fbpx
Poziv za članstvo u trenerskoj bazi KOMS-a   

Poziv za članstvo u trenerskoj bazi KOMS-a   

Ukoliko poseduješ kompetencije za rad sa mladima i želiš da sarađuješ sa najvišim nezavisnim predstavničkim telom mladih u Republici Srbiji, onda je ovo prilika koju ne smeš da propustiš!  

Trenerska baza KOMS-a predstavlja skup odabranih eksperta i ekspertkinja koji igraju ključnu ulogu u pripremi i realizaciji obrazovnih i razvojnih aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Svojim radom, trenerska baza doprinosi kvalitetnom razvoju programa i aktivnosti KOMS-a, njegovih organizacija članica, kao i ostvarivanju njegovih ciljeva kroz stručnu obrazovnu i razvojnu podršku.   

 Šta trenerska baza nudi članovima?   

 • Plaćene i volonterske angažmane tokom mandata  
 • Priliku za profesionalno usavršavanje  
 • Standardizovane materijale za rad  
 • Pristup bazi znanja sa relevantnim materijalima i informacijama  
 • Umrežavanje sa drugim članovima i članicama trenerske baze  
 • Reference za dalje usavršavanje i rad  

Ukoliko imaš iskustvo i poseduješ znanja u oblastima kao što su omladinska politika, javne politike, javno zagovaranje, međunarodni i procesi Evropske Unije, pravna podrška, procesni (mentorski) rad sa grupama mladih ili druge relevantne oblasti, pozivamo te da se prijaviš!  

Rok za prijavu: 14. april 2024. godine do 23:59. 

Šta je trenerska baza KOMS-a?   

Trenersku bazu čine treneri i trenerice, stručnjaci i stručnjakinje koji dele i promovišu vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. Trenerska baza je resurs koji pruža podršku KOMS-u kroz edukaciju, informisanje, konsultovanje, superviziju, predavanja, mentorstva i druge vidove prenošenja znanja, koristeći različite metodologije, a kojima je cilj da doprinosu održivosti, razvoju i usavršavanju mreže i organizacija članica KOMS-a.  

Šta se očekuje od tebe kao trenera_ice? 

 • savesno i odgovorno obavljanje dodeljenih angažmana u skladu sa propisanim standardima;    
 • ukoliko je neophodno, povremeno, volonterski angažman nakon određenog broja plaćenih angažmana;    
 • učešće u procesu izrade dokumenata i politika u skladu sa mogućnostima i ekspertizom;    
 • aktivan rad na usavršavanju svojih znanja i veština;    
 • izveštavanje o radu prema propisanim obrascima u roku od dve nedelje od završenog posla;    
 • poštovanje Statuta i Pravilnika o radu KOMS-a, Poslovnika o radu trenerske baze i ostalih internih dokumenata KOMS-a.   

Šta su zadaci trenerske baze? 

 • održavanje i unapređenje kvaliteta sprovođenja programa KOMS-a, godišnjeg plana rada i projektnih aktivnosti;   
 • izrada materijala i baze znanja (e-learning platforma, baze kontakata, edukativnih materijala i priručnika) koji su u vlasništvu KOMS-a i na raspolaganju svima unutar KOMS-a kao mreže;   
 • članovici_ce trenerske baze su na raspolaganju i drugim zainteresovanim akterima u pružanju ekspertskih usluga svih vrsta – eksterna angažovanja;   
 • usavršavanje baze trenera kroz treninge, mentorstva i savetovanja.  

Način prijave:  

 • Pošaljite radnu biografiju i motivaciono pismo u slobodnoj formi na mejl adresu: konkurs@koms.rs; 
 • Popunite upitnik za oblast ekspertize za koju se prijavljujete na sledećem linku: https://forms.office.com/e/q4RevZcRy3
 • Popunite listu do 10 održanih treninga i navedite do 3 preporuke (u okviru formulara iz prethodnog linka).  

Koja je procedura izbora? 

Izbor članova trenerske baze vrši komisija koju imenuje Upravni odbor KOMS-a. Mandat trenera u Trenerskoj bazi je 2 godine od dana izbora sa mogućnošću ponovnog biranja. Aktivnosti koje realizuje Trenerska baza mogu biti na volonterskoj bazi ili mogu biti profitne.  

Prijave će razmatrati Komisija KOMS-a, a rezultati selekcije biće poznati najkasnije do kraja aprila 2024. godine.

Kriterijumi za izbor trenera_ica su:  

 • relevantno formalno i neformalno obrazovanje –  do 25 bodova;   
 • stručnost za jednu od potrebnih oblasti ekspertiza, dokazanu kroz praktično iskustvo i reference –  do 25 bodova;    
 • lista do 10 održanih treninga sa informacijama o broju trenerskih sati, organizatoru, temi, kontakt osobi, ciljnoj grupi –  do 35 bodova;    
 • lista do 3 preporuke nekog od prethodnih naručioca usluga –  do 15 bodova.   

Prilikom izbora insistiraće se pre svega na kvalitetu prijava. Težiće se balansu između kandidata_kinja iz organizacija članica i izvan njih, ravnomernoj polnoj, starosnoj, geografskoj i drugim strukturama, a Trenerska baza će težiti da uključi pripadnike_ce ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa.  

Kako funkcioniše angažovanje trenera_ica iz baze? 

Tokom svog mandata treneri i trenerice se angažuju za potrebe sprovođenja aktivnosti KOMS-a ili na osnovu poziva eksternog naručioca. Taj poziv definiše profil trenera_ice koji je potreban za predviđenu aktivnost, očekivanja i rok za prijavu.   

Imenovanje trenera_ice za svaku predviđenu aktivnost vrši komisija KOMS-a, na osnovu kriterijuma uspostavljenih Poslovnikom o radu trenerske baze.   

Broj angažmana koji će svaki član_ica baze obaviti tokom mandata zavisiće od obima aktivnosti, i njihove usklađenosti sa kvalifikacijama i ekspertizom članova_ica baze.  

Programski koordinatori_ke, kao i lica zaposlena u Sekretarijatu na pozicijama koje direktno upravljaju projektima i planiraju aktivnosti trudiće se da obezbede jednake šanse svim članovima_icama baze za angažovanje i broj angažmana, fer uslove izbora i osiguranje kvaliteta, a sve u skladu sa predviđenim konkretnim projektnim aktivnostima.   

Više informacija o konkursu i radu trenerske baze možeš dobiti od programskog koordinatora Vanje Rakića putem mejla vanja.rakic@koms.rs (naznaka predmeta mejla: dopuna trenerske baze).