fbpx

Projekti

Home / Projekti

Aktivni projekti

Partner: Ministarstvo omladine i sporta

KOMS želi da u mesecima realizacije programa ojača postojeća partnerstva sa relevantnim subjektima omladinske politike na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i da kreira održive, dugoročne i kvalitetne programe koji bi bili posledica međusektorske i međuresorne saradnje. Kako bi ulogu i funkcije nacionalnog krovnog saveza obavljao na najvišem nivou, KOMS će realizacijom ovog projekta raditi i na sistematskom i kontinuiranom jačanju KOMS-a kao mreže i organizacija članica KOMS-a, najvažnijih aktera omladinske politike u Srbiji, čime posledično doprinosi daljem razvijanju omladinske politike i boljem položaju mladih u Srbiji. U okviru ovog projekta realizovaće se četvrta Akademija omladinske politike, uspostaviće se dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta, dijalozi mladih iz marginalizovanih grupa sa lokalnim donosiocima odluka, digitalna rešenja za dalji razvoj omladinske politike i dr.

Kultura dijaloga – Unapređenje kvaliteta života u interkulturalnim zajednicama u Srbiji i Bosni i Hercegovni kroz razvoj kompetencija mladih za aktivno učešće u izgradnji zajednice i dijalog sa donosiocima odluka, (aktuelan, sprovodi se u 2020. godini)

Partneri: Vijeće mladih Federacije BiH i Dečiji fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNICEF)

Kroz projekat KOMS doprinosi razvoju lokalnih zajednica u regionu jer podstiče podsticajno okruženja za mlade koje obuhvata podršku aktivnom učešću različitih grupa mladih i njihov dijalog sa donosiocima odluka. Projekat uključuje 24 mladih iz Srbije i Bosne i Hercegovine u program osnaživanja koji je fokusiran na njihovu spremnost na interkulturalni dijalog i motivisanost za aktivno učešće na lokalnom nivou. Interkulturalnost, položaj i potrebe različitih grupa mladih u lokalnoj zajednici, analiza aktera, ali i konkretne veštine: zagovaranje, pisanja dopisa, poziva, koncepta i predloga za konkretnu izmenu ili unapređenje određenog stanja u lokalnoj zajednici teme su obuka za mlade lidere i liderke. Inicijative mladih biće sprovedene uz mentorsku podršku donosica odluka, a promocija dijaloga i međusobnog aktivnog delovanja biće promovisana kao najvažniji mehanizam za unapređenje zajednica.

Podizanje svesti o pitanjima vezanim za zločine iz mržnje među mladima i razvijanje analize o efektima COVID-19 na mlade u Srbiji (aktuelan, sprovodi se u 2020. godini)

Partner: Misija OEBS-a u Srbiji

Nakon pilot projekta u 2019. godini, KOMS nastavlja sa sprovođenjem kampanje Ne sveti se, osvesti se, prosveti se, pokrenutoj u 5 jedinica lokalne samouprave u Srbiji. U okviru ovog projekta, KOMS će nastaviti sa promocijom anti-diskriminacionih praksi i kroz online konsultacije sa različitim lokalnim zajednicama, nastaviti da širi svest o važnosti prevencije zločina iz mržnje i svesti o zaštitnim mehanizmima. Dodatno, u okviru ovog projekta, KOMS će istraživati i položaj mladih u vanrednom stanju proglašenim usled pandemije virusa COVID-19 i ponuditi analizu stanja i pokrenutih inicijativa tokom vanrednog stanja, kroz primenu kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda.

Mladi i ljudska prava 2.0 Korak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacija (aktuelan, sprovodi se u 2020. godini)

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava i Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Nakon pilot projekta u 2019. godini, kada su se kroz treninge jačanja kapaciteta udruženja mladih i za mlade upoznali sa konceptom ljudskih prava mladih i konvencijama za zaštitu ljudskih prava usvojenih KOMS i Beogradski centar za ljudska prava nastavljaju da osnažuju udruženja mladih i za mlade da koriste mehanizme zaštite ljudskih prava mladih pred Ugovornim telima Ujedinjenih nacije. Neformalna mreža organizacija koja je uspostavljena u prethodnom projektu nastaviće da radi na jačanju anti-diskriminacione mehanizmi i unapređenju ljudskih prava osoba koje pripadaju osetljivim društvenim grupama, uključujući mlade žene, romsku nacionalnu manjinu, LGBTQI mlade i dr. Unapređenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava mladih je ključni zagovarački cilj ovog projekta.

Naša zajednica, naša budućnost – Veća saradnja i zapošljavanje mladih (aktuelan, sprovodi se od 2019. godine)

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava, Nacionalna asoscijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i organizacija Empirija, podržan od strane Evropske komisije

Projekat se bavi oblašći zapošljavanja mladih i fokusiran je na društvene inovacije u oblasti zapošljavanja mladih, naglašavajući međusektorsku saradnju za obezbeđenje održivih rešenja za potrebe mladih.  Projekat je usmeren na mlade ljude sa naglaskom  na NEET mlade (osobe koje nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci) i mlade iz osetljivih NEET grupa. Cilj je uticati na dugoročno zapošljavanje NEET mladih, osnažiti lokalne aktere i unaprediti međusektorsku saradnju u pogledu stvaranja efikasne usluge za NEET mlade.

