fbpx
KOMS na događaju za standardizaciju izbora i rada omladinskih predstavnika i predstavnica u Upravnom odboru RYCO

KOMS na događaju za standardizaciju izbora i rada omladinskih predstavnika i predstavnica u Upravnom odboru RYCO

Od 30. do 31. marta se održao regionalni sastanak predstavnika i predstavnica krovnih saveza i reprezentativnih udruženja mladih, sadašnjih omladinskih predstavnika u Upravnom odboru RYCO i onih omladinskih predstavnika kojima se uspešno završio mandat.

Ovaj sastanak, koji je organizovala Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), održao se između ostalog i imajući u vidu probleme koje ugovorne strane imaju prilikom odabira omladinskih predstavnika/ca i praćenja njihovog rada kako bi se osiguralo adekvatno predstavljanje mladih.

Sastanak je organizovan na inicijativu Krovne organizacije mladih Srbije i na njemu su uvaženi svi lokalni konteksti i sve specifičnosti koje svaka ugovorna strana ima u svojim zajednicama, pa su tako učesnici i učesnice sastanka razmatrali koji su standardi i vrednosti svima zajedničke na regionalnom nivou i pre svega su sadržane u Statutu RYCO, i razmišljali u smeru “na koji način možemo da adekvatnije operacionalizujemo ove odredbe u okviru ugovornih strana RYCO?“.

Ključni zaključci sa sastanka:

  • izbor omladinskog predstavnika treba da bude u rukama civilnog sektora, tj. da udruženja mladih i za mlade budu autonomne u odabiru svog predstavnika. U onim ugovornim stranama gde je jasno koja su reprezentativna predstavnička tela mladih, o odabiru predstavnika bi trebalo upravo oni da odlučuju.
  • izbor treba uspostaviti da bude merit-based, u komisijama koje analiziraju prijave kandidata, dobro je da budu uključeni akteri omladinske politike koji utiču na unapređenje položaja mladih, a nisu nužno reprezentativni, kao i omladinski predstavnici koji su završili uspešno svoje trogodišnje mandate.
  • potrebno uspostaviti sistem praćenja rada omladinskih predstavnika od strane onih koji ih i biraju.
  • neophodno je da reprezentativna predstavnička tela mladih pružaju podršku u radu omladinskom predstavniku, a važno je i da postoji jasan onboarding proces, kako bi tek izabrani predstavnici bili upućeni u postignute rezultate.
  • potrebno je da postoje i standardizovani uslovi ko može biti omladinski predstavnik i jasnija definicija šta može biti viđeno šta je sukob interesa po pogledu odabira i obavljanja mandata. 
  • RYCO bi trebalo da izradi Code of Ethics, koji će da uspostavi mehanizme da ne samo omladinski predstavniki poštuju vrednosti RYCO, već i zvanični predstavnici Vlada ugovornih strana.
  • potrebno uspostaviti sistem praćenja rada omladinskih predstavnika od strane onih koji ih i biraju.

KOMS će nastaviti da zagovara izmenu sadašnjeg procesa selekcije omladinskog predstavnika u RYCO, tako da su jasni kriterijumi i procedura, sukobi interesa i način praćenja njegovog/njenog rada. Takođe, KOMS će insistirati da odluku o omladinskom predstavniku donose mladi, u skladu sa vrednostima ko-menadžment principa. 

Ministarstvo turizma i omladine odgovorilo je na zahteve KOMS-a i u narednim nedeljama nas očekuju sastanci povodom izmena aktuelnog Memoranduma o saradnji.