fbpx
Održan trening u Koratu

Održan trening u Koratu

U okviru projekta „Glas mladih Evrope“, od 02. do 08. februara održan je trening u Koratu, u Italiji za više od 25 mladih iz 5 zemalja učesnica: Srbije, Poljske, Austrije, Italije i Letonije.  

Fokus treninga je bio na nekoliko Evropskih ciljeva za mlade: #6 Podsticaj mladih iz ruralnih sredina, #7 Zapošljavanje za sve i #8 Kvalitetno obrazovanje, kako bi se kroz neformalne metode edukovali o ovim tematskim oblastima.   

Tokom trajanja treninga, mladi su prolazili radionice na ove teme i učili o Strategiji za mlade EU i 11 Ciljeva za mlade. Oni su analizirali i poredili situaciju u svojih 5 zemalja, zatim prezentovali njihove dobre prakse, a sve to im je pomoglo da završe trening sa mapiranjem potencijalnih zainteresovanih strana i planiranjem lokalnih aktivnosti koje će organizovati nakon treninga.  

Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) – Srbija, u saradnji sa organizacijama: Beyond Borders ETS – Italija, Association for Active Life and Education (ACTIVE) – Austrija, Idea4Life – Poljska i Piedzīvojuma gars (PG) – Letonija i krovnim savezima za mlade: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) – Italija, Polska Rada Organizacji Mlodziezowych (PROM) – Poljska i Latvijas Jaunatnes padome (LJP) – Letonija, sprovodi projekat „European Youth Voices“ (Glas mladih Evrope) sa ciljem da se bavi glavnim problemima mladih i ključnim prioritetima za mlade definisanim u okviru Strategije za mlade EU u 5 država: Srbija, Italija, Austrija, Poljska i Letonija.  

Projekat se fokusira na omladinske politike na nacionalnom i evropskom nivou kroz razvoj komparativne analize i set preporuka za primenu Strategije za mlade EU 2019 – 2027 na nacionalnom nivou, ali i kreiranje Evropske mreže mladih, omladinskih radnika, aktivista i drugih relevantnih aktera sa ciljem stvaranje više mogućnosti i inicijativa za ostvarivanje11 evropskih omladinskih ciljeva, definisanih u okviru Strategije za mlade EU. 

Projekat „European Youth Voices“ se implementira u periodu 01.12.2022 do 30.11.2024, a ko-finansiran je od strane Evropske Unije, kroz Erasmus + European Youth Together.