fbpx

Evropski forum mladih (YFJ)

KOMS i YFJ

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) postala je pridružena članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ) 24. novembra 2012. godine, razvijajući pritom ne samo međunarodnu saradnju, već i omladinsku politiku unutar naše zemlje, a 18. novembra 2016. godine i punopravna članica na skupštini Evropskog foruma mladih u Varni.

 Šta je YFJ?

european_youth_forum_Evropski omladinski forum (YFJ) je nesumnjivo najznačajnija platforma koja predstavlja omladinski civilni sektor u Evropi. Čini je 100 organizacija članica – nacionalnih krovnih organizacija mladih i međunarodnih omladinskih nevladinih organizacija. Zajedno, članice YFJ-a predstavljaju na desetine miliona mladih u Evropi. Sa ovakvim članstvom, YFJ je prepoznata od strane najvažnijih aktera omladinske politike u Evropi. Sarađuje sa EU, a naročito sa Evropskim Parlamentom, Savetom EU, Ekonomskim i socijalnim komitetom, Komitetom regiona itd.

Za nas je takođe svakako značajna i saradnja sa Savetom Evrope. Tu Forum blisko sarađuje sa Direktoratom za omladinu i sport, kao i sa Direktoratom za obrazovanje. U okviru Saveta Evrope, prateći princip komenadžmenta, telo pod nazivom „Zajednički savet“ definiše prioritete za aktivnosti i politike za mlade. U Zajedničkom savetu sede, sa predstavnicima zemalja članica, upravo predstavnici Foruma.

Forum ima i savetodavni status pri UN-u, i sarađuje sa nekim od specijalizovanih agencija UN-a i Svetskom bankom. Sve ove reference dokazuju da se radi o jako važnoj i prepoznatoj platformi koja na dnevnom nivou zagovara razvoj omladinske politike. Zbog toga je KOMS još na osnivačkoj Skupštini jednoglasno doneo odluku da aplicira za članstvo u Forumu.

 Šta tačno znači “članica kandidat” status koji KOMS ima u Forumu?

15152304_10154890560289750_1781794288_oPostoje tri tipa članstva u Forumu – posmatrač, kandidat i punopravno članstvo. Mi smo prvo aplicirali za status ,,članice kandidata”. Ovo znači da imamo sva prava, osim prava glasa. Dakle, KOMS može da iznosi svoj stav na Skupštini, učestvuje u radu svih tela, delegira ljude za radne i ekspertske grupe itd. Nakon dve godine provedene u ovom statusu, može se aplicirati za status punopravne članice što smo konačno i uspeli da postignemo 2016. godine.

Šta ovo članstvo konkretno znači za mlade u Srbiji, za omladinske organizacije i članice KOMS-a?

Forum zagovara implementaciju omladinskih politika kod različitih aktera. To se odražava i na našu realnost. Konkretno, Forum je do sada dosta zagovarao poseban program za mlade u okviru predloženog “Erasmus for All” programa.

Pored toga, Forum zagovara mnoge stvari koje su i nama jako relevantne – priznavanje omladinskog rada, neformalnog obrazovanja, prava volontera i sl. Značajno je da organizacije u Srbiji znaju da u svojim naporima na ovim poljima nisu same i da se uvek mogu osloniti na podršku KOMS-a. Za članice KOMS-a i omladinske organizacije ovo znači mogućnost učešća u kreiranju evropskih politika. Organizacije iz Srbije se, preko KOMS-a mogu uključiti u rad radnih i ekspertskih grupa Foruma, učestvovati na događajima, usavršavanjima i sl.

Pored toga, KOMS je već uspostavio direktnu saradnju sa mnogim članicama Foruma, tako da se nadamo da će naše članice u budućnosti moći da lakše i brže pronalaze partnerske organizacije u Evropi i van nje.

Dalji razvoj KOMS-a i rad u YFJ-u pre svega zavisi od organizacija članica i njihovog interesovanja za učešće u kreiranju Evropskih omladinskih politika. Ukoliko se neka organizacija bavi ili interesuje za teme koje prevazilaze nacionalne okvire, očekujemo da se javi. Sada imamo mogućnosti da predlažemo ljude za radne grupe, da učestvujemo u različitim događajima. U organizacijama leži sva ekspertiza za učešće u ovim procesima i nadamo se da ćemo svi pokazati da je Srbija ravnopravni partner za kreiranje omladinske politike u Evropi.

Šta će KOMS raditi u najbližoj budućnosti u kontekstu ovog članstva?

15146836_10154890560369750_739629078_oZa početak, krenuće se sa prevođenjem i promocijom politika i akcija Foruma. Prvenstveno, Povelja o pravima i obavezama volontera biće prevedena i biće jako koristan materijal za rad KOMS-ove radne grupe za volonterizam, kao i za zagovaranje za izmenu Zakona. Povelja postavlja odličan okvir koji reguliše prava i obaveze volontera, ali i organizacije koja angažuje volontere i mnoga od ovih rešenja se mogu primeniti i u Srbiji.

Takođe, Vodič za kreiranje tima trenera poslužiće u daljim koracima u radu na ovoj oblasti. Forum sada zagovara novu EU platformu za mlade, koja može biti korisna i za inicijative u Srbiji. Tu se nalazi zagovaranje za zapošljavanje i obrazovanje mladih, spuštanje granice prava glasa sa 18 na 16 godina, i sl.

Pored ovog, KOMS se već uključuje u mnoge inicijative Foruma, konkretno – zagovaranje za povoljniji vizni režim za mlade, zagovaranje za priznavanje neformalnog obrazovanja i omladinskog rada…

Na kraju, ali ne i najmanje važno, KOMS će nastaviti multiratelarnu i bilateralnu saradnju. Sa nacionalnim krovnim organizacijama sa juga Evrope smo već pokrenuli saradnju u oblasti zapošljavanja mladih, brige o standardima mladih. Pokrenuli smo bilateralnu saradnju sa Krovnim organizacijama Švajcarske, Češke, Poljske, Norveške, Grčke, Azerbejdžana, a sada ćemo imati mnogo više prilika da sarađujemo.