fbpx

Javne Nabavke

Broj: 1/2014
Datum: 10. decembar 2014. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 39. i 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012) i člana 4. Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“, broj 50/09),
Marjan Cvetković, predsednik Krovne organizacije mladih Srbije, Makedonska 22, Beograd, donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti

1. Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti usluga, broj 1/2014;
2. Predmet javne nabavke je pružanje usluge organizovanja konferencije i seminara- oznaka iz Opšteg rečnika javnih nabavki 79951000ORN- usluge organizovanja konferencija, seminara u cilju realizacije projekta „Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na loklane zajednice“.
3. Procenjena vrednost javne nabavke je 715.000,00 dinara sa PDV-om;
4. Okvirni rok za sprovođenje javne nabavke iz tačke 2:
-priprema konkursne dokumentacije do 12. decembra 2014. godine;
-upućivanje poziva potencijalnim ponuđačima za dostavljanje ponuda 14. decembar 2014. godine;
-postupak otvaranja ponuda 22. decembar 2014. godine;
-priprema izveštaja o stručnoj oceni ponuda i priprema predloga odluke o izboru najpovoljnije ponude u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda.
5. Za javnu nabavku iz tačke 2. ove odluke, obezbeđena su sredstva iz budžeta Republike Srbije na osnovu Konkursa Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
Postupak javne nabavke iz tačke 2. ove odluke, sprovešće komisija koju imenuje Marjan Cvetković posebnim rešenjem, u skladu sa pravilnikom o kriterijumima za obrazovanje komisije za javne nabavke.

PREDSEDNIK UDRUŽENjA
Marjan Cvetković

Preuzmite konkursnu dokumentaciju i odluku o pokretanju postupka javne nabavke.