fbpx
Trka za dostojanstvenim životom: da sistemske promene budu brže od mladih sa kartom u jednom smeru 

Trka za dostojanstvenim životom: da sistemske promene budu brže od mladih sa kartom u jednom smeru 

Saopštenje KOMS povodom napretka u okviru Indeksa napretka mladih u periodu od 2011. do 2022. godine Evropskog omladinskog foruma 

Srbija se našla među tri evropske zemlje koje su u poslednjih 12 godina najviše napredovale u okviru Indeksa napretka mladih Evropskog omladinskog foruma i sa konačnom ocenom 79.91/100 zauzela 42. mesto, od ukupno 153 zemlje sveta koje su obuhvaćene pomenutom analizom.

Više informacija o Indeksu napretka mladih čitajte ovde.

Pomenuti Indeks nam pomaže da shvatimo kakav je život mladih osoba kroz različite kontekste u državama širom sveta, u kojoj meri ostvaruju svoja socioekonomska i politička prava i da li se osećaju uključeno u život zajednice. Tek kada sagledamo na koji način država radi na osnaživanju mladih ljudi, možemo uvideti koje politike funkcionišu, a šta je potrebno unaprediti.

Krovna organizacija mladih Srbije pozdravlja institucionalno prepoznavanje važnosti ulaganja u mlade i razvoj omladinske politike od 2011. godine, kada se po prvi put u Republici Srbiji usvojio Zakon o mladima. Ovaj Zakon omogućio je da se glas mladih adekvatnije čuje u institucijama, kroz uspostavljanje mehanizama učešća mladih i preduslova da se KOMS i drugi akteri omladinske politike aktivnije uključuju u izradu i praćenje javnih politika. Više od 10 godina primene Zakona pokazalo je neophodnost unapređenja ovog ključnog dokumenta, a mladi u Srbiji gotovo isto toliko dugo čekaju izmene Zakona o mladima. Ovaj proces, uprkos obećanjima, ni ove godine neće biti završen.

Napredak Srbije koji indeks meri produkt je i zalaganja Krovne organizacije mladih Srbije za uključivanje mladih u kreiranje javnih politika i višegodišnjih zagovaračkih procesa u kojima su učestvovali mladi u okviru institucija, ali i izvan njih. KOMS doprinosi izradi i usklađivanju politika po meri mladih kroz učešće u radnim grupama i drugim savetodavnim telima, kao što je Savet za mlade Vlade Republike Srbije, a posebno kroz realizaciju Dijaloga sa donosiocima odluka u protekle četiri godine, što je prepoznala i sama predsednica Vlade u pismu zahvalnosti KOMS-u i drugim akterima omladinske politike, navodeći da su svi rezultati i pokrenute inicijative proizašli iz prioriteta koje su mladi delegirali. Sigurni smo da će i naredni dijalozi sa donosiocima odluka imati za rezultat unapređenje sistema omladinske politike i uključivanje mladih. 

Samo neki od rezultata Dijaloga koji su direktno uticali na krajnji rezultat Indeksa napretka mladih jeste implementacija programa “Moja prva plata” i izrada Zakona o radnim praksama kojim će se po prvi put u našoj zemlji urediti ova oblast. Uz to, ove godine usvojena je Nacionalna strategija za mlade na period do 2030. godine, kao i Akcioni plan. Prepoznajemo prostor da se bolje koriste mehanizmi omladinske politike, a kako je jedan od indikatora za ostvarivanje ciljeva novousvojene Strategije za mlade, broj dokumenata javnih politika upućenih mladima na komentarisanje, predlog Zakona o budžetu, kao jedan od najvažnijih dokumenata države, zajedno sa drugim važnim dokumentima trebalo bi da bude upućen Savetu za mlade, što nije do sada bio slučaj.

Ovim putem pozdravljamo predlog Vlade za kreiranje dodatnih prilika u oblasti omladinskog preduzetništva i najavu izgradnje studentskih kompleksa koji će doprineti osamostaljivanju mladih, jer mladi zaista jesu najvažniji aspekt sadašnjosti. Smatramo da je baš zato neophodno još veće ulaganje u omladinsku politiku. Prema Zakonu o budžetu za 2024. godinu, za mlade, koji ukupno čine 16% populacije u Srbiji, planira se izdvajanje istih 0,08% od ukupnog budžeta, a taj iznos se u tekućoj godini pokazao kao nedovoljan za obezbeđivanje kvalitetne sistemske brige o mladima. 

Promene koje treba da dovedu do sistemske brige o mladima ne dešavaju se dovoljno brzo, u poređenju sa brzinom odlaska mladih iz Srbije u potrazi za boljim mogućnostima i dostojanstvenijim životom. Krovna organizacija mladih Srbije, kao punopravna članica Evropskog omladinskog foruma, će nastaviti da svakodnevno radi na unapređenju položaja mladih u Srbiji i uspostavljanju dijaloga sa institucijama, kako bi mladi uticali na  prioritizaciju politika i ostvarivanje svojih garantovanih prava.

Ključne preporuke za dalji razvoj omladinske politike za Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srbije koje će Krovna organizacija mladih Srbije nastaviti da zagovara u narednom periodu:

  • Formiranje odvojenog resornog ministarstva koje bi se isključivo bavilo mladima: Ministarstvo omladine / Ministarstvo za mlade;
  • Formiranje Odbora za mlade, stalnog radnog tela u okviru Narodne skupštine; 
  • Unapređenje i blagovremeno sprovođenje konkursa za realizaciju omladinske politike od strane resornog ministarstva;   
  • Obezbeđivanje većih sredstava za sprovođenje Strategije za mlade i Akcionog plana, kao I  uvećanje budžeta za omladinsku politiku;
  • Usvajanje novog Zakona o mladima, u skladu sa sugestijama i preporukama mladih;
  • Savet za mlade Vlade Republike Srbije prepoznati kao ključnu instituciju koja treba da razvija i podstiče međusektorsku saradnju gde mladi i donosioci odluka mogu da se izjašnjavaju o svim ključnim normativnim dokumentima.