fbpx

Zdravo mediji!

Šta je KOMS?

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 108 organizacije članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Koje su uloge KOMS-a?

  • Prepoznaje potrebe i zastupa interese mladih
  • Predstavlja platformu za dijalog i saradnju i forum za razmenu informacija, iskustava i stavova organizacija članica
  • Promoviše, podstiče i podržava omladinsko organizovanje
  • Podstiče saradnju javnih institucija sa mladima i učestvuje u institucionalnim procesima donošenja odluka koje su od značaja za mlade, po principu co-management-a
  • Analizira javne politike (zakone, strategije, budžete…) i daje amandmane na njih
  • Sarađuje sa srodnim inostranim organizacijama i zastupa mlade ljude u Srbiji na polju međunarodne saradnje
  • Bavi se javnim zagovaranjem na nacionalnom nivou
  • Doprinosi izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica