fbpx
U susret predstojećim simulacijama rada Saveta za mlade: Slušaj savete mladih!

U susret predstojećim simulacijama rada Saveta za mlade: Slušaj savete mladih!

Istraživanje Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: Saveti za mlade jedinica lokalne samouprave koje je KOMS objavio 2021. godine je imalo za cilj da utvrdi u koliko jedinica je osnovan Savet za mlade, a meren je i stepen razvoja Saveta (prema inkluzivnosti i funkcionalnosti). Čak 66 od 145 tj. 45,5% jedinica lokalne samouprave nema osnovan Savet za mlade, dok svega 7 opština i gradova ima inkluzivan i funkcionalan Savet.

Tokom prethodna dva meseca Krovna organizacija mladih Srbije ispitivala je prakse i funkcionisanje Saveta za mlade u lokalnim sredinama po Srbiji i u cilju prikupljanja podataka i informacija, organizovala je šest fokus grupa i dva intervjua sa različitim predstavnicima državnih institucija, Kancelarija za mlade, udruženja građana, omladinskih aktivista/kinja, omladinskih radnika/(ca, kao i bivših i sadašnjih članova nacionalnog i lokalnih saveta za mlade.

Cilj ispitivanja funkcionisanja Saveta za mlade i prikupljanja primera dobre prakse, jeste pronalaženje konsenzusa oko osnovnih principa rada Saveta za mlade na lokalnom nivou. Sami principi su podeljeni u nekoliko celina poput: način izbora i sastav Saveta, nadležnosti Saveta, način rada i odlučivanja i druga proceduralna pitanja.

Kao produkt ispitivanja i prikupljanja informacija jeste rad na standardizaciji principa rada saveta za mlade u cilju izrade vodiča Posavetuj Savet – Principi rada saveta za mlade.

Prema Zakonu o mladima, u okviru jedinica lokalne samouprave (JLS) moguće je osnovati Savet za mlade radi usklađivanja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike na teritoriji JLS.  Zakon nije predvideo Savet za mlade kao obaveznu već kao fakultativnu instituciju. Više o savetima za mlade možete pročitati ovde.

U narednom periodu, KOMS će organizovati četiri simulacije rada Saveta za mlade, i to u:

  • Zaječaru,
  • Brusu,
  • Nišu i
  • Kragujevcu.

Na simulacijama će mladi iz ovih mesta imati priliku da se oprobaju u ulozi članova i članica Saveta za mlade kao predstavnici mladih, udruženja ili lokalnih institucija.

Pratite nas na društvenim mrežama i sajtu kako biste bili informisani o svim našim aktivnostima u vezi Saveta za mlade.


Krovna organizacija mladih Srbije realizuje projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske ,,Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT’’, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.