fbpx

Aktivnosti

Upoznajte se sa našim programima

Lokalni program

Mreža aktera omladinske politike

Mreža za mlade SKGO je telo koje je formirano od predstavnika koje imenuju lokalne samouprave, a koji se bavi omladinskom politikom u gradovima i opštinama. Mreža za mlade SKGO omogućava da se lokalne samouprave međusobno upoređuju i saznaju u kojim oblastima rada i na koji način…

Unapređenje bezbednosti mladih

Bezbednost mladih predstavlja značajan deo Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Uključivanjem bezbednosti među prioritetne oblasti Strategije prepoznato je da bezbednost čini važan deo svakodnevnog života mladih žena i muškaraca u Srbiji i da predstavlja…

Podsticanje aktivizma         mladih

Nivo aktivizma i aktivnog učešća mladih značajno se razlikuje u različitim lokalnim zajednicama, što je u uskoj vezi sa aktivnošću aktera omladinske politike i mladima dostupnim programima. KOMS prepoznaje potrebu da osnaži mlade i u sredinama gde nisu aktivne kancelarije za mlade, a udruženja…

Nacionalni program

Misli
na mlade

Misli na mlade je zagovaračka kampanja koju KOMS preduzima u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja. Međusektorsku saradnju – Veću koordinaciju između ministarstava, kao i drugih institucija sistema – samo udruženim snagama se…

Zagovaranje javnih politika u oblasti zapošljavanja

U 2015. godini KOMS je učestvovao u izradi Nacionalnog programa za zapošljavanje mladih, koji je predstavljen Premijeru kao i ministrima Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja i Ministarstva rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih…

KOMS
nagrade

Pozicioniranjem Krovne organizacije mladih Srbije kao nositeljke omladinske politike u Republici Srbiji nametnula se potreba da KOMS preuzme aktivnu ulogu u vrednovanju doprinosa u omladinskom civilnom sektoru, kako bi podstakla veće ukazala na  primedbe…

Međunarodni program

Evropski forummladih (YFJ)

Evropski omladinski forum (YFJ) je nesumnjivo najznačajnija platforma koja predstavlja omladinski civilni sektor u Evropi. Čini je 100 organizacija članica – nacionalnih krovnih organizacija mladih i međunarodnih omladinskih nevladinih organizacija. Zajedno, članice YFJ-a predstavljaju…

RYCO

Proces osnivanja Kancelarije, tzv. Berlinski proces započet je još 2014. godine na Samitu lidera Zapadnog Balkana u Berlinu kada je istaknuta potreba za intenzivnijom saradnjom zemalja regiona, a posebno među mladima. Ova inicijativa je formalizovana avgusta 2015. godine kada je…

Bilateralna saradnja

Bilateralna saradnja podrazumeva rad KOMS-a na uspostavljanju i održavanju kontakata sa drugim subjektima i krovnim organizacijama mladih u drugim državama Evrope, kao i na razmenjivanju iskustava, primera dobra prakse i međusobnoj podršci u radu. Od 30. novembra do 1 decembra.

UN mladi delegati

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu…

Program jačanja kapaciteta

Terenska baza (PoT)

Trenerska baza ili PoT (eng. Pool of Trainers) je struktura koja se sastoji iz skupa trenera/kinja sa ekspertizama, koji dele vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. To je alat koji pruža podršku kroz edukaciju koristeći različite metodologije i koji doprinosi održivosti, razvoju i usavršavanju organ…

Akademija omladinske politike

Razumevanje omladinske politike u celini još uvek nije na zadovoljavajućem nivou u Republici Srbiji, i potrebno je dalje unapređivanje modela informisanja, prenosa znanja i izgradnje kapaciteta subjekata omladinske politike, ali i šire, u okvirima civilnog društva i među institucijama.KOMS aktivno radi na pod

Jačanje kapaciteta članica

Program jačanja kapaciteta usmeren je na unapređenje interne strukture i kompetencija, aktivnu podršku razvoja organizacija članica, i jačanje civilnog društva u celini. Primarna uloga ovog programa je jačanje kapaciteta koji su potrebni za realizaciju prethodna tri programa. Program jačanja kapaciteta sastoji se iz dva segmenta i to.

KOMSultacije

KOMSultacije su proces konsultacija članova i članica Upravnog odbora KOMS i organizacija članica, koje se održavaju sa ciljem uspostavljanja direktnog kontakta sa našim članstvom i približavanja našeg rada jedni drugima i kako bi se osiguralo aktivno učešće udruženja mladih…

Skupština KOMS-a