fbpx

Platforma vrednosti

Proces formiranja KOMS-a zasnovan je na iskustvima ranijih inicijativa formiranja krovne organizacije, rezultatima brojnih analiza i istraživanja, potrebama organizacija u Srbiji, kao i na aktuelnom socio-političkom kontekstu. Ne ulazeći u definisanje aktivnosti i ciljeva, ovom platformom se ne žele definisati programski aspekti delovanja KOMS, već način na koji će se aktivnosti sprovoditi.

Kako Krovnu organizaciju mladih Srbije čini veliki broj organizacija koje se značajno razlikuju u stukturi i programskom delovanju, ova Platforma ima za cilj da:

 • Uspostavi zajedničko razumevanje o vrednostima, principama i pristupima na kojima će biti utemeljeno delovanje KOMS-a
 • Osigura kvalitet aktivnosti KOMS-a kroz primenu ove platforme u radu struktura i članica KOMS-a
 • Doprinese adekvatnom sprovođenju principa definisanih Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije

Osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti Krovne organizacije mladih Srbije biće bazirano na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima, a posebna pažnja biće posvećena višeslojnosti identiteta mladih, te adekvatnom prepoznavanju i zagovaranju njihovih prava i potreba.

Radeći istovremeno na osnaživanju organizacija, izgradnji odnosa sa institucijama, unapređenju javnih politika i prepoznavanju značaja omladinskog organizovanja, bazične postavke Krovne organizacije mladih Srbije uključuju razvoj civilnog društva, podizanje svesti javnosti, zalaganje za ravnopravan tretman u obrazovanju i zdravstvenom sistemu, političku participaciju mladih, ekonomsko osnaživanje i solidarnost, pravo na samodefinisanje i samoidentifikaciju, pravo na telesni integritet, borbu protiv seksualne i ekonomske eksploatacije mladih, ekološku osvešćenost, te vrednosti nenasilja, antirasizma i antifašizma. Ukratko, rad Krovne organizacije mladih Srbije će se temeljiti na zalaganju za poštovanje i afirmaciju svih ljudskih prava i sloboda.

Vrednosti i principi KOMS-a

Delovanje Krovne organizacija mladih Srbije utemeljeno je na zajedničkim vrednostima i principima članica, uz istovremenu izgradnju razumevanja i poštovanja različitosti među organizacijama članicama.

Kako bi kvalitetno delovala, Krovna organizacija mladih Srbije i njene članice zalažu se za:

 • Poštovanje ljudskih prava svih mladih bez obzira na pol, rasnu i nacionalnu pripadnost, religijsko i političko opredeljenje, seksualnu orijentaciju, socijalni status, funkcionalne smetnje, rodni identitet i/ili izražavanje;
 • Demokratiju i aktivno učešće mladih, posebno uvažavajući posvećenost, entuzijazam i volontersko učešće;
 • Delovanje zasnovano na podacima prikupljenim kroz istraživanja i analize;
 • Otvorenost članica za informacije, ideje i energiju;
 • Celoživotno učenje kroz afirmaciju znanja, odgovorno upravljanje stečenim znanjima i iskustvima i kontinuiran razvoj kapaciteta organizacija članica;
 • Ravnopravnost organizacija i aktivista/kinja kroz poštovanje osnovnih principa individualnosti: prava na samodefinisanje, samoidentifikaciju i samoizražavanje;
 • Transparentnost delovanja prema članstvu i javnosti;
 • Odgovornost među organizacijama članicama, prema mladima, državnim institucijama i donatorima;
 • Primenu co-menadžment koncepta prilikom razvoja međusektorskih partnerstava i saradnje, a posebno kod donošenja odluka u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika kako bi se obezbedio uticaj mladih;
 • Interkulturalni dijalog mladih kroz podsticanje spremnosti mladih na razumevanje i uvažavanje različitosti.