fbpx

KOMS nagrade

Pozicioniranjem Krovne organizacije mladih Srbije kao nositeljke omladinske politike u Republici Srbiji nametnula se potreba da KOMS preuzme aktivnu ulogu u vrednovanju doprinosa u omladinskom civilnom sektoru, kako bi podstakla veće uključivanje i ukazala na primere dobre prakse. Iz tog razloga KOMS uspostavlja nagradu koja prepoznaje i vrednuje aktivno učešće mladih*.

Aktivno učešće mladih je ključna tema za KOMS, jer se samo kroz participaciju mladih može omogućiti da se glas mladih istinski čuje i adekvatno odgovori na potrebe mladih bez obzira na temu ili oblast na koju se potreba odnosi.

Nagrade 2016

Kategorije nagrade

 1. Najbolji projekat za aktivno učešće mladih

Kategorija je namenjena projektima koji podstiču ili promovišu aktivno učešće mladih. Kroz ovu nagradu KOMS želi da vrednuje projekate koji direktno unapređuju ili promovišu aktivno učešće mladih, stvaraju pozitivne uzora.

Pravo učešća:

 • Projekat mogu realizovati pojedinci/ke, neformalne grupe, udruženja, fondacije;
 • Projekat ne mogu realizovati državne institucije na bilo kom nivou, kompanije;
 • Projekat mora većim delom biti realizovan na teritoriji Republike Srbije, sa efektima na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom ili nacionalnom nivou;
 • Projekat ne može biti realizovan u inostranstvu, sa učesnicima iz Republike Srbije;
 • Projekat mora biti realizovan u 2015. godini, a može početi najranije 2014. godine.
Dobitnici:
Unija srednjoškolaca Srbije za projekat „Srednjoškolci za srednjoškolce“.

„Srednjoškolci za srednjoškolce“ (SzS) je ustaljen koncept u više zemalja u svetu, poznatiji kao “Social Day”. Unija srednjoškolaca Srbije realizuje ovaj projekat od 2009. godine. SzS je koncipiran tako da određeni broj srednjoškolaca/ki jednog dana u toku školske godini ne pohađa nastavu, već ide na praksu u privatna i javna preduzeća i na taj način promoviše srednjoškolski aktivizam. S druge strane, sva preduzeća zainteresovana da podrže srednjoškolce i srednjoškolke, njihovu edukaciju za pisanje projekata, a zatim i realizacije njihovih projekata, doniraju proizvoljnu sumu novca u Prvi srednjoškolski fond “Srednjoškolci za srednjoškolce”. Sredstva iz fonda se koriste za finansiranje projekata učeničkih parlamenata.

 1. Najbolja medijska objava o aktivnom učešću mladih

Kategorija je namenjena medijima koji svojim izveštavanjem prepoznaju ili podstiču aktivno učešće mladih, stvarju pozitivne uzre. Kroz ovu nagradu KOMS želi da vrednuje novinarski rad koji adekvatno izveštava o aktivnom učešću mladih i doprinosi popularizaciji istog.

Pravo učešća:

 • Štampani, elektronski i internet mediji koji deluju na prostoru Republike Srbije;
 • Nezavisni novinari i autori čiji je tekst objavljen u nekom od medija na prostoru Republike Srbije.
Dobitnici:
Omadinski radio za objavu „Novosadskim aktivistima birokratija najveći problem”.

Omladinski radio od svog nastanka pre nešto više od godinu dana u potpunosti posvećuje svoj prostor mladima, njihovim aktivnostima i vrednostima koje svaka mlada osoba treba da poseduje.Ovim tekstom su se sumirale aktivnosti i angažovanja najaktivnijih omladinaca u Novom Sadu koji su pokušavali da utiču na svest mladih i ljudi oko sebe. Skrenuta je pažnja na to čime se oni sve suočavaju, koliko na njihove ideje utiče komplikovana birokratija, ali i zašto je bitno učestvovati u akcijama koje mogu nešto da promene.

 1. Najbolji doprinos aktivnom učešću mladih kroz međunarodnu saradnju

Ova kategorija nagrađuje unapređenje aktivnog učešća mladih kroz međunarodnu saradnju. Kroz ovu nagradu KOMS želi da podskatne razmenu iskustava i prenošenje modela aktivnog učešća mladih kroz međunarodnu saradnju.

Pravo učešća:

 • Programi, projekti i aktivnosti realizovani u Republici Srbiji ili inostranstvu u 2015. godini, a započeti najranije u 2014. godini;
 • Nosioci su pojedinci/ke, neformalne grupe, udruženja, fondacije, KZM, institucije na svim nivoima sa sedištem u Republici Srbiji ili inostranstvu;
 • Dobitnici ne mogu biti kompanije;
Dobitnici:
Program “Balkans, let’s get up!” organizacije Balkans, let’s get up!

Tokom 7 godina svog postojanja, Balkans, let’s get up! je okupio više od 300 mladih ljudi iz svih balkanskih zemalja, uzrasta 18-27 godina, koji žele da aktivno učestvuju u stvaranju pozitivnih promena u svom društvu. Uz podršku programa, najuspešniji učesnici su realizovali više od 60 omladinskih projekata koji su doprineli direktnom poboljšanju lokalnih zajednica: letnje škole za romske polaznike koji nemaju pristup redovnom obrazovanju u Rumuniji i Albaniji, gerilske kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama u Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, uključivanje zajednice u ozelenjavanje napuštenih javnih površina u Bugarskoj, Srbiji i Hrvatskoj, kampanje za promovisanje dobrosusedskih odnosa između Srbije i Albanije – ovo su samo neki od projekata koji su realizovani uz podršku programa, a koji se sastoji iz 3 seminara, mentorske podrške i dodele mini-grantova projektim timovima.

12829527_927195274055416_1175298649046774024_o
980123_927192880722322_4828259403848179819_o
Nagrade 2017

Informacije uskoro!