fbpx

Zagovaranje javnih politika u oblasti zapošljavanja

U 2015. godini KOMS je učestvovao u izradi Nacionalnog programa za zapošljavanje mladih, koji je predstavljen Premijeru kao i ministrima Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja i Ministarstva rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja, te je logičan nastavak aktivnosti u 2016. aktivno zagovaranje za bolje sprovođenje svih preporuka iz ovog dokumenta i njegovo razumevanje i prihvatanje od šire grupe relevantnih aktera i zainteresovanih strana. Drugi dokumenti praktičnih politika, koji su takođe izrađeni, u prethodnom periodu prate i podržavaju Nacionalni program, te će oni takođe predstavljeni svim zainteresovanim stranama.

Za ove potrebe biće organizovani radni sastanci na kojima će se sa relevantnim akterima razgovarati o mogućnostima implementacije predloga iz navedenih dokumenata, njihove integracije u druge projekte, programe i strategije. Sastanci će biti u vidu radnih sastanaka, panel diskusija, okruglih stolova, a forma će biti prilagođena partnerima i broju učesnika.

Značajno za realizaciju ciljeva iz oblasti zapošljavanja je učestvovanje u nacionalnom dijalogu u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih koji realizuje GIZ u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta. KOMS je u prethodnom periodu aktivno učestvovao u aktivnostima u okviru ovog projekta i razgovarao sa GIZ-om. U narednom periodu očekujemo formalizovanje partnerstva i učešće u daljim aktivnostima. Takođe planira se i aktivnije uključivanje u ,,Inicijativu za zapošljavanje mladih” koju realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Za potrebe ekspertize u oblasti zapošljavanja i preduzetništva mladih i podsticanje aktivnog učešća mladih u izradu predloga praktičnih politika KOMS je oformio radno telo koje čine stručnjaci i članovi organizacija članica.