fbpx

KOMS Predlozi praktičnih politika

Predlozi praktičnih politika

Praktična politika podrazumeva „upotrebu vlasti ili političke moći u vođenju javne politike, tj. aktivnosti usmerenih ka rešavanju konkretnih problema ili unapređenju stanja u zajednici“ (Jang, Kvin, 2002). Kada govorimo o omladinskoj politici, pored ove praktične dimenzije od suštinske je važnosti i dimenzija osnaživanja i pune participacije mladih u ovom procesu, što je jedan od osnovnih ciljeva KOMS-a.

PARTICIPACIJA MLADIH

U ovoj praktičnoj politici Radna grupa Krovne organizacije mladih Srbije razmatra stanje u oblasti participacije mladih, posebno uključivanja mladih u procese donošenja odluka od lokalnog, preko regionalnog/pokrajinskog do nacionalnog nivoa, u svim oblastima – sektorskim politikama od značaja za mlade. Posebno se osvrćemo na probleme nepostojanja sistemskog i kontinuiranog obrazovanja mladih o participaciji kroz predmet Građanskog vaspitanja, nedovoljnog informisanja i uključivanja mladih prilikom kreiranja politika i donošenja odluka, nedovoljno funkcionalnih institucija u koje su direktno uključeni mladi, kao i na nizak stepen umreženosti udruženja mladih i za mlade na lokalnom i regionalnom nivou, nudeći preporuke za rešavanje istih.

Preuzmi predlog praktične politike u oblasti participacije mladih.

ZDRAVLJE MLADIH

U ovoj praktičnoj politici Radna grupa Krovne organizacije mladih Srbije razmatra stanje u oblasti zdravlja mladih i zdravih stilova života. Posebno se osvrćemo na probleme mentalnog zdravlja, fizičke naktivnosti i nepravilne ishrane, reproduktivnog zdravlja, seksualno prenosivih infekcija i HIV-a i zlostavljanja, zanemarivanja i povreda, nudeći preporuke za rešavanje istih. Takođe, posebno naglašavamo značaj primene usvojenih dokumenata, kao i kontinuiranog monitoringa njihove implementacije i nezavisne evaluacije.

Preuzmi predlog praktične politike u oblasti zdravlja mladih.

OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

U ovoj praktičnoj politici Radna grupa Krovne organizacije mladih Srbije razmatra stanje u oblasti obrazovanja i zapošljavanja mladih, te daje preporuke za unapređenja, posebno se osvrćući na nove tehnologije i mogućnosti online učenja, unapređenje kompetencija mladih koji stupaju na tržište rada i vrednovanje kompetencija stečenih u procesu formalnog obrazovanja, kao i unapređenje sistema karijernog vođenja i savetovanja.

Preuzmi predlog praktične politike u oblasti obrazovanja i zapošljavanja mladih.