fbpx

Aktivnosti

Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi četiri programa: Nacionalni program, Lokalni program, Međunarodni program i Program jačanja kapaciteta, koji su uspostavljeni prema okvirima u kojima se donose odluke, razvrstani prema stejkholderima i donosiocima odluka.

5Nacionalni program okuplja stejkholdere koji deluju na nacionalnom nivou, targetira donosioce odluka u nacionalnim institucijama te kroz razvoj politika i javno zagovaranje aktivno doprinosi realizaciji ciljeva zacrtanih Nacionalnom strategijom za mlade.

Lokalni program usmeren je na razvoj omladinske politike na nivou jedinica lokalne samouprave, sa idejom da se dosadašnji ostvareni rezultati multiplikuju i uspostavi mehanizam širokih konsultacija razvoja politika kombinovanim pristupom odozdo na gore i odozgo na dole.

Međunarodni program integriše KOMS u tokove evropskih okvira omladinske politike kroz angažovanje u Evropskom forumu mladih (YFJ) i ostvarivanje bilateralne saradnje sa krovnim organizacijama iz drugih zemalja sa ciljem razmene iskustva i prenosa elemenata modela koji su pokazali dobre rezultate. Takođe, aktivnim delovanjem u regionu kroz Regionalnu kancelariju za saradnju mladih (RYCO) KOMS uzima aktivno učešće u povezivanju mladih i razvoja platformi za saradnju organizacija Zapadnog Balkana.

Program jačanja kapaciteta usmeren je na unapređenje interne strukture i kompetencija, aktivnu podršku razvoja organizacija članica, i jačanje civilnog društva u celini. Primarna uloga ovog programa je jačanje kapaciteta koji su potrebni za realizaciju prethodna tri programa.

Aktuelne teme

U prethodnom periodu aktivnosti KOMS-a usmerene su na tri osnovne teme: aktivno učešće mladih, bezbednost i zapošljavanje, a ove teme će biti aktuelne i tokom narednog perioda.

Aktivno učešće mladih je ključna tematska celina Krovne organizacije mladih Srbije, te stalno unapređenje rada u okviru ove teme omogućava jačanje omladinskog civilnog sektora za dalji rad na poboljšanju položaja mladih. Ovom temom u narednom periodu pristupamo kroz zagovaranje međusketorske saradnje, razvoja mehanizama za uključivanje mladih u donošenje odluka poput strukturiranog dijaloga, unapređenju struktura koje odgovaraju na potrebe mladih poput saveta za mlade, uspostavljanje nacionalnog dijaloga koji okuplja sve subjekte omladinske politike, razvoj projekata i aktivnosti koji imaju za cilj da podstaknu i omoguće veće učešće mladih u društveni život i donošenje odluka.

Bezbednost mladih je tema kojom se KOMS bavila prethodne dve godine sa ciljem uključivanja mladih u praćenje srpskog predsedavanja OEBS-u i unapređenja bezbednosti mladih na lokalnom nivou kroz uključivanje komponente bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade. U narednom periodu na osnovu smernica za unapređenje bezbednosti mladih nastavlja se saradnja sa jedinicama lokalne samouprave kako bi se one implementirale i aktivno pratili rezultati, kao i inicirali novi procesi u okviru teme.

Zapošljavanje mladih je jedna od najvažnijih tema za mnoge institucije i organizacije civilnog društva, i često se u javnosti pominje kao osnovna tema kada su u pitanju mladi u Republici Srbiji. Fokus koji je KOMS odabrala je rad sa institucijama na uspostavljanju modela i servisa koji će unaprediti zapošljivost mladih, ili omogućiti razvoj preduzetništva. U narednom periodu KOMS će pratiti realizaciju Nacionalnog programa za zapošljvanje mladih, razvijati politike u skladu sa tim programom, učestovati u nacionalnom dijalogu u okviru projekta Youth Employment Promotion koji vodi GIZ sa Ministarstvom omladine i sporta i razvoju modela za pospešivanje preduzetništva mladih poput Small Business Develpment Center. Takođe, nastaviće se realizacija projekata za zapošljvanje mladih Roma i Romkinja u opštini Ruma i programa treninga i praksi za mlade Rome i Romkinje.

Ravnopravnost i inkluzija mladih je tema odabrana radi aktivnijeg zastupanja i zaštite interesa i potreba mladih iz društveno-osetljivih grupa na nacionalnom nivou, direktnijeg povezivanja organizacija koje rade sa ovim grupama, razmene i saradnje, kao i unapređenja znanja, informisanosti, razumevanja i drugih kapaciteta mladih i aktera omladinske politike za rad sa društveno podzastupljenim grupama mladih i zagovaranje njihovih interesa.

Medijska pismenost mladih postala je tema KOMS-a iz potrebe edukacije mladih da kritički promatraju medijske sadržaje, ali i sa ciljem podsticanja medija da više izveštavaju o mladima, njihovim uspesima i izazovima, kao i da takvo izveštavanje bude objektivno, zasnovano na činjenicama, istraživanjima i sl. Činjenica da su mladi nedovoljno zastupljeni u lokalnim, a naročito nacionalnim medijima, govori nam da je potrebno informisati, edukovati i pomoći kako predstavnicima medija da pišu o važnim temama, tako i udruženjima mladih i za mlade, ali i samim mladima, da se uključe u rad medija, te da sinergijskim naporima medijsko izveštavanje o stanju i položaju mladih u Srbiji postane unapređeno.