fbpx

Projekti

Home / Projekti

Aktivni projekti

MLADI – Media Literacy Alliance and Digital Importance 

Partneri: Institut za medije i različitost, podržan od strane Evropske komisije

Kroz medijsko i digitalno prisustvo, cilj projekta je da doprinese da mladi budu angažovani, informisani, odgovorni demokratski građani i građanke. Aktivnoti na projektu su usmerene da unaprede medijsku i digitalnu pismenost mladih i obezbediti im potrebne alate i kanale da iskažu svoje mišljenje široj publici. Dodatno, projekat će osnažiti i novinare/ke nacionalnih i lokalnih medija kako bi mogli da prepoznaju teme od važnosti za mlade, mlade kao publiku i sagovornike/ce u svim temama od važnosti za društvo. Istraživanja o slici i perspektivi izveštavanja o mladima u medijima biće sprovedena u okviru projekta, a biće podržani i projekti i inicijative udruženja mladih i za mlade sa ciljem unapređenja medijske i digitalne pismenosti mladih, kao i povećanja vidljivosti pitanja i tema važnih mladima.

Connecting Youth

Partneri: Institut za saradnju i razvoj – CDI, podržan od strane Hanns Seidel fondacije

Connecting Youth platforma (Nekada Western Balkans Youth Cooperation Platform – WBYCP) je inicijativa uspostavljena bliskom saradnjom Instituta za saradnju i razvoj i krovnih organizacija i drugih saveza i udruženja mladih na Zapadnom Balkanu. Platforma je kreirana sa ciljem povezivanja mladih na Balkanu i pruža mladim individuama, ekspertima i ekspertkinjama, neformalnim pokretima i udruženjima mladih i za mlade mogućnost za umrežavanje, kreiranje zajedničkih inicijativa, učešće i saradnju na projektima. Na platformi su korisnicima dostupne i publikacije i vodiči, u raznim oblastima u kojima su mladi aktivni u regionu.

Young media: mediji sa mladima i za mlade

Partneri: Deutsche Welle Akademija, podržan od strane Nemačkog ministarstva za ekonomiju i razvoj

Mladi mediji – mediji sa mladima i za mlade je višegodišnji projekat koji KOMS realizuje u saradnji sa DW Akademijom i drugim medijskim organizacijama. Aktivnosti na projektu usmerene su na osnaživanje mladih da kritički konzumiraju medijske sadržaje, jačanje kapaciteta medija da pokrivaju teme od značaja za mlade, kroz učešće mladih u produkciji medijskog sadržaja i evaluaciji istog. Tokom trogodišnje implementacije projekta, KOMS je uspostavio i redovne istraživačke aktivnosti u oblasti medijske pismenosti mladih, donoseći objektivne i realne podatke o zastupljenosti mladih u medijima i načinima izveštavanja medija o mladima. Aktivnosti na projektu usmerene su i na unapređenje demokratske kulture kod mladih, naročito u odnosu na informisano i objektivno pristupanje informacijama koji se tiču aktivnog učešća, izbornog i političkog sistema, itd

Partneri: Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta

Realizacija ovog projekta rezultat je zagovaračkih napora i aktivnosti koje je KOMS u prethodnom periodu sproveo u saradnji sa svojim članicama i drugim relevantnim partnerima. Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine, u partnerstvu sa KOMS-om realizuje program UN mladi delegati/kinje, afirmišući time učešće mladih u procesima donošenja odluka na međunarodnom nivou. Omladinski delegat i delegatkinja u Ujedinjenim nacijama biraju se na osnovu javnog konkursa i unapred definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Izabrani mladi predstavnik i predstavnica Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaju ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaju interese mladih Srbije u UN. Status mladog delegata i delegatkinje je na nivou savetnika/ce za pitanja mladih, a platformu pripremaju konsultujući subjekte omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Partneri: Beogradska otvorena škola, podržan od strane Kraljevine Švedske

