fbpx
Konsultacije sa mladima u okviru projekta “European Youth Voices” 

Konsultacije sa mladima u okviru projekta “European Youth Voices” 

Prethodnog vikenda smo tokom XI KOMS Skupštine organizovali smo konsultacije “Glas mladih Evrope” u Bajinoj Bašti za skoro 60 mladih učesnika i učesnica. 

Organizacijama članicama su tokom dve odvojene sesije predstavljeni rezultati istraživanja „Glas mladih Evrope: Komparativna analiza nacionalnih politika za mlade u kontekstu Strategije za mlade EU i pregleda 11 ciljeva za mlade“, koji su nastali u okviru projekta „European Youth Voices“.

Tokom Skupštine smo održali i konsultacije “Glas mladih Evrope”za skoro 60 mladih učesnika i učesnica.

Organizacijama članicama su tokom dve odvojene sesije predstavljeni rezultati istraživanja „Glas mladih Evrope: Komparativna analiza nacionalnih politika za mlade u kontekstu Strategije za mlade EU i pregleda 11 ciljeva za mlade“, koji su prikupljeni u okviru projekta „European Youth Voices“.

Učesnici/e su se upoznali/e sa time kako je istraživanje nastalo, sa svim korišćenim metodama za njegovu izradu (desk analize, fokus grupe, onlajn ankete) ne bi li se saznali više o stavovima mladih, kao i stanju implementacije 11 ciljeva u zakonskom okviru partnerskih zemalja (Letonija, Italija, Austrija i Poljska).

Od 11 ciljeva, poseban osvrt stavljen je na jednakost polova (cilj #2), inkluzivno društvo (cilj #3) i prostor i učešće za sve (cilj #9), pri čemu su učesnici davali odgovore na sledeća pitanja:

  • Za koji od ova tri cilja smatrate da će biti aktuelni u skorijoj budućnosti kao problem mladih u Srbiji?  
  • Kojim od ova tri cilja se trenutno bavite i na koji način?  
  • Kojim od ova tri cilja biste želeli da se bavite u budućnosti? 

Tokom rada po grupama, pored potrage za odgovorima na ova pitanja, učesnici i učesnice su iz ugla svojih organizacija međusobno razmenili ideje, adresirali prioritete i izneli ključne preporuke u poboljšanju položaja mladih u ovim oblastima koje su sledeće:  

  • Davanje medijskog prostora koji poseduje KOMS manjim organizacijama/organizacijama članicama u cilju umrežavanja organizacija i razmenjivanja resursa i znanja; 
  • Kroz prostor KOMS obezbediti bolje i prosperitetnije umrežavanje organizacija na lokalu sa ciljem deljenja zajedničkih resursa i znanja; 
  • Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u pogledu zagovaranja prema donosiocima odluka; 
  • Mapiranje potreba i interesa i donošenje standarda vezanih za omladinske prostore u skladu sa tim potrebama. 

Kako mladi ove preporuke izneli kao svoje prioritete, KOMS će na njima raditi u budužnosti i koristiti ih u svojim zagovaračkim akcijama. 

Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) – Srbija u saradnji sa organizacijama: Beyond Borders ETS – Italija, Association for Active Life and Education (ALE) – Austrija, Idea4Life – Poljska i Piedzīvojuma gars (PG) – Letonija i krovnim savezima za mlade: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) – Italija Polska Rada Organizacji Mlodziezowych (PROM) – Poljska i Krovni savez mladih Letonije (LJP) – Letonija sprovodi projekat “European Youth Voices” (Glas mladih Evrope) sa ciljem da se bavi glavnim problemima mladih I ključnim prioritetima za mlade definisanih u okviu EU Strategije za mlade u 5 država: Srbija, Italija, Austrija, Poljska i Letonija. Projekat se fokusira na omladinske politike na nacionalnom i evropskom nivou kroz razvoj komparativne analize i seta preporuka za primenu EU Strategije za mlade 2019-2027 na nacionalnom nivou, a u isto vreme i kreiranje Evropske mreže mladih, omladinskih radnika, aktivista i drugih relevantnih aktera sa ciljem stvaranje više mogućnosti i inicijativa za ostvarivanje 11 evropskih omladinskih ciljeva, definisanih u okviru EU Strategije za mlade. Projekat “European Youth Voices” se implementira u periodu 01.12.2022 do 30.11.2024, a ko-finansiran je od strane Evropske Unije, kroz Erasmus + European Youth Together  

#EuropeanYouthVoices #ErasmusPlus #Youth #YouthPolices #EuropeanUnion #kom018 #beyondbordersitaly