fbpx

Nagrada MLADGRAD ustanovljena je 2010. godine od strane udruženja Građanske inicijative. Cilj nagrade je da se oda priznanje za ukupan doprinos lokalnih samouprava unapređenju položaja mladih na lokalu I taj doprinos načini vidljivim široj javnosti. Pored toga, nagrada ima za cilj i da podstakne lokalne samouprave da učine više na unapređenju položaja mladih.

  1. godine žiri je dodelio priznanja u sledećim kategorijama:
  • Nagrada za lokalnu samoupravu za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;
  • Nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor omladinskoj inicijativi u lokalnoj zajednici;
  • Nagrada za medij koji je najviše doprineo unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;

2016. godine, Građanske inicijative su dodelu MladGrada prepustili Krovnoj organizaciji mladih Srbije.

MLADGRAD je sada priznanje koje od 2017. godine Krovna organizacija mladih Srbije dodeljuje 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih,  jednom gradu* za doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici.

*Konzorcijum sastavljen od obavezno: jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, saveta za mlade, minimum 2 udruženja građana (organizacije mladih i organizacije za mlade) i dodatno: privatnih subjekata, javnih institucija, neformalnih grupa mladih.

Kako je nagrada MladGrad i do sada uživala određen prestiž u civilnom sektoru, laureati njenim dobijanjem stiču kredibilitet kod potencijalnih donatora. Sa druge strane, dobijaju podršku od partnera koji učestvuju u dodeli nagrade u sferi unapređenja života mladih u odabranoj prestonici. Dodela naredne nagrade vršiće se u odabranom gradu uz pomoć ovogodišnjih partnera.Cilj MLADGRAD priznanja: Cilj dodele priznanja jeste pružanje podrške lokalnim zajednicama u radu sa mladima. Odavanje priznanja, promocija i širenje priče o uspešnim primerima u radu sa mladima – a sve u cilju stavljanja pitanja položaja mladih visoko na dnevni red svih organizacija, institucija, političkih partija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Priznanje doprinosi decentralizaciji omladinske politike i stavljanje u fokus uspešnih primera iz cele Srbije.

Preduslovi/eliminacioni kriterijumi

  • Aplikant – konzorcijum (sporazum o saradnju): JLS/KZM, udruženje mladih/udruženje za mlade (broj udruženja proporcionalan broju stanovnika/mladih), oformljen Savet za mlade
  • Postoji Lokalni akcioni plan (LAP) za mlade
  • Postoji budžet namenjen ostvarivanju ciljeva LAP za mlade
  • Postojanje javnog konkursa za finansiranje programa/projekata omladinskih organizacija/neformalnih grupa

Bodove je moguće skupiti  na sledeći način:

Odnosi se na: Redni broj Kriterijum Broj bodova Izvori verifikacije
 

Jedinica lokalne samouprave

 

Jedinica lokalne samouprave

1.1. JLS ima izabrano lice zaduženo za mlade 4

 