KOMS je kroz trogodišnju institucionalnu podršku Kraljevine Švedske uspostavio različite mehanizme i standarde uključivanja mladih u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, u skladu sa mehanizmima EU dijaloga sa mladima. Takođe, projekat je imao za cilj redovno godišnje objavljivanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, koji će subjektima omladinske politike i zainteresovanoj javnosti pružiti neophodne podatke o položaju mladih i trendove koji donosiocima odluka i subjektima omladinske politike služe kao indikator uspešnosti javnih politika usmerenih ka unapređenju položaja mladih. Dobijene rezultate istraživanja KOMS koristi i kako bi doprineo Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU. KOMS je kroz ovaj projekat podržao i mlade istraživače i istraživačice u istraživanju politika i instuticija Evropske unije i informisao mlade o prilikama za aktivizam i učešće u civilnom društvu.

Zdravo dvadesete

Partner: Chapter4 i Galenika a.d.

Zdravlje i blagostanje mladih jedan je od devet strateških ciljeva koje prepoznaje Nacionalna strategija za mlade RS za period od 2015. do 2025. godine, a kreiranje uslova za razvoj zdravih stilova života mladih žena i muškaraca jedan od ključnih specifičnih ciljeva u okviru iste tematske oblasti. Od 2021. godine okviru projekta Krovna organizacija mladih Srbije mapire navike mladih u oblasti zdravlja, kao i promoviše značaj mentalnog i fizičkog zdravlja, kako među mladima tako i među relevantnim institucijama i akterima omladinske politike.

Partneri: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative uz podršku Vlade Švajcarske kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

Kroz projekat i aktivnosti KOMS želi da mobiliše mlade da se uključe u inicijative i procese, poveže ih sa donosiocima odluka iz lokalni zajednica, a posebno sa drugim aktivnistim mladima koji deluju na nacionalnom nivou. Projekat podstiče aktivno građanstvo u lokalnim zajednicama, osnaživanje mladih i aktivno učestvovanje u procesima donošenja odluka. Mladi će imati priliku da učestvuju u društvenim i političkim debatama i pored toga imati priliku da utiču na poboljšanje lokalne zajednice u kojoj žive i to kroz saradnju sa institucijama na lokalu.

Pun naziv: Podrška civilnom društvu da angažuje mlade u podizanju svesti o bezbednosnoj kulturi mladih

Partneri: Misija OEBS-a u Srbiji

Projekat ima za cilj da promoviše bezbednosnu kulturu među mladima kroz kreiranje različitih vrsta sadržaja na temu bezbednosti; uz mentore i eksperte mladi su osnaženi da koriste onlajn platforme i alate, kao i uz dozu kompetitivnosti kroz konkurs na temu bezbednosti.

Partneri: Ministarstvo omladine i sporta

Projekat ima za cilj da ojača postojeća partnerstva sa relevantnim subjektima omladinske politike na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i da kreira održive, dugoročne i kvalitetne programe koji bi bili posledica međusektorske i međuresorsne saradnje. Kako bi ulogu i funkcije nacionalnog krovnog saveza obavljao na najvišem nivou, KOMS će realizacijom ovog projekta raditi i na sistematskom kontinuiranom jačanju KOMS-a kao mreže i organizacija članica KOMS-a, najvažnijih aktera omladinske politike u Srbiji, čime posledično doprinosi daljem razvijanju omladinske politike i boljem položaju mladih u Srbiji.

Pun naziv: Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM

Partner: Evropska unija, Opština Novo Sarajevo i Opština Ilijaš (IPA)

Krovna organizacije mladih Srbije u partnerstvu sa Opštinom Novo Sarajevo i Opštinom Ilijaš implementira projekat “Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM“, koji se finansira iz programa prekogranične saradnje EU IPA CBC BiH-Srbija 2014-2020.

Projekat ima za cilj da unapredi mogućnosti zapošljivosti mladih kroz zajedničke aktivnosti na razvoju novih mehanizama za podršku samozapošljavanju, primenu novih metodologija u prekograničnom području BiH i Srbije u opštinama Sremska Mitrovica, Loznica, Novo Sarajevo i Ilijaš, zajedničkih programa, edukacije, prenosa znanja i aktivnosti usmerenih na podizanje svesti u oblasti zapošljivosti.

