fbpx

Saveti KOMS-a

Savetodavna tela KOMS-a

Krovna organizacija mladih Srbije ima tri savetodavna tela i jedno u formiranju, a to su: Savet podmladaka političkih partija, Savet mladih članova sindikata, Alumni savet i Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo.

5Savet podmladaka političkih partija čine mladi članovi i članice političkih partija koji su okupljeni u cilju prevazilaženja političkih podela zarad borbe za zajedničke interese mladih u Srbiji.

Savet mladih članova sindikata okuplja mlade koji su sindikalno organizovani, a potiču iz reprezentativnih sindikata sa ciljem da se mladi radnici i radnice uključe u omladinsku politiku, ali i da se popularizuje tema radnih prava među mladima.

Alumni savet čine nekadašnji organi KOMS-a, odnosno osobe koje su bile u stukturama KOMS-a ili su dale izuzetan doprinos u konstituisanju KOMS-a.

Savet za ravnopravnost i inkluzivno društvo je savetodavno telo koje će se baviti pitanjima manje zastupljenih kategorija mladih, a koje će činiti organizacije članice  KOMS-a. Odluku o njegovom osnivanju možete pronaći ovde.