fbpx

Program jačanja kapaciteta usmeren je na unapređenje interne strukture i kompetencija, aktivnu podršku razvoja organizacija članica, i jačanje civilnog društva u celini. Primarna uloga ovog programa je jačanje kapaciteta koji su potrebni za realizaciju prethodna tri programa. Program jačanja kapaciteta sastoji se iz dva segmenta i to:

  1. Program obuke
  2. Program mentorstva

 

1.Program obuke

 

Program obuka kreiran je u skladu sa analizom potreba za jačanje kapaciteta za aktivnije delovanje u polju omladinske politike. Obuke obuhvataju tri trening modula koja  su kreirana kao celine koje obuhvataju više tema, te organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više njih, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke.

Na svakom trening modulu može učestvovati po jedan predstavnik ili predstavnica organizacije, uzrasta 15-30 godina, a ukoliko organizacija učestvuje na svim modulima poželjno je da to budu različite osobe.

  • Modul I – Demokratsko vođenje organizacije

Teme u okviru obuke: Definisanje organizacije, tim i timski rad, unutrašnja komunikacija, načini donošenja odluka

  • Modul II –Učešće u lokalnim omladinskim politikama

Teme u okviru obuke: Definisanje lokalne omladinske politike, mapiranje aktera lokalne omladinske politike, procedura donošenja odluka, procedura donošenja strateških dokumenata, praćenje rada institucija

  • Modul III – Omladinska politika

Teme u okviru obuke: Aktivizam, aktivno učešće i omladinska politika, zakonodavni okvir, strateški okvir, akteri omladinske politike, predlozi praktičnih politika, prikuplјanje sredstava

Mesta održavanja treninga biće naknadno saopšteni.

2.Mentorski program – razmena iskustva između organizacija članica

Mentorski program u okviru kojeg će organizacje članice moći da razmenjuju znanja i iskustva sa drugim članicama i na taj način unaprede svoje kapacitete. Cilj programa mentorstva je razmena primera dobre prakse i praktičnih saveta za efikasno rešavanje problema u radu, ali i podsticanje saradnje i snažnijeg povezivanja unutar mreže.

Tokom programa mentorstva organizacije će imati priliku da se dva puta susretnu, tj. da posete jedna drugu, kao i da elektronskim putem aktivno komuniciraju i rade na svom razvoju. Tokom celog programa KOMS će pružati podršku u realizaciji.  Realizacija programa mentorstva obaviće se u periodu od 1. marta do 1. maja 2017. godine.