fbpx

Projekti

OSVESTI SE – POSVETI SE Mladi protiv zločina iz mržnje (aktuelan, sprovodi se od 2019.)

Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
sprovodi projekat „OSVESTI SE – POSVETI SE Mladi protiv zločina iz mržnje“. Kako je pokazao
„Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji“ (2018) skoro 4/5 mladih ljudi su
svedočili diskriminaciji, dok je 56% bilo izloženo nekom obliku diskriminacije. Mladi su kategorija koje je
naročito pogođena netolerancijom i nasiljem, i kao počinioci i kao žrtve. Upravo iz ovih razloga uvideli
smo potrebu edukovanja mladih o predrasudama i nasilnom ponašanju koje dovodi do zločina iz mržnje
kao i obaveštavanja mladih o mehanizmima zaštite. Kako bismo razvili i koristili metode prevencije i
zaštite mladih neophodno je da povećamo nivo razumevanja ovog problema.

Kako bismo ovo postigli Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa OEBS, organizovaće četiri debate
u Vojvodini i jednu debatu u južnom delu Srbije. Debata će biti organizovana u vidu tribine gde će gosti
koji su kompetentni za ovu oblast, razgovarati sa mladima na temu vršnjačkog nasilja, postojanja
predrasuda i važnosti negovanja tolerancije u multietničkim sredinama.

Naša zajednica, naša budućnost – Veća saradnja i zapošljavanje mladih (aktuelan, sprovodi se od 2019. godine)

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava, Nacionalna asoscijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i organizacija Empirija, podržan od strane Evropske komisije

Projekat se bavi oblašći zapošljavanja mladih i fokusiran je na društvene inovacije u oblasti zapošljavanja mladih, naglašavajući međusektorsku saradnju za obezbeđenje održivih rešenja za potrebe mladih.  Projekat je usmeren na mlade ljude sa naglaskom  na NEET mlade (osobe koje nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci) i mlade iz osetljivih NEET grupa. Cilj je uticati na dugoročno zapošljavanje NEET mladih, osnažiti lokalne aktere i unaprediti međusektorsku saradnju u pogledu stvaranja efikasne usluge za NEET mlade.

 

 

Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća (aktuelan, sprovodi se od 2019. godine)

Partneri: Beogradski centar za ljudska prava, podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska pitanja

Uzimajući u obzir da ne postoji posebno ugovorno telo UN-a koje nadzire primenu preporuka za mlade, niti Konvencija koja reguliše položaj mladih, jasno je da je položaj mladih zanemaren i da nije mu nije data važnost koju zaslužuje. Kako bismo poboljšali položaj ove kategorije neophodno je pratiti stanje njihovih prava. Kroz treninge jačanja kapaciteta organizacije mladih i za mlade se upoznaju sa konceptom ljudskih prava mladih i konvencijama za zaštitu ljudskih prava usvojenih usvojenih pod okriljem Ujedinjenih nacija. Krajnji cilj programa je osnaživanje organizacija mladih i za mlade u oblasti izveštavanja i mehanizama zaštite ljudskih prava mladih pred Ugovornim telima Ujedinjenih nacije, te se informisati o mehanizmima zaštite pred ugovornim telima UN.

MLADI – Media Literacy Alliance and Digital Importance (aktuelan, sprovodi se od 2019. godine)

Partneri: Institut za medije i različitost, podržan od strane Evropske komisije

Kroz medijsko i digitalno prisustvo, cilj projekta je da doprinese da mladi budu angažovani, informisani, odgovorni demokratski građani i građanke. Aktivnoti na projektu su usmerene da unaprede medijsku i digitalnu pismenost mladih i obezbediti im potrebne alate i kanale da iskažu svoje mišljenje široj publici. Dodatno, projekat će osnažiti i novinare/ke nacionalnih i lokalnih medija kako bi mogli da prepoznaju teme od važnosti za mlade, mlade kao publiku i sagovornike/ce u svim temama od važnosti za društvo. Istraživanja o slici i perspektivi izveštavanja o mladima u medijima biće sprovedena u okviru projekta, a biće podržani i projekti i inicijative udruženja mladih i za mlade sa ciljem unapređenja medijske i digitalne pismenosti mladih, kao i povećanja vidljivosti pitanja i tema važnih mladima.

Platforma za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu - WBYCP (aktuelan, sprovodi se od 2018. godine)

Partneri: Institut za saradnju i razvoj iz Albanije, podržan od strane Hanns Seidel fondacije

Platforma za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Youth Cooperation Platform) je inicijativa uspostavljena bliskom saradnjom Instituta za saradnju i razvoj i krovnih organizacija i drugih saveza i udruženja mladih na Zapadnom Balkanu. Platforma je kreirana sa ciljem povezivanja mladih na Balkanu i pruža mladim individuama, ekspertima i ekspertkinjama, neformalnim pokretima i udruženjima mladih i za mlade mogućnost za umrežavanje, kreiranje zajedničkih inicijativa, učešće i saradnju na projektima. Na platformi su korisnicima dostupne i publikacije i vodiči, u raznim oblastima u kojima su mladi aktivni u regionu.

