fbpx

Projekti

Home / Projekti

Aktivni projekti

MLADI – Media Literacy Alliance and Digital Importance 

Partneri: Institut za medije i različitost, podržan od strane Evropske komisije

Kroz medijsko i digitalno prisustvo, cilj projekta je da doprinese da mladi budu angažovani, informisani, odgovorni demokratski građani i građanke. Aktivnoti na projektu su usmerene da unaprede medijsku i digitalnu pismenost mladih i obezbediti im potrebne alate i kanale da iskažu svoje mišljenje široj publici. Dodatno, projekat će osnažiti i novinare/ke nacionalnih i lokalnih medija kako bi mogli da prepoznaju teme od važnosti za mlade, mlade kao publiku i sagovornike/ce u svim temama od važnosti za društvo. Istraživanja o slici i perspektivi izveštavanja o mladima u medijima biće sprovedena u okviru projekta, a biće podržani i projekti i inicijative udruženja mladih i za mlade sa ciljem unapređenja medijske i digitalne pismenosti mladih, kao i povećanja vidljivosti pitanja i tema važnih mladima.

Platforma za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu – WBYCP

Partneri: Institut za saradnju i razvoj iz Albanije, podržan od strane Hanns Seidel fondacije

Platforma za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Youth Cooperation Platform) je inicijativa uspostavljena bliskom saradnjom Instituta za saradnju i razvoj i krovnih organizacija i drugih saveza i udruženja mladih na Zapadnom Balkanu. Platforma je kreirana sa ciljem povezivanja mladih na Balkanu i pruža mladim individuama, ekspertima i ekspertkinjama, neformalnim pokretima i udruženjima mladih i za mlade mogućnost za umrežavanje, kreiranje zajedničkih inicijativa, učešće i saradnju na projektima. Na platformi su korisnicima dostupne i publikacije i vodiči, u raznim oblastima u kojima su mladi aktivni u regionu.

Young media: mediji sa mladima i za mlade

Partneri: Deutsche Welle Akademija, podržan od strane Nemačkog ministarstva za ekonomiju i razvoj

Mladi mediji – mediji sa mladima i za mlade je višegodišnji projekat koji KOMS realizuje u saradnji sa DW Akademijom i drugim medijskim organizacijama. Aktivnosti na projektu usmerene su na osnaživanje mladih da kritički konzumiraju medijske sadržaje, jačanje kapaciteta medija da pokrivaju teme od značaja za mlade, kroz učešće mladih u produkciji medijskog sadržaja i evaluaciji istog. Tokom trogodišnje implementacije projekta, KOMS je uspostavio i redovne istraživačke aktivnosti u oblasti medijske pismenosti mladih, donoseći objektivne i realne podatke o zastupljenosti mladih u medijima i načinima izveštavanja medija o mladima. Aktivnosti na projektu usmerene su i na unapređenje demokratske kulture kod mladih, naročito u odnosu na informisano i objektivno pristupanje informacijama koji se tiču aktivnog učešća, izbornog i političkog sistema, itd

Partneri: Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta

Realizacija ovog projekta rezultat je zagovaračkih napora i aktivnosti koje je KOMS u prethodnom periodu sproveo u saradnji sa svojim članicama i drugim relevantnim partnerima. Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine, u partnerstvu sa KOMS-om realizuje program UN mladi delegati/kinje, afirmišući time učešće mladih u procesima donošenja odluka na međunarodnom nivou. Omladinski delegat i delegatkinja u Ujedinjenim nacijama biraju se na osnovu javnog konkursa i unapred definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Izabrani mladi predstavnik i predstavnica Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaju ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaju interese mladih Srbije u UN. Status mladog delegata i delegatkinje je na nivou savetnika/ce za pitanja mladih, a platformu pripremaju konsultujući subjekte omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Partneri: Beogradska otvorena škola, podržan od strane Kraljevine Švedske

KOMS je kroz trogodišnju institucionalnu podršku Kraljevine Švedske uspostavio različite mehanizme i standarde uključivanja mladih u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, u skladu sa mehanizmima EU dijaloga sa mladima. Takođe, projekat je imao za cilj redovno godišnje objavljivanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, koji će subjektima omladinske politike i zainteresovanoj javnosti pružiti neophodne podatke o položaju mladih i trendove koji donosiocima odluka i subjektima omladinske politike služe kao indikator uspešnosti javnih politika usmerenih ka unapređenju položaja mladih. Dobijene rezultate istraživanja KOMS koristi i kako bi doprineo Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU. KOMS je kroz ovaj projekat podržao i mlade istraživače i istraživačice u istraživanju politika i instuticija Evropske unije i informisao mlade o prilikama za aktivizam i učešće u civilnom društvu.