 Dostaviti odluku o izabranom licu
Utvrđena budžetska sredstva za finansiranje KzM, kluba, sprovođenje LAP:
1.2. Procenat ovih sredstava u odnosu na ukupan budžet JLS 2  Dostaviti budžet
1.3. Raspodela sredstava u prethodnoj budžetskoj godini za realizaciju LAP-a (procentualno) 1  Dostaviti budžet
1.4. Mladi su prepoznati i kroz druge LAP i Strategije (socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja i sl) 2  Dostaviti LAP
1.5. Planirane mere i sredstva za uključivanje mladih iz društveno osetljivih grupa u lokalnom akcionom planu za mlade 1  Dostaviti LAP
1.6. JLS obezbedila prostor za KZM i OK 2  Dostaviti u narativnom obliku
Grad ustupa javne površine i javni prostor mladima na korišćenje i sprovođenje programa i projekata iz oblastima omladinske politike:
1.7. Postoji procedura za dodelu prostora koja je vidljiva i dostupna 1  Dostaviti proceduru
1.8. Postoji konkurs za dodelu prostora koji je vidljiv i dostupan 1  Dostaviti primer konkursa
1.9. Mladi su uključeni u različita radna tela JLS (saveti, radne grupe…) 4  Dostaviti u narativnom obliku/ odluku o imenovanju u savet/grupu
1.10. Lokalne samouprave uključuju organizacije mladih i KzM u javnu raspravu o budžetu 1  Dostaviti u narativnom obliku
1.11. U lokalnoj zajednici postoje dodatni programi za mlade koje organizuju druge institucije/udruženja (škole, organizacije, PKS…) 3  Dostaviti plan i program
1.12. Broj ostvarenih partnerstava sa udruženjima mladih i za mlade u odnosu na ukupan broj organizacija (odnosi se na konzorcijum):
*<10{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 0, 10-30{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 1, 30-50{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 2, >50{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 3 boda.
3  Dostaviti ugovore o partnerstvu
1.13. Broj mladih uključenih u donošenje odluka 2  Izveštaji o održanim javnim raspravama ili konsultacijama
1.14. Postoji odgovarajući prostor koji udruženja mladih i udruženja za mlade koriste: 4  Dostaviti u narativnom obliku/ odluka o ustupanju prostora
1.15. Broj uključenih mladih u odnosu na ukupan broj mladih kroz aktivnosti konzorcijuma 2  Dostaviti specifikaciju aktivnosti sa brojem uključenih mladih
1.16. Broj sprovedenih programa i projekata (prema definicijama iz Rečnika omladinske politike koji možete pronaći ovde) za mlade u prethodnoj godini u odnosu na celi konzorcijum 4  Dostaviti u narativnom obliku: popis  programa i projekata
Lokalna zajednica podržava unapređenje položaja mladih:
1.17. Broj društveno odgovornih preduzeća (obrazložiti) 1  Dostaviti u narativnom obliku
Postoje programi stimulacije zapošljavanja mladih
1.18. Mladi imaju mogućnost plaćenih praksi 1  Dostaviti u narativnom obliku/Konkurs za prakse
1.19. Postoje podsticajne mere za preduzetništvo mladih 1  Dostaviti  odgovarajuću odluku JLS
 

Savet za mlade

Savet za mlade funkcioniše:
2.1. Minimum ⅓ članova/ica je iz populacija mladih 3  Dostaviti specifikaciju članstva
2.2. Savet se redovno sastaje prema svom pravilniku (neophodno dostaviti pravilnik) 2  Dostaviti pravilnik i zapisnike sa sastanaka
2.3. Postoji transparentan izveštaj rada Saveta za mlade 2  Dostaviti izveštaj
 

Kancelarija za mlade

3.1. KZM ima koordinatora/ku sa sistematizovanim radnim mestom 4  Dostaviti izjavu o broju zaposlenih i sistematizaciju radnog mesta
3.2. Broj osoba zaposlenih u KZM (i u odnosu na ukupan broj mladih) 2  Dostaviti izjavu o broju zaposlenih
3.3. Da li su u pitanju (sertifikovani) omladinski radnici? 1  Dostaviti akreditaciju NAPOR-a
3.4. Godišnji program KZM

* Programi imaju više od 3 tematske celine kojima se osnažuju mladi – 2 boda, programi su inkluzivni – 1 bod

3  Dostaviti godišnji program
3.5. Broj raspoloživih servisa podrške za ravnopravno učešće mladih iz društveno osetljivih grupa – mogućnost prevoza mladih iz ruralnih sredina, personalni ili vršnjački asistenti, vršnjačko mentorstvo, prilagođeni radni materijal za osobe sa oštećenjem vida, uklanjanje jezičkih barijera za mlade koji ne govore srpski jezik 2  Dostaviti u narativnom obliku
3.6. Prostor je prilagođen osobama sa hendikepom 1  Dostaviti u narativnom obliku
3.7. Postojanje procedura za sprečavanje diskriminatornog ponašanja zaposlenih, aktivista, volontera i korisnika 1  Dostaviti proceduru
3.8. Ukupan broj mladih koji je učestvovao u aktivnostima KZM tokom 2016 (ili 2017) 2 Dostaviti specifikaciju aktivnosti i broja učesnika/ca
3.9. KZM obezbeđuje podršku (ne samo finansijsku) neformalnim omladinskim grupama ili inicijativama 2 Dostaviti u narativnom obliku
 

