fbpx
Produžene prijave za Trenersku bazu KOMS!

Produžene prijave za Trenersku bazu KOMS!

Produžavamo rok za prijavljivanje za Trenersku bazu KOMS!

Ovo je prilika za sve koji imaju kompetencije da rade sa mladima i sarađuju sa najvišim nezavisnim predstavničkim telom mladih u Republici Srbiji.

Prijave će trajati do 14. novembra 2022. godine, do 23.59h.


Šta je zapravo trenerska baza KOMS-a? 

Trenerska baza (eng. Pool of trainers, skraćeno PoT) je skup izabranih stručnjaka/stručnjakinja koji rade na pripremi, realizaciji i izveštavanju obrazovnih i razvojnih aktivnosti Krovne organizacije mladih Srbije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Svrha trenerske baze je da omogući i osigura kvalitetan razvoj KOMS-a i da doprinese ostvarivanju ciljeva KOMS-a kroz pružanje i razvijanje stručne obrazovne i razvojne podrške.

Trenersku bazu čine treneri/ice i stručnjaci i stručnjakinje koji dele, promovišu vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. Trenerska baza je resurs koji pruža podršku KOMS-u kroz edukaciju, informisanje, konsultovanje, superviziju, predavanja, mentorstva i druge vidove prenošenja znanja, koristeći različite metodologije, a kojima je cilj da doprinosu održivosti, razvoju i usavršavanju mreže i organizacija članica KOMS-a.

Izbor članova trenerske baze vrši komisija koju imenuje Upravni odbor KOMS-a. Mandat trenera u Trenerskoj bazi je 2 godine od dana izbora sa mogućnošću ponovnog biranja. Aktivnosti koje realizuje Trenerska baza mogu biti na volonterskoj bazi ili mogu biti profitne.

Trenerska baza KOMS prijavljenima koji budu odabrani pruža: 

 • plaćene i volonterske angažmane za vreme mandata, čiji broj zavisi od obima aktivnosti koje se realizuju i nije ograničen; 
 • priliku za profesionalnim usavršavanjem; 
 • standardizovane materijale za rad;  
 • pristup bazi znanja sa relevantnim materijalima i informacijama;  
 • umrežavanje sa drugim članovima/icama Trenerske baze;  
 • reference za dalje usavršavanje i rad. 

Kada budu odabrani, od članova i članica Trenerske baze očekuje se: 

 • savesno i odgovorno obavljanje dodeljenih angažmana u skladu sa propisanim standardima;  
 • ukoliko je neophodno, povremeno, volonterski angažman nakon određenog broja plaćenih angažmana;  
 • učešće u procesu izrade dokumenata i politika u skladu sa mogućnostima i ekspertizom;  
 • aktivan rad na usavršavanju svojih znanja i veština;  
 • izveštavanje o radu prema propisanim obrascima u roku od dve nedelje od završenog posla;  
 • poštovanje Statuta i Pravilnika o radu KOMS-a, Poslovnika o radu trenerske baze i ostalih internih dokumenata KOMS-a. 

Angažovanje trenera/kinja iz baze 

Tokom svog mandata treneri/kinje i eksperti/ekspertikinje se angažuju za potrebe sprovođenja aktivnosti KOMS-a ili na osnovu poziva eksternog naručioca. Taj poziv definiše profil trenera/kinje koji je potreban za predviđenu aktivnost, očekivanja i rok za prijavu. 

Imenovanje trenera/trenerkinje za svaku predviđenu aktivnost vrši komisija KOMS-a, na osnovu kriterijuma uspostavljenih Poslovnikom o radu trenerske baze. 

Broj angažmana koji će svaki član/ica baze obaviti tokom mandata zavisiće od obima aktivnosti, i njihove usklađenosti sa kvalifikacijama i ekspertizom članova/ica baze. Programski koordinatori/ke, kao i lica zaposlena u Sekretarijatu na pozicijama koje direktno upravljaju projektima i planiraju aktivnosti trudiće se da obezbede jednake šanse svim članovima/icama baze za angažovanje i broj angažmana, fer uslove izbora i osiguranje kvaliteta, a sve u skladu sa predviđenim konkretnim projektnim aktivnostima. 

Delokrug rada trenerske baze: 

 • održavanje i unapređenje kvaliteta sprovođenja programa KOMS-a, godišnjeg plana rada i projektnih aktivnosti; 
 • baza je na raspolaganju drugim zainteresovanim akterima u pružanju ekspertskih usluga svih vrsta – eksterna angažovanja; 
 • izrada materijala i baze znanja (e-learning platforma, baze kontakata, edukativnih materijala i priručnika) u vlasništvu KOMS-a i na raspolaganju svima unutar KOMS-a kao mreže; 
 • usavršavanje baze trenera kroz treninge, mentorstva i savetovanja. 

Uslovi učešća na konkursu

Ovim konkursom pozivaju se treneri/kinje sa ekspertizom iz sledećih oblasti: 

 • Omladinska politika i mehanizmi aktivnog učešća na svim nivoima
  • lokalni
  • nacionalni
  • međunarodni
 • Javno zagovaranje i razvoj predloga praktičnih politika
 • Poznavanje međunarodnog, nacionalnog i lokalnog okvira za ostvarivanje prava mladih
  • zapošljavanje i radni uslovi
  • bezbednost i izgradnja mira
  • zdravlje i blagostanje mladih
  • stambena politika
  • rodna ravnopravnost
  • socijalna inkluzija
 • Sistem državne uprave i lokalne samouprave
 • Pravna podrška u razvoju javnih politika i upravljanja organizacijom
 • Razvoj procedura upravljanja ljudskih resursa, sistema praćenja i evaluacije rada i zaposlenih
 • Upravlјanje projektima, prikuplјanje finansijskih sredstava
 • Kreiranje i sprovođenje kampanja (društvene mreže, outdoor kampanje itd.) 
 • Digitalna pismenost
 • Istraživanja
 • IT programiranje
 • Web dizajn
 • Data poslovi
 • Grafički dizajn
 • Kreiranje/produkcija foto/video/audio sadržaja

Kandidati/kinje svoje prijave mogu slati za jednu ili više oblasti ekspertize. 

Način prijave 

 • Pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na mejl adresu: konkurs@koms.rs 
 • Popunite Upitnik za oblast ekspertize za koju se prijavljujete, listom do 10 održanih treninga i listom do 3 preporuke. 

Prijave će razmatrati Komisija KOMS-a, a kandidati/kandidatkinje blagovremeno obavešteni. 

Rok za slanje prijava: 14. novembar 2022. godine, do 23.59.

Kriterijumi za izbor trenera/kinja su: 

 • relevantno formalno i neformalno obrazovanje –  do 25 bodova; 
 • stručnost za jednu od potrebnih oblasti ekspertiza, dokazanu kroz praktično iskustvo i reference –  do 25 bodova;  
 • lista do 10 održanih treninga sa informacijama o broju trenerskih sati, organizatoru, temi, kontakt osobi, ciljnoj grupi –  do 35 bodova;  
 • lista do 3 preporuke nekog od prethodnih naručioca usluga –  do 15 bodova. 

Prilikom izbora insistiraće se pre svega na kvalitetu prijava. Težiće se balansu između kandidata/kinja iz organizacija članica i izvan njih, ravnomernoj polnoj, starosnoj, geografskoj i drugim strukturama, a Trenerska baza će težiti da uključi pripadnike/ce ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa. 


Više informacija o konkursu i radu trenerske baze možete dobiti od programskog koordinatora Bojana Teofilovića, putem mejla bojan.teofilovic@koms.rs, radnim danima od 9 do 17 časova.