Volf, Vanja Kalaba, Jelena Milutinović, Vojislav Prkosovački, Nadežda Hadrik, Nenad Maletin, Jelena Milanović, Tatjana Nikolić

Preuzmi Rečnik