fbpx
Nova publikacija – Glas mladih evrope

Nova publikacija – Glas mladih evrope

Projekat „European Youth Voices“ (Glas mladih Evrope) i publikacija proizašla iz njega, nastala je sa ciljem da se bavi glavnim problemima mladih i ključnim prioritetima za mlade definisanih u okviru EU Strategije za mlade u 5 država: Srbija, Italija, Austrija, Poljska i Letonija.  

Projekat se fokusira na omladinske politike na nacionalnom i evropskom nivou kroz razvoj komparativne analize i grupe preporuka za primenu EU Strategije za mlade 2019 – 2027. na nacionalnom nivou, a u isto vreme i kreiranje Evropske mreže mladih, omladinskih radnika, aktivista i drugih relevantnih aktera sa ciljem stvaranja više mogućnosti i inicijativa za ostvarivanje 11 evropskih omladinskih ciljeva, definisanih u okviru EU Strategije za mlade.  

U 11 evropskih omladinskih ciljeva spadaju: Povezivanje EU sa mladima, Jednakost svih polova, Inkluzivna društva, Informacije i konstruktivan dijalog, Mentalno zdravlje i blagostanje, Napredak ruralne omladine, Kvalitetno zapošljavanje za sve, Kvalitetno učenje, Prostor i učešće za sve, Održiva Zelena Evropa i Omladinske organizacije i Evropski program.  

EU Strategija za mlade fokusira se na tri glavne oblasti delovanja: 1. Uključivanje – značajno građansko, ekonomsko, socijalno, kulturno i političko učešće mladih u životu EU, kako bi imali glas u razvoju, primeni i evaluaciji politika koje utiču na njih; 2. Povezivanje – različiti oblici mobilnosti, koji se podržavaju kroz različite programe EU za mlade; 3. Osnaživanje – Omladinski sektor je (po prvi put) stavljen u fokus novom strategijom, kao katalizator za osnaživanje mladih ljudi širom Evrope. 

 Neki od zaključaka do kojih je istraživački tim došao jesu: 

  • Cilj mladih #1: Povezivanje EU sa mladima je cilj koji je najmanje uključen u dokumente nacionalne politike. Istraživanje pokazuje da, sa izuzetkom Srbije, mladi ljudi generalno pozitivno gledaju na Evropsku uniju. 
  • Cilj mladih #6: Napredak ruralne omladine je među ciljevima koji su u većoj meri uključeni u dokumente nacionalne politike. Rezultati istraživanja pokazuju da se mladi ljudi ne slažu sa tvrdnjama da su uslovi života na selu dobri. Fokus grupe su zaključile da se mladi suočavaju sa problemima nerazvijene infrastrukture, nedostatkom dovoljnih mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje, 
  • Cilj mladih #9: Prostor i učešće za sve je među ciljevima mladih koji imaju veći stepen uključenosti u dokumente nacionalne politike. Rezultati istraživanja pokazuju da se ispitanici ne slažu da im političke institucije u njihovim zemljama dozvoljavaju da utiču na donošenje odluka. 
  • Cilj mladih #11: Organizacije za mlade i evropski programi je umereno uključen u dokumente nacionalne politike. Većina mladih nije učestvovala u EU programima iako smatraju da su korisni i zainteresovani su za učešće u njima.  

Više o zaključcima o pomenutim ciljevima, kao i o preostalih 6 ciljeva možete pročitati detaljnije u publikaciji. Osim toga, naš istraživački tim dao je i preporuke za poboljšanje implementacije evropskih ciljeva mladih, kako uopšteno tako i posebno. 

Istraživanje je sprovedeno od aprila do jula 2023. godine i sastojalo se iz tri dela: 1. Desk analize; 2. Online ankete i 3. Fokus grupa.  


 

Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) – Srbija u saradnji sa organizacijama: Beyond Borders ETS – Italija, Association for Active Life and Education (ACTIVE) – Austrija, Idea4Life – Poljska i Piedzīvojuma gars (PG) – Letonija i krovnim savezima za mlade: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) – Italija Polska Rada Organizacji Mlodziezowych (PROM) – Poljska i Krovni savez mladih Letonije (LJP) – Letonija sprovodi projekat “European Youth Voices” (Glas mladih Evrope) sa ciljem da se bavi glavnim problemima mladih I ključnim prioritetima za mlade definisanih u okviru EU Strategije za mlade u 5 država: Srbija, Italija, Austrija, Poljska i Letonija. Projekat se fokusira na omladinske politike na nacionalnom i evropskom nivou kroz razvoj komparativne analize i seta preporuka za primenu EU Strategije za mlade 2019-2027 na nacionalnom nivou, a u isto vreme i kreiranje Evropske mreže mladih, omladinskih radnika, aktivista i drugih relevantnih aktera sa ciljem stvaranje više mogućnosti i inicijativa za ostvarivanje 11 evropskih omladinskih ciljeva, definisanih u okviru EU Strategije za mlade. Projekat “European Youth Voices” se implementira u periodu 01.12.2022 do 30.11.2024, a ko-finansiran je od strane Evropske Unije, kroz Erasmus + European Youth Together.