fbpx
Otvoren konkurs za KOMS Trenersku bazu!

Otvoren konkurs za KOMS Trenersku bazu!

Širimo KOMS Trenersku bazu! 

Ovo je prilika za sve koji imaju kompetencije da rade sa mladima i sarađuju sa najvišim nezavisnim predstavničkim telom mladih u Republici Srbiji.

Šta je zapravo trenerska baza KOMS-a? 

Trenerska baza (eng. Pool of trainers, skraćeno PoT) je skup izabranih stručnjaka/stručnjakinja koji rade na pripremi, realizaciji i izveštavanju obrazovnih i razvojnih aktivnosti Krovne organizacije mladih Srbije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Svrha trenerske baze je da omogući i osigura kvalitetan razvoj KOMS-a i da doprinese ostvarivanju ciljeva KOMS-a kroz pružanje i razvijanje stručne obrazovne i razvojne podrške.

Trenersku bazu čine treneri/ice i stručnjaci i stručnjakinje koji dele, promovišu vrednosti i učestvuju u realizaciji programa KOMS-a. Trenerska baza je resurs koji pruža podršku KOMS-u kroz edukaciju, informisanje, konsultovanje, superviziju, predavanja, mentorstva i druge vidove prenošenja znanja, koristeći različite metodologije, a kojima je cilj da doprinosu održivosti, razvoju i usavršavanju mreže i organizacija članica KOMS-a.

Izbor članova trenerske baze vrši komisija koju imenuje Upravni odbor KOMS-a. Mandat trenera u Trenerskoj bazi je 2 godine od dana izbora sa mogućnošću ponovnog biranja. Aktivnosti koje realizuje Trenerska baza mogu biti na volonterskoj bazi ili mogu biti profitne.

Trenerska baza KOMS prijavljenima koji budu odabrani pruža: 

 • plaćene i volonterske angažmane za vreme mandata, čiji broj zavisi od obima aktivnosti koje se realizuju i nije ograničen; 
 • priliku za profesionalnim usavršavanjem; 
 • standardizovane materijale za rad;  
 • pristup bazi znanja sa relevantnim materijalima i informacijama;  
 • umrežavanje sa drugim članovima/icama Trenerske baze;  
 • reference za dalje usavršavanje i rad. 

Kada budu odabrani, od članova i članica Trenerske baze očekuje se: 

 • savesno i odgovorno obavljanje dodeljenih angažmana u skladu sa propisanim standardima;  
 • ukoliko je neophodno, povremeno, volonterski angažman nakon određenog broja plaćenih angažmana;  
 • učešće u procesu izrade dokumenata i politika u skladu sa mogućnostima i ekspertizom;  
 • aktivan rad na usavršavanju svojih znanja i veština;  
 • izveštavanje o radu prema propisanim obrascima u roku od dve nedelje od završenog posla;  
 • poštovanje Statuta i Pravilnika o radu KOMS-a, Poslovnika o radu trenerske baze i ostalih internih dokumenata KOMS-a. 

Angažovanje trenera/kinja iz baze 

Tokom svog mandata treneri/kinje i eksperti/ekspertikinje se angažuju za potrebe sprovođenja aktivnosti KOMS-a ili na osnovu poziva eksternog naručioca. Taj poziv definiše profil trenera/kinje koji je potreban za predviđenu aktivnost, očekivanja i rok za prijavu. 

Imenovanje trenera/trenerkinje za svaku predviđenu aktivnost vrši komisija KOMS-a, na osnovu kriterijuma uspostavljenih Poslovnikom o radu trenerske baze. 

Broj angažmana koji će svaki član/ica baze obaviti tokom mandata zavisiće od obima aktivnosti, i njihove usklađenosti sa kvalifikacijama i ekspertizom članova/ica baze. Programski koordinatori/ke, kao i lica zaposlena u Sekretarijatu na pozicijama koje direktno upravljaju projektima i planiraju aktivnosti trudiće se da obezbede jednake šanse svim članovima/icama baze za angažovanje i broj angažmana, fer uslove izbora i osiguranje kvaliteta, a sve u skladu sa predviđenim konkretnim projektnim aktivnostima. 

Delokrug rada trenerske baze: 

 • održavanje i unapređenje kvaliteta sprovođenja programa KOMS-a, godišnjeg plana rada i projektnih aktivnosti; 
 • baza je na raspolaganju drugim zainteresovanim akterima u pružanju ekspertskih usluga svih vrsta – eksterna angažovanja; 
 • izrada materijala i baze znanja (e-learning platforma, baze kontakata, edukativnih materijala i priručnika) u vlasništvu KOMS-a i na raspolaganju svima unutar KOMS-a kao mreže; 
 • usavršavanje baze trenera kroz treninge, mentorstva i savetovanja. 

Uslovi učešća na konkursu

Ovim konkursom pozivaju se treneri/kinje sa ekspertizom iz sledećih oblasti: 

 • Omladinska politika i mehanizmi aktivnog učešća na svim nivoima
  • lokalni
  • nacionalni
  • međunarodni
 • Javno zagovaranje i razvoj predloga praktičnih politika
 • Poznavanje međunarodnog, nacionalnog i lokalnog okvira za ostvarivanje prava mladih
  • zapošljavanje i radni uslovi
  • bezbednost i izgradnja mira
  • zdravlje i blagostanje mladih
  • stambena politika
  • rodna ravnopravnost
  • socijalna inkluzija
 • Sistem državne uprave i lokalne samouprave
 • Pravna podrška u razvoju javnih politika i upravljanja organizacijom
 • Razvoj procedura upravljanja ljudskih resursa, sistema praćenja i evaluacije rada i zaposlenih
 • Upravlјanje projektima, prikuplјanje finansijskih sredstava
 • Kreiranje i sprovođenje kampanja (društvene mreže, outdoor kampanje itd.) 
 • Digitalna pismenost
 • Istraživanja
 • IT programiranje
 • Web dizajn
 • Data poslovi
 • Grafički dizajn
 • Kreiranje/produkcija foto/video/audio sadržaja

Kandidati/kinje svoje prijave mogu slati za jednu ili više oblasti ekspertize. 

Način prijave 

 • Pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na mejl adresu: konkurs@koms.rs 
 • Popunite Upitnik za oblast ekspertize za koju se prijavljujete, listom do 10 održanih treninga i  listom do 3 preporuke. 

Prijave traju do 15. oktobra 2022. godine, do 23.59 časova. 

Prijave će razmatrati Komisija KOMS-a, a rezultati selekcije biće poznati najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. 

Kriterijumi za izbor trenera/kinja su: 

 • relevantno formalno i neformalno obrazovanje –  do 25 bodova; 
 • stručnost za jednu od potrebnih oblasti ekspertiza, dokazanu kroz praktično iskustvo i reference –  do 25 bodova;  
 • lista do 10 održanih treninga sa informacijama o broju trenerskih sati, organizatoru, temi, kontakt osobi, ciljnoj grupi –  do 35 bodova;  
 • lista do 3 preporuke nekog od prethodnih naručioca usluga –  do 15 bodova. 

Prilikom izbora insistiraće se pre svega na kvalitetu prijava. Težiće se balansu između kandidata/kinja iz organizacija članica i izvan njih, ravnomernoj polnoj, starosnoj, geografskoj i drugim strukturama, a Trenerska baza će težiti da uključi pripadnike/ce ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa. 

Više informacija o konkursu i radu trenerske baze možete dobiti od programskog koordinatora Bojana Teofilovića, putem mejla bojan.teofilovic@koms.rs, radnim danima od 9 do 17 časova.