Jedan od očekivanih rezultata projekta je uspostavljanje mehanizama za podršku samozapošljavanju mladih kroz jačanje kapaciteta i unapređenje saradnje između relevantnih aktera na polju poslovne podrške i to kroz uspostavljanje saradnje između lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Partneri: Beogradska otvorena škola

Cilj projekta je pružanje podrške predstavnicima/ama mladih da kroz direktni dijalog sa izvršnom vlašću utiču na unapređenje normativnog okvira omladinske politike i odabranih sektorskih politika za mlade.

Unaprediti postojeći dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta i premijerkom i ojačati partnerstvo mladih i institucija u donošenju odluka i unapređenju javnih politika. Promovisati aktivno učešće mladih kao ključni instrument za rešavanje izazova sa kojima se suočavaju i motivisati mlade da budu aktivni građani i građanke. Pospešiti korišćenje rezultata istraživanja o položaju i potrebama mladih u prioritizaciji programa i razvoja javnih politika za mlade.

Na osnovu navedenog projektni predlog, praktično ima za cilj dalji razvoj omladinskog sektora i omladinske politike u Srbiji jer utiče na obezbeđivanje kontinuiteta i doslednosti u radu, unapređuje sistemsku brigu o mladima kroz zagovaranje i kreiranje kvalitetnijeg normativnog okvira kojim se uređuje omladinska politika, jača kapacitete i pozicije relevantnih aktera, a pre svega mladih i udruženja mladih za mlade, ali i obezbeđuje njihovu međusobnu saradnju i umrežavanje na svim nivoima upravljanja.

Pun naziv: Podizanje svesti o zločinima iz mržnje kroz foto i video sadržaje

Partneri: Misija OEBS-a u Srbiji

Cilj konkursa je podsticanje mladih da se kroz vizuale/ video materijale kreativno izraze i prenesu poruke da je potrebno negovati toleranciju, prihvatanje različitosti, a prevenirati i sprečavati zločine iz mržnje. ​
Konkurs Mladi protiv zločina iz mržnje podeljen je u dve faze. U prvoj fazi je mladim autorima/kama upućen javni poziv da pošalju svoje vizuale/video materijale i učestvuju na konkursu. U drugoj fazi žiri će izabrati koji radovi bi trebalo da budu nagrađeni.​
Kroz ovaj konkurs, kako bismo uticali na podizanje svesti o važnosti netolerancije na zločine iz mržnje, sagledaćemo kakve su poruke i perspektive mladih u Srbiji i zajednički sa svim učesnicima konkursa poručiti da jedino tolerancijom možemo protiv mržnje.
 
Žiri je sačinjen od eksperata i ekspertkinja i dodeliće nagrade za tri najbolja rada u obe kategorije (foto i video)

Pun naziv: Podrška organizacijama civilnog društva za promociju interkulturalnosti među mladima iz različitih etničkih grupa

Partneri: Misija OEBS-a u Srbiji

Opšti cilj projekta je promocija međukulturalnosti među mladima iz različitih etničkih grupa u Srbiji i jačanje njihovih interkulturnih kompetencija. Projektom je predviđeno da 15 mladih ljudi (iz manjinskih i većinskih grupa) iz Novog Pazara i Medveđe razviju veštine interkulturalnosti, prošire znanje o vrednostima tolerancije i suživota u svojim lokalnim zajednicama u cilju efikasnije komunikacije i boljeg suživota među mladima iz različitih etničkih zajednica.

