fbpx
Novi Zakon o mladima: Dokle smo stigli i šta nas čeka?

Novi Zakon o mladima: Dokle smo stigli i šta nas čeka?

Radna grupa za izradu novog Zakona o mladima formirana je 13. februara 2023. godine. Za razliku od prethodnih pokušaja, ovog puta se Ministarstvo zaduženo za mlade ne samo deklarativno, već i aktivno posvetilo procesu izrade novog Zakona.  

Do sada je ministarstvo organizovalo dva sastanka radne grupe, 27. februara i 5. aprila, a udruženja, savezi i mladi su bili pozvani da pošalju svoje predloge za unapređenje Zakona u periodu od 8. do 17. marta 2023. godine.  

Izveštaj o sprovedenim eKonsultacijama mogli smo da vidimo početkom aprila meseca, a nakon toga održana su i 3 sastanka predstavnika i predstavnica omladinskog sektora u Radnoj grupi sa ekspertima koji su angažovani za izradu ex post analize postojećeg Zakona o mladima i pisanje novog Zakona o mladima (dr Dejan Milenković sa Fakulteta političkih nauka i dr Branko Radulović, sa Pravnog fakulteta).  

Ako se pitaš šta je ex post analiza, evo objašnjenja: Ex-post analiza je proces tokom kog se sagledavaju dobri i loši efekti donetih javnih politika, kako bi se utvrdilo da li postoji potreba za preuzimanjem dodatnih ili korektivnih mera kako bi se negativni efekti smanjili, a omogućilo postizanje zacrtanih ciljeva.  

Na sastancima su se razmatrale oblasti koje su se na prethodnim konsultacijama i analizama pokazale kao one koje je potrebno najpre promeniti u novom Zakonu. Takođe, izvršene su i dve dodatne analize: Test uticaja propisa na rodnu ravnopravnost i Komparativna analiza Zakona o mladima u evropskim zemljama 

Ključne dileme i oblasti koje će novi Zakon bolje uređivati su:  

  • pitanje određivanja starosne granice i usaglašavanja drugih zakona sa definicijom mladih u Zakonu o mladima;  
  • dugoročni razvoj i finansiranje omladinske politike, udruženja mladih i za mlade;  
  • obaveznost, funkcionalnost i inkluzivnost lokalnih mehanizama omladinske politike;  
  • kriterijumi krovnosti.    

Šta nas čeka u daljem procesu? 

  • Objavljivanje analize ostvarivanja rezultata postojećeg Zakona o mladima. 
  • Uža radna grupa će se u periodu od 6. do 8. juna sastati kako bi radila na prvom nacrtu novog Zakona o mladima. 
  • Predlog nacrta će razmatrati članovi i članice Radne grupe za izradu Zakona o mladima na zvaničnom trećem sastanku koji se planira 19. juna.  
  • Javna rasprava povodom nacrta tokom jula.  
  • Upućivanje predloga Zakona u skupštinsku proceduru tokom septembra. 

KOMS će svoje članice, predstavnike/ce omladinske politike i mlade ljude blagovremeno obaveštavati o mogućnostima uključivanja u izradu ovog najvažnijeg dokumenta za mlade i omladinsku politiku.