fbpx

Kako postati KOMS organizacija članica?

Punopravnim članom može postati svako udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

1. Da je registrovano u Republici Srbiji u Registru udruženja koji vodi Agencija za privredne registre (prilaže se izvod iz Registra),

2. Da je registrovano najmanje 4 godine (prilaže se fotokopija prvog rešenja o upisu u registar),

3. Da je organizovano u skladu sa demokratskim principima i ne promoviše bilo kakav oblik diskriminacije, netolerancije ili nasilja (prilaže se Statut, Pravilnik o radu),

4. Da je u poslednje 4 godine programski opredeljeno za rad sa mladima (prilaže se CV organizacije),

5. Da su mladi aktivno uključeni u rad organizacije (izjava o učešću mladih u UO ili u drugim telima organizacije, ili u realizaciji projekata i/ili u drugim bitnim aktivnostima organizacije),

6. Da organizacija nije članica saveza, mreže ili slične strukture, koji su već u statusu organizacije članice KOMS-a.

7. Da organizacija sprovodi aktivnosti za mlade na najmanje 2 osnovne jedinice lokalne samouprave – opštine (izjava o teritorijalnoj rasprostranjenosti),

8. Da je u statusu pridruženog člana provela period od najmanje godinu dana odnosno period između dva redovna zasedanja Skupštine KOMS.

Pridruženim članom može postati udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjava kriterijume iz gorepomenutih tačaka 1, 3, 5, 6, 7 i 8, a najmanje poslednje 2 godine sprovodi programe za mlade.

Pridruženi članovi imaju samo pravo na reč i pravo da učestvuju u aktivnostima Krovne organizacije mladih Srbije ali ne i pravo glasa, pravo da nominuju i budu birani u organe KOMS.

Ukoliko Vaša organizacija želi da pristupi KOMS-u potrebno je da na e-mail office@koms.rs dostavi sledeću dokumentaciju:

  • Popunjen Upitnik i izjavu namere: 1. Ovde preuzmite upitnik  2. Ovde preuzmite izjavu
  • Kopiju Rešenja o upisu u registar udruženja
  • Kopiju Statuta i Pravilnika o radu (ukoliko postoji)
  • Odluku Skupštine o pristupanju KOMS-u

Nakon dostavljnja dokumentacije Komisija će razmotriti Vašu prijavu i kontaktirati Vas. Napominjemo da bez obzira na datum podnošenja prijave organizacija može formalno biti primljena u članstvo tek na prvom narednom zasedanju redovne godišnje Skupštine KOMS-a.