Partneri: Misija OEBS-a u Srbiji

Opšti cilj projekta je izgradnja bezbednosne kulture kroz učešće mladih u procesu donošenja politika vezanih za bezbednost i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka o lokalnim institucijama na lokalnom nivou. KOMS će organizovaće onlajn obuku za izgradnju kapaciteta 15 učesnika, kompetentnih i proaktivnih mladih između 18 i 28 godina, sa relevantnim iskustvom iz odgovarajućih oblasti i iz različitih opština u Srbiji. Obuka će imati za cilj jačanje njihovog razumevanja pitanja u vezi sa sektorom bezbednosti, kao i njihovih kapaciteta za učešće u razvoju bezbednosnih politika. Kroz radne grupe uspeće da definišu efikasne i inkluzivne preporuke i okvir za odgovor na bezbednosne potrebe i brige mladih žena i muškaraca u lokalnim zajednicama, prvenstveno kroz uključivanje bezbednosti mladih u Lokalne akcione planove za mlade (LAP), i da promoviše učešće mladih u izgradnji bezbednosne kulture.

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji
KOMS u partnerstvu sa Misijom OEBS-a u Srbiji realizuje projekat Podrška participaciji mladih u Srbiji koji ima za cilj jačanje kapaciteta mladih za učešće u najvažnijim mehanizmima aktivnog učešća i ko-menadžmenta i unapređenje saradnje omladinskog civilnog sektora u Albaniji i Srbiji. Kroz sprovođenje projekta ojačaće se bilateralna saradnja u regionu, a mladi će biti osnaženi u oblasti zagovaranja i strateškog planiranja u cilju zalaganja za bolji položaj mladih u institucionalnim telima. KOMS će u sklopu ovog projekta organizovati treninge za jačanje kapaciteta Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, sprovesti proces kreiranja zagovaračkog plana organizacije, kao i realizovati posetu Tirani sa ciljem konkretizacije saradnje krovnih saveza mladih i lokalnih organizacija u oba društva.

Pun naziv: Izražavanje potreba mladih jačanjem uloge i položaja predstavnika mladih/Voicing Up Youth Concerns by Strengthening the Role and Position of Youth Representatives

KOMS kroz projekat nastoji da poboljša veštine i znanje predstavnika/ca mladih, kao i svojih organizacija članica, te da im pruži podršku da se uključe u aktivnosti ispitivanja potreba mladih, zagovaranja ključnih potreba i preporuka mladih na nacionalnom i lokalnom nivou.

Partner: UNICEF Srbija

Social Entrepreneurship for the Future of Youth Work – SEftFYW

Partneri: Central European Trainers Platform Poland, TDM 2000 ODV, Fundacija Umbrella, Asociacion Jovenes Solidarios Arenas De San Pedro, Conexão Jovem Associação

Kroz projekat zajedno sa partnerima nastojimo da kreiramo međunarodnu i održivu grupu eksperata/kinja i omladinskih organizacija kako bi zajedno razvili relevantne i inovativne metode i spojili neformalno učenje i socijalno preduzetništvo. Osnovni cilj projekta je razvoj seta hibridnih modula jačanja kapaciteta, koji promovišu socijalno preduzetništvo, osećaj za inicijativu, inovacije i ideju pravednog i održivog razvoja. Takođe, projekat se fokusira i na promociju socijalnog preduzetništva kao atraktivnog izbora karijere, načina negovanja socijalne kohezije, podrške zelenoj ekonomiji i borbe protiv problema sa kojima se mladi suočavaju na tržištu rada.

Youth Empowerment Incubator – YEI

Partneri: Krovna organizacija mladih Makedonije – NMSM, Krovna organizacija mladih Estonije – ENL, Krovni savez mladih Letonije – LJP, Krovna organizacija mladih Slovačke – RmS

Aktivnosti projekta su usmerene na učešće mladih u različitim evropskim zemljama i oslanjaju se na doprinos mladih i civilnog društva širom Evrope, kao i na sveobuhvatnu analizu dobrih praksi učešća  mladih u procesima donošenja odluka i/ili ciljevima Dijaloga mladih u EU. Kroz projekat krovni savezi iz različitih država Evrope imaće priliku da uče jedni od drugih, da razmenjuju znanja, iskustva i što je najvažnije dobre prakse učešća mladih u procesima donošenja odluka, koje bi mogle da se primenjuju i u drugim partnerskim zemljama.