fbpx
KOMSxRYCO – Sastanak povodom implementacije UN Agende mladi, mir i bezbednost

KOMSxRYCO – Sastanak povodom implementacije UN Agende mladi, mir i bezbednost

U ponedeljak, 16. oktobra, Krovna organizacija mladih Srbije udružila se sa Lokalnom kancelarijom RYCO u Srbiji kako bi organizovali prvi skup čija tema je bila UN Agenda Mladi, mir i bezbednost (YPS Agenda). Ovaj skup poslužio je za promociju principa i ciljeva Agende Mladi, mir i bezbednost, ali i kako bi se diskutovalo o potencijalnim strategijama implementacije u kontekstu Srbije i omogućila izgradnja partnerstva.

KOMS, koji predvodi implementaciju Agende mladi, mir i bezbednost u Srbiji, predstavio je analizu pod nazivom “Mladi za mir i bezbednost: analiza implementacije UN Agende u kontekstu Srbije” koja je podržana od strane Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske. Ova analiza pružila je temeljnu platformu za diskusiju o rezultatima i potencijalnim zajedničkim inicijativama na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, naravno, sve u skladu sa Agendom mladi, mir i bezbednost.

Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS-a, istakla je u svom uvodnom obraćanju da su aktivnosti koje vode mladi, podržane zajednički od strane svih zainteresovanih strana, ključne za razvoj mirnih društava u kojima mladi igraju aktivne i vodeće uloge. Očekuje se da će objavljivanje analize od strane KOMS-a pružiti operativne uvide za sprovođenje neophodnih mera koje promovišu izgradnju mira, značajno uključivanje mladih i demokratske procese.

Marija Bulat, šefica Lokalne kancelarije RYCO u Srbiji, istakla je hitnu potrebu za prioritizacijom Agende mladi, mir i bezbednost u današnjem turbulentnom svetu. Ona je naglasila da je aktivno učešće mladih u zajednicama iz kojih dolaze ključno za uspešno ostvarivanje prioriteta Agende mladi, mir i bezbednost. Za to je, takođe, krucijalna i saradnja sa mladima na lokalu, čime se Agendi mladi, mir i bezbednost daje opipljiv put ka miru. Ona je obećala podršku RYCO-a organizacijama mladih i za mlade u njihovim naporima da implementiraju prioritete Agende mladi, mir i bezbednost i prepoznala KOMS kao ključnog partnera u ovom procesu.

Značaj UN Agende mladi, mir i bezbednost i njene implementacije dodatno je istakla i Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, izražavajući posvećenost ove institucije razvoju i implementaciji lokalne putanje za Agendu mladi, mir i bezbednost.

Aleksandra Mihajlović, Programska asistentkinja u KOMS-u, pružila je uvide u prioritete Agende mladi, mir i bezbednost, zajedno sa nalazima iz analize koju je radio KOMS. Ovaj sveobuhvatan izveštaj uključuje studiju trenutnog stanja implementacije Agende mladi, mir i bezbednost u Srbiji, preporuke za dalje akcije i primere dobre prakse, kao što je usvajanje Nacionalnog akcionog plana YPS u Finskoj.

Svi prisutni učesnici, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, ambasada, UN agencija, lokalnih fondacija i organizacija mladih, jednoglasno su se složili o neophodnosti zajedničkog rada vođenog od strane mladih kako bi se implementirala Agenda mladi, mir i bezbednost i izrazili su svoju predanost ovom procesu.

UN Agenda za mlade, mir i bezbednost teži izgradnji inkluzivnog i pravednog mira uz aktivno učešće mladih u svim fazama izgradnje mira. To obuhvata prevenciju konflikata, obnovu poverenja i saradnju nakon sukoba. KOMS je postavio implementaciju Agende mladi, mir i bezbednost kao jedan od svojih strateških prioriteta, planirajući da radi na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou kako bi ostvario ciljeve postavljene u Agendi, a posebno princip da mladi vode implemntaciju Agende mladi, mir i bezbednost kako bi postigli održivi mir.

Lokalna kancelarija RYCO u Srbiji takođe ima za cilj razvoj Regionalne Agende za mlade, mir i bezbednost na Zapadnom Balkanu i u saradnji sa KOMS-om, planira da je razvija i implementira u regionu.

Analiza pod nazivom “Mladi za mir i bezbednost: analiza implementacije UN Agende u kontekstu Srbije”, razvijena uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske na projektu “Gde su mladi u miru i bezbednosti?”, uskoro će biti objavljena i dostupna na veb-sajtu KOMS-a.