fbpx

O nama

O organizaciji

KOMS je zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade. Kao mreža 108 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji.

Misija i vizija

KOMS je zagovaračka platforma koja zastupa interese mladih, osigurava aktivno učešće i razvija sistemska rešenja u cilju unapređenjapoložaja mladih kroz razvijanje strateških partnerstava, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kao i jačanje kapaciteta organizacija članica i drugih subjekata omladinske …

Platforma vrednosti

Proces formiranja KOMS-a zasnovan je na iskustvima ranijih inicijativa formiranja krovne organizacije, rezultatima brojnih analiza i istraživanja, potrebama organizacija u Srbiji, kao i na aktuelnom socio-političkom kontekstu. Ne ulazeći u definisanje aktivnosti i ciljeva, ovom platformom se ne žele definisati …

Koms tim

Tim Krovne organizacije mladih Srbje čine mladi ljudi, raspoređeni u tri organa KOMS-a:

Upravni odbor;
Nadzorni odbor i
Sekretarijat

Saveti koms-a

Savet podmladaka političkih partija čine mladi članovi i članice političkih partija koji su okupljeni u cilju prevazilaženja političkih podela zarad borbe za zajedničke interese mladih u Srbiji. Savet mladih članova sindikata okuplja mlade koji su sindikalno organizovani, a potiču iz reprezentativnih sinikata sa ciljem da se mladi radnici i radnice uključe u oml…

Koms dokumenta

Standardi u omladinskim aktivnostima u prevenciji konzumacije i promocije alkohola. Krovna organizacija mladih Srbije zalaže se za transparentnost u radu. U nastavku pronađi sve što smo do sada postigli, od osnivanja 2011. godine, sve do danas.