MLADI – Media Literacy Alliance and Digital Importance 

Partneri: Institut za medije i različitost, podržan od strane Evropske komisije

Kroz medijsko i digitalno prisustvo, cilj projekta je da doprinese da mladi budu angažovani, informisani, odgovorni demokratski građani i građanke. Aktivnoti na projektu su usmerene da unaprede medijsku i digitalnu pismenost mladih i obezbediti im potrebne alate i kanale da iskažu svoje mišljenje široj publici. Dodatno, projekat će osnažiti i novinare/ke nacionalnih i lokalnih medija kako bi mogli da prepoznaju teme od važnosti za mlade, mlade kao publiku i sagovornike/ce u svim temama od važnosti za društvo. Istraživanja o slici i perspektivi izveštavanja o mladima u medijima biće sprovedena u okviru projekta, a biće podržani i projekti i inicijative udruženja mladih i za mlade sa ciljem unapređenja medijske i digitalne pismenosti mladih, kao i povećanja vidljivosti pitanja i tema važnih mladima.

Platforma za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu – WBYCP

Partneri: Institut za saradnju i razvoj iz Albanije, podržan od strane Hanns Seidel fondacije

Platforma za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Youth Cooperation Platform) je inicijativa uspostavljena bliskom saradnjom Instituta za saradnju i razvoj i krovnih organizacija i drugih saveza i udruženja mladih na Zapadnom Balkanu. Platforma je kreirana sa ciljem povezivanja mladih na Balkanu i pruža mladim individuama, ekspertima i ekspertkinjama, neformalnim pokretima i udruženjima mladih i za mlade mogućnost za umrežavanje, kreiranje zajedničkih inicijativa, učešće i saradnju na projektima. Na platformi su korisnicima dostupne i publikacije i vodiči, u raznim oblastima u kojima su mladi aktivni u regionu.

Podržan od strane: Omladinska prestonica Evrope Novi Sad (OPENS)

Cilj ovog projekta je da otvorimo vrata predsednice Vlade za mlade, kako bi diskutovali o problemima i potrebama sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji. Takođe edukujemo mlade, državnu upravu i podmlatke političkih partija, da učestvuju i da budu aktivniji učesnici procesa razvoja, realizacije i vrednovanja omladinske politike i sistemske brige o mladima kroz međusobni dijalog. Uspostavljeni mehanizmi komunikacije mladih sa državnim vrhom ali i umrežavanje ministarstava sa ciljem razvoja odgovorne i sistemske brige o mladima Srbije, predstavlja glavne ciljeve KOMS-a. Sve aktivnosti direktno treba da doprinesu podizanju nivoa informisanja i svesti mladih o aktivnom učešću.

Young media: mediji sa mladima i za mlade

Partneri: Deutsche Welle Akademija, podržan od strane Nemačkog ministarstva za ekonomiju i razvoj

Mladi mediji – mediji sa mladima i za mlade je višegodišnji projekat koji KOMS realizuje u saradnji sa DW Akademijom i drugim medijskim organizacijama. Aktivnosti na projektu usmerene su na osnaživanje mladih da kritički konzumiraju medijske sadržaje, jačanje kapaciteta medija da pokrivaju teme od značaja za mlade, kroz učešće mladih u produkciji medijskog sadržaja i evaluaciji istog. Tokom trogodišnje implementacije projekta, KOMS je uspostavio i redovne istraživačke aktivnosti u oblasti medijske pismenosti mladih, donoseći objektivne i realne podatke o zastupljenosti mladih u medijima i načinima izveštavanja medija o mladima. Aktivnosti na projektu usmerene su i na unapređenje demokratske kulture kod mladih, naročito u odnosu na informisano i objektivno pristupanje informacijama koji se tiču aktivnog učešća, izbornog i političkog sistema, itd

Partneri: Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta

Realizacija ovog projekta rezultat je zagovaračkih napora i aktivnosti koje je KOMS u prethodnom periodu sproveo u saradnji sa svojim članicama i drugim relevantnim partnerima. Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine, u partnerstvu sa KOMS-om realizuje program UN mladi delegati/kinje, afirmišući time učešće mladih u procesima donošenja odluka na međunarodnom nivou. Omladinski delegat i delegatkinja u Ujedinjenim nacijama biraju se na osnovu javnog konkursa i unapred definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Izabrani mladi predstavnik i predstavnica Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaju ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaju interese mladih Srbije u UN. Status mladog delegata i delegatkinje je na nivou savetnika/ce za pitanja mladih, a platformu pripremaju konsultujući subjekte omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Partneri: Beogradska otvorena škola, podržan od strane Kraljevine Švedske

KOMS je kroz trogodišnju institucionalnu podršku Kraljevine Švedske uspostavio različite mehanizme i standarde uključivanja mladih u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, u skladu sa mehanizmima EU dijaloga sa mladima. Takođe, projekat je imao za cilj redovno godišnje objavljivanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, koji će subjektima omladinske politike i zainteresovanoj javnosti pružiti neophodne podatke o položaju mladih i trendove koji donosiocima odluka i subjektima omladinske politike služe kao indikator uspešnosti javnih politika usmerenih ka unapređenju položaja mladih. Dobijene rezultate istraživanja KOMS koristi i kako bi doprineo Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU. KOMS je kroz ovaj projekat podržao i mlade istraživače i istraživačice u istraživanju politika i instuticija Evropske unije i informisao mlade o prilikama za aktivizam i učešće u civilnom društvu.

Projekat Kultura dijaloga imao je za cilj razvoj lokalnih zajednica kroz kreiranje podsticajnog okruženja za mlade koje obuhvata podršku aktivnom učešću različitih grupa mladih i njihov dijalog sa donosiocima odluka. Cilj aktivnosti bio je da se povežu mladi koji su motivisani da budu nosioci promena i mladi lideri/ke u svom okruženju, kao i donosioci odluka koji su voljni sa njima da se povežu i pomognu u poboljšanju položaja mladih na lokalnom nivou.

Više informacija o projektu možete pronaći ovde.

Informacije o realizovanim lokalnim inicijativama možete pogledati ovde.