fbpx

Akademija omladinske politike

Razumevanje omladinske politike u celini još uvek nije na zadovoljavajućem nivou u Republici Srbiji, i potrebno je dalje unapređivanje modela informisanja, prenosa znanja i izgradnje kapaciteta subjekata omladinske politike, ali i šire, u okvirima civilnog društva i među institucijama.

KOMS aktivno radi na podizanju kapaciteta svojih članica za učešće, i na taj način omogućava njihovo aktivnije delovanje. Takođe, kroz zagovaračke aktivnosti uključuje druge relevantne aktere u omladinsku politiku. Sada se pojavila potreba da se unutar oblasti omladinske politike razvija dodatna ekspertiza, kako bi u narednom periodu mogla da se unapređuju postojeća sistemska rešenja i kreiraju nova, zasnovanja na znanju, u skladu sa potrebama mladih.

logo-aop-1Akademija omladinske politike je zamišljena kao jednosemestralni obrazovni program na kojem će polaznici/e imati priliku da čuju od iskusnih predavača/ica, kao i uspešnih omladinskih radnika/ca i aktivista/kinja šta je omladinska politika i kako doprineti borbi za interese mladih, njihovom većem učešću u društvu i procesima donošenja odluka, kao i unapređenju kvaliteta njihovog života.

Tokom četvoromesečnog programa Akademije omladinske politike polaznici/e će ovladati veštinama kojima mogu pomoći ostvarivanju aktivnog učešća mladih i saznati koje su to strategije i pravni okviri koji definišu njihov status. Imaće priliku da nauče i kako se argumentovano nastupa pred većom grupom ljudi, šta su i kako se kreiraju javne politike, kao i da uspešno zagovaraju za unapređenje položaja mladih.