fbpx
Zaštita radnih prava mladih 

Zaštita radnih prava mladih 

Od detinjstva do mladosti, proces učenja o pravima i obavezama je ključan za razvoj samopouzdanja i poštovanja sebe i drugih u društvu.  Kako živimo u periodu u kome se sve brzo razvija počevši od tehnologije, način učenja i uvođenje novih sistema za razvoj obrazovanja, pa tako se i primena ljudskih prava proširila na različite društvene okolnosti, čak i na uvođenje novih mehanizama za zaštitu prava mladih na tržištu rada.  

 U ovom blogu, istražićemo različite aspekte zaštite prava mladih, uključujući zakonske odredbe, dostupne resurse i načine na koje mladi mogu da se angažuju u zaštiti svojih prava i prava drugih. 

Rad kod mladih 

Kako bismo mogli da radimo, odnosno otpočnemo radni odnos,  neophodna je radnopravna sposobnost. 

Termin ,,radni odnos“ predstavlja pravni odnos koji se zasniva ugovorom o radu između radnika i poslodavca.  

Donja granica za rad u Srbiji prema Ustavu Srbije (čl. 66. Str. 4) je 15 godina. To znači da osobe mlađe od 15 godina ne mogu biti zaposlene, a oni maloletni, odnosno mlađi od 18 godina ne smeju da rade na poslovima štetnim po njihovo zdravlje ili moral. 

U Srbiji postoje dve kategorije mladih u radnom odnosu, ali je neophodno napomenuti da je obrazovanje imperativ.  

Naše radno zakonodavstvo je podelilo mlade u radnom odnosu na 2 kategorije: Zaposleni mlađi od 18 godina (maloletna lica) i mladi koji rade, a imaju između 18. i 21. Godine –  Prema Zakonu o radu .  

U sledećem tekstu ću izdvojiti par članova koji su bitni za mlade: 

Član 24 nas upućuje da za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme.  

Član 25 nam govori da mladi koji imaju manje od 18. godina može da se zasnuje uz pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca. 

Član 27 upućuje na poslodavčeve dužnosti da pre zaključivanja ugovora o radu kandidata obavesti o poslu, uslovima rada, pravima i obavezama iz radnog odnosa i pravilima iz čl. 15 Zakona o radu  

Kako raditi iako si maloletan_na? 

Ukoliko si maloletan, potrebna ti je saglasnost roditelja.  A pored toga postoje neke pravne stvari koje je potrebno ispoštovati: 

  • posao ne sme da ugrožava zdravlje, moral i obrazovanje, 
  • potreban je zdravstveni nalaz da si ti, ako maloletnik ili maloletnica, sposoban/na za taj posao, 
  • da takav rad nije zabranjen zakonom. 

Ukoliko si srednjoškolac/ka i želeo/la bi da radiš preko omladinske zadruge istraži da li u tvom gradu ili opštini postoji omladinska zadruga i javi im se, oni će ti reći sve ostale korake. Ukoliko ne postoji u tvom gradu ili opštini, potraži prvu najbližu omladinsku zadrugu. O tome je detaljnije pisao Uglješa u svom blogu.    

Koji zakoni štite radnih prava mladih? 

Pored Ustava Srbije i zakona o radnom pravu, mi imamo regulisano o zaštiti mladih na tržištu rada i u pravilniku i uredbi iz kojih ću izdvojiti par članova na koje se mladi mogu pozivati ukoliko postoji mogućnost ili da su im radna prava ugrožena. 

U našem pravnom sistemu zakoni koji štite radna prava mladih su :  

  • Zakon o radu – od čl. 18 do čl. 23 nas zakon upućuje o zabrani diskriminacije na radu , čl. 24, čl. 25, čl. 27. 
  • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – čl. 5 govori nam da i mladi imaju pravo na bezbednost i zdravlje na radu, čl. 7 koji nam govori o preventivnim merama na radu, čl. 10 koji nam govori o poslodavčevim dužnostima prema svim zaposlenima, čl. 13 koji nam govori o prevenciji/zaštiti na radu, čl. 33 i 34 koji nam govore o obaveznosti poslodavca da izvrši obuku za sva lica, uključujući i mlade, čl. 36 – dodatna obuka za mlade koja ih u pisanoj formi obaveštava o rezultatima procene rizika i o merama kojima se rizici otklanjaju u cilju povećanja bezbednosti i zdravlja na radu. U čl. 38. i 39. možete se upoznati koja prava imate na poslu i koja prava možete da odbijete. 
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju – čl. 20 upućuje do koje starosne dobi mladi mogu biti zdravstveno osigurani preko svojih roditelja ili zbog bolesti je na određen period sprečilo da se obrazuje ili ukoliko je nesposobno za samostalni život iz različitih razloga. Na ovaj član se nadovezuje i čl. 22 ovog zakona. 
  • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu se primenjuje ukoliko dođe do zlostavljanja mladih na radu. U odredbi postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca je regulisano koje su procedure za pokretanje zaštite svojih prava koja su ugrožena od čl. 14 do čl. 16.

Ukoliko mlada osoba smatra da su joj i dalje ugrožena prava na poslu, ona ima mogućnost da se premesti u drugu radnu okolinu ili udalji sa rada uz nadoknadu zarade (čl. 24) 

U situaciji kada ni ove privremene mere ne pomažu i kada se dalje odvija diskriminacija na poslu mlade osobe, ona može da pokrene pred nadležnim sudom postupak za naknadu štete . 

Pored domaćih zakona, Srbija je prihvatila Konvenciju Međunarodne organizacije rada broj 187. 

U slučaju da ti, kao mladi_a radnik_ca,  osetiš da su tvoja prava ugrožena, važno je da znaš šta da uradiš. To uključuje kontaktiranje nadležnih organa, poput Inspekcije rada ili sindikata, kako bi se zaštitili i primenili zakonska prava.  

Isto tako, obrazovanje i informisanost igraju ključnu ulogu u zaštiti prava mladih u radnom okruženju. Poznavanje svojih prava i veštine komunikacije mogu biti moćni alati u prevazilaženju različitih izazova na radnom mestu! 

 

Piše: Milica Stankić