Pun naziv: Izgradnja kapaciteta lokalnih LGBT + mladih, stručnjaka i donosilaca odluka o statusu LGBT+ prava, zagovaranju i lobiranju i procesu EU dijaloga o mladima

Srušimo četiri zida je šestomesečni program koji će odabranim timovima od po troje mladih ljudi iz pet lokalnih sredina iz Srbije pružiti priliku da kroz nekoliko faza – edukativne, istraživačke i zagovaračke, utiču na lokalne donosioce odluka i generalnu javnost o važnosti rešavanja problema LGBT+ zajednice. U završnoj fazi programa, timovi će o stečenim rezultatima i mogućim rešenjima razgovarati na dijalogu sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Učesnici i učesnice će biti kreatori i kreatorke istraživanja, kampanja i zagovaračkih inicijativa uz logističku i finansijsku podršku KOMS-a.

Partner: Evropska unija i Savet Evrope

Partner: Galenika a.d.

Aktivnosti koje KOMS sprovodi deo su šireg projekta #ZdravoDvadesete koji je usmeren ka edukaciji i prevenciji hroničnih oboljenja i uspostavljanju zdravih principa koji su namenjeni mlađoj populaciji. Ideja je da se kroz primamljiv onlajn platformu i e-Vodič pruže relevantne informacije iz svih oblasti koje se odnose na mentalno i fizičko zdravlje, uključujući i to kako prepoznati simptome, koje navike treba razviti kako bi se simptomi izbegli.

Partneri: Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) uz podršku Francuske ambasade u Srbiji i asistenciju Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Ministarstvo omladine i sporta

Kroz pet info dana u Novom Pazaru, Prokuplju, Bačkoj Palanci, Loznici i Inđiji, KOMS i RYCO nastoje da upoznaju mlade u ovim lokalnim zajednicama sa svojim radom i programima. Takođe, info dani su prilika da da se mladi upoznaju sa predstavnicima mladih u obe organizacije (predstavnikom/com Upravnog odbora KOMS i Omladinskim predstavnikom Srbije u RYCO Upravnom odboru) kako bi zajedno mapirali položaj i potrebe mladih na lokalnom nivou, a kako bi oni dalje bili implementirani u programe i aktivnosti obe organizacije, ali i javne politike kako na nacionalnom, tako i regionalnom nivou.

Догађајe подржава Министарство омладинсе и спорта кроз пројекат „Млади имају предност 2.0“. Пројекат „Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Partneri: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative uz podršku Vlade Švajcarske kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

Kroz projekat i aktivnosti KOMS želi da mobiliše mlade da se uključe u inicijative i procese, poveže ih sa donosiocima odluka iz lokalni zajednica, a posebno sa drugim aktivnistim mladima koji deluju na nacionalnom nivou. Projekat podstiče aktivno građanstvo u lokalnim zajednicama, osnaživanje mladih i aktivno učestvovanje u procesima donošenja odluka. Mladi će imati priliku da učestvuju u društvenim i političkim debatama i pored toga imati priliku da utiču na poboljšanje lokalne zajednice u kojoj žive i to kroz saradnju sa institucijama na lokalu.

Pun naziv: Podrška civilnom društvu da angažuje mlade u podizanju svesti o bezbednosnoj kulturi mladih

Partneri: Misija OEBS-a u Srbiji

Projekat ima za cilj da promoviše bezbednosnu kulturu među mladima kroz kreiranje različitih vrsta sadržaja na temu bezbednosti; uz mentore i eksperte mladi su osnaženi da koriste onlajn platforme i alate, kao i uz dozu kompetitivnosti kroz konkurs na temu bezbednosti.

Partneri: Ministarstvo omladine i sporta

Projekat ima za cilj da ojača postojeća partnerstva sa relevantnim subjektima omladinske politike na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i da kreira održive, dugoročne i kvalitetne programe koji bi bili posledica međusektorske i međuresorsne saradnje. Kako bi ulogu i funkcije nacionalnog krovnog saveza obavljao na najvišem nivou, KOMS će realizacijom ovog projekta raditi i na sistematskom kontinuiranom jačanju KOMS-a kao mreže i organizacija članica KOMS-a, najvažnijih aktera omladinske politike u Srbiji, čime posledično doprinosi daljem razvijanju omladinske politike i boljem položaju mladih u Srbiji.