Premijerka otvara vrata – Mladi na Vladi (aktuelan, sprovodi se od 2018. godine)

Podržan od strane: Omladinska prestonica Evrope Novi Sad (OPENS)

Cilj ovog projekta je da otvorimo vrata predsednice Vlade za mlade, kako bi diskutovali o problemima i potrebama sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji. Takođe edukujemo mlade, državnu upravu i podmlatke političkih partija, da učestvuju i da budu aktivniji učesnici procesa razvoja, realizacije i vrednovanja omladinske politike i sistemske brige o mladima kroz međusobni dijalog. Uspostavljeni mehanizmi komunikacije mladih sa državnim vrhom ali i umrežavanje ministarstava sa ciljem razvoja odgovorne i sistemske brige o mladima Srbije, predstavlja glavne ciljeve KOMS-a. Sve aktivnosti direktno treba da doprinesu podizanju nivoa informisanja i svesti mladih o aktivnom učešću.

Young media: mediji sa mladima i za mlade (aktuelan, sprovodi se od 2017. godine)

Partneri: Deutsche Welle Akademija, podržan od strane Nemačkog ministarstva za ekonomiju i razvoj

Mladi mediji – mediji sa mladima i za mlade je višegodišnji projekat koji KOMS realizuje u saradnji sa DW Akademijom i drugim medijskim organizacijama. Aktivnosti na projektu usmerene su na osnaživanje mladih da kritički konzumiraju medijske sadržaje, jačanje kapaciteta medija da pokrivaju teme od značaja za mlade, kroz učešće mladih u produkciji medijskog sadržaja i evaluaciji istog. Tokom trogodišnje implementacije projekta, KOMS je uspostavio i redovne istraživačke aktivnosti u oblasti medijske pismenosti mladih, donoseći objektivne i realne podatke o zastupljenosti mladih u medijima i načinima izveštavanja medija o mladima. Aktivnosti na projektu usmerene su i na unapređenje demokratske kulture kod mladih, naročito u odnosu na informisano i objektivno pristupanje informacijama koji se tiču aktivnog učešća, izbornog i političkog sistema, itd

 

.

UN mladi delegati/kinje (aktuelan, sprovodi se od 2017. godine)

Partneri: Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta

Realizacija ovog projekta rezultat je zagovaračkih napora i aktivnosti koje je KOMS u pr

 

ethodnom periodu sproveo u saradnji sa svojim članicama i drugim relevantnim partnerima. Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine, u partnerstvu sa KOMS-om realizuje program UN mladi delegati/kinje, afirmišući time učešće mladih u procesima donošenja odluka na međunarodnom nivou. Omladinski delegat i delegatkinja u Ujedinjenim nacijama biraju se na osnovu javnog konkursa i unapred definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Izabrani mladi predstavnik i predstavnica Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaju ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaju interese mladih Srbije u UN. Status mladog delegata i delegatkinje je na nivou savetnika/ce za pitanja mladih, a platformu pripremaju konsultujući subjekte omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

 

Zajedno za mlade (2018/2019. godine)

Podržan od strane: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Projekat Zajedno za mlade predstavlja nastavak institucionalne podrške Ministarstva omladine i sporta sa ciljem unapređenje svih programskih komponenata KOMS-a – nacionalnog, lokalnog, međunarodnog i programa jačanja kapaciteta. Projekat je unapredio međusektorsku saradnju i uključivanje mladih u procese donošenja odluka kroz podršku inicijativi za uspostavanje EU dijaloga sa mladima na svim nivoima, realizaciji nacionalne konferencije posvećenoj potrebi kreiranja javnih politika na bazi realnih potreba i rezultata istraživanja. Kroz realizaciju ovog projekta, KOMS je učestvovao u svim značajnim procesima Evropskog omladinskog foruma i unapredio saradnju sa krovnim savezima mladih u Evropi. Druga generacija Akademije omladinske politike imala je priliku da uz mentorsku podršku unapredi svoju lokalnu zajednicu, a KOMS je kroz projekat podržao aktivno učešće mladih i jačanje kapaciteta svojih organizacija članica.

Glas mladih u demokratskim procesima (2017 – 2019. godine)

Partneri: Beogradska otvorena škola, podržan od strane Kraljevine Švedske

KOMS je kroz trogodišnju institucionalnu podršku Kraljevine Švedske uspostavio različite mehanizme i standarde uključivanja mladih u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, u skladu sa mehanizmima EU dijaloga sa mladima. Takođe, projekat je imao za cilj redovno godišnje objavljivanje Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih ljudi u Srbiji, koji će subjektima omladinske politike i zainteresovanoj javnosti pružiti neophodne podatke o položaju mladih i trendove koji donosiocima odluka i subjektima omladinske politike služe kao indikator uspešnosti javnih politika usmerenih ka unapređenju položaja mladih. Dobijene rezultate istraživanja KOMS koristi i kako bi doprineo Izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja EU. KOMS je kroz ovaj projekat podržao i mlade istraživače i istraživačice u istraživanju politika i instuticija Evropske unije i informisao mlade o prilikama za aktivizam i učešće u civilnom društvu.