fbpx

Članstvo

Šta su krovne organizacije mladih?

Krovna organizacija mladih predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u jednoj zemlji. Krovnu organizaciju ima većina evropskih zemalja kao i mnoge druge zemlje sveta i one funkcionišu pod različitim nazivima, a najčešće pod nazivom Nacionalni omladinski savet (eng. National…

Ko su
KOMS članice?

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez udruženja koji trenutno okuplja 108 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa  teritorije Republike Srbije.

Organizacije članice
1.Organizacija AEGEE Beograd

Kako postati član organizacije KOMS-a?

Punopravnim članom može postati svako udruženje građana ili savez udruženja

koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

1. Da je registrovano u Republici Srbiji u Registru udruženja koji vodi Agencija za privredne registre (prilaže se izvod iz Registra)…