Omladinski klub

Otvoren je omladinski klub u gradu:
4.1. Omladinski klub udruženja i mladi koriste bez naknade za sprovođenje programa, projekata i aktivnosti iz oblasti omladinske politke, kao i učestvovanje na istima 4  Dostaviti u narativnom obliku/ Odluku o korišćenju
4.2. Broj zaposlenih u OK. 2  Dostaviti izjavu o broju zaposlenih
4.3. Da li su zaposleni (sertifikovani) omladinski radnici? 1  Dostaviti sertifikat NAPOR-a
4.4. Broj korisnika OK (i u odnosu na ukupan broj mladih) 3  Dostaviti specifikaciju
4.5. Godišnji program OK (raznovrsnost aktivnosti i njihova prilagođenost temama od interesa za mlade) 4  Dostaviti godišnji program
4.6. Prostor zadovoljava standarde rada (mokri čvor, tekuća voda, ventilacija, PP aparat, prirodno osvetljenje, lak pristup, zabrana zloupotrebe PAS…) 2  Dostaviti u narativnom obliku
4.7. Prostor je prilagođen osobama sa hendikepom 1  Dostaviti u narativnom obliku
4.8. Broj raspoloživih servisa podrške za ravnopravno učešće mladih iz društveno osetljivih grupa – mogućnost prevoza mladih iz ruralnih sredina, personalni ili vršnjački asistenti, vršnjačko mentorstvo, prilagođeni radni materijal za osobe sa oštećenjem vida, uklanjanje jezičkih barijera za mlade koji ne govore srpski jezik 2  Dostaviti u narativnom obliku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruženja mladih i za mlade*

5.1. Postojanje procedura za sprečavanje diskriminatornog ponašanja zaposlenih, aktivista, volontera i korisnika 1  Dostaviti proceduru
5.2. Inkluzivna praksa u organizovanju omladinskih aktivnosti udruženja – broj mladih iz društveno osetljivih grupa koji učestvuju u radu i aktivnostima udruženja, afirmativne mere za mlade iz društveno osetljivih grupa 2  Dostaviti u narativnom obliku
5.3. Kapaciteti udruženja (broj zaposlenih (ugovor o radu), prostor…)

* Udruženje ima svoj prostor -1, udruženje ima zaposlene  1 bod

2  Dostaviti u narativnom obliku zajedno sa izjavom o broju zaposlenih
5.4. Godine postojanja udruženja

*udruženje postoji više od 5 godina

1  Kopija rešenja o osnivanju
5.5. Program rada udruženja

*Postoji -1, program sadrži više tematskih celina kojima se osnažuju mladi (1-3 -1 bod, više od 3 -2 boda)

3  Dostaviti program rada
5.6. Zadovoljeni su standardi rada (udruženje ima akreditaciju NAPOR-a) 1  Dostaviti potvrdu o akreditaciji NAPOR-a
5.7. Udruženje sarađuje sa neformalnim omladinskim grupama ili inicijativama Dostaviti u narativnom obliku

*Svako udruženje se boduje na osnovu ovih kriterijuma ponaosob

**Gde god je moguće, potkrepiti izvore verifikacije linkom ka određenom konkursu/dokumentu i sl.

VAŽNO: Svesni da ovi kriterijumi i njihovo ispunjenje podrazumevaju željenu, a ne stvarnu situaciju, konzorcijum nikako ne mora ispuniti sve kriterijume, osim eliminacionih. Ostali bodovi se akumulativno skupljaju, te zbog toga ohrabrujemo gradove da se prijave iako ne ispunjavaju sve/većinu kriterijuma.

Prijave se dostavljaju elektronski sa potpisanom izjavom o tačnosti dostavljenih podataka (Prilog 1). Svi narativni dokumenti dostavljaju se u naznačenom obrascu (Prilog 2).

Svaki dostavljeni dokument obeležiti brojem kriterijuma pod kojim se nalazi u tabeli i naziv grada koji konkuriše u naslovu dokumenta (npr. 4-8 Niš).

Prijave slati na konkurs@koms.rs do 7. avgusta 2017. godine u 23:59. Kandidati će o izboru biti obavešteni do 8. avgusta. Svečana dodela nagrade biće izvršena u okviru proslave Dana mladih, 12. avgusta.

Za sva pitanja pisati na maja.galovic@koms.rs.


Partneri na projektu:

 

Fondacija SRB Pravougaoni - transparentniNAPOR logo 160x130