fbpx
Pripreme 2022. i 2023. godinu: Rad na Razvoju praćenja implementacije mehanizama aktivnog učešća mladih i uključivanje u nacrt KOMS godišnjeg plana rada 2022/2023

Pripreme 2022. i 2023. godinu: Rad na Razvoju praćenja implementacije mehanizama aktivnog učešća mladih i uključivanje u nacrt KOMS godišnjeg plana rada 2022/2023

Od petka, 24. juna do nedelje, 26. juna, u Vrnjačkoj Banji su članovi/ce KOMS Sekretarijata, Upravnog i Nadzornog odbora KOMS, zajedno sa predstavnicima/cama KOMS organizacija članica, radili na razvoju praćenja implementacije mehanizama aktivnog učešća mladih kao i na nacrtu KOMS godišnjeg plana rada 2022/2023, kako bi on na najbolji način reflektovao ovu temu te i usmeravao aktivnosti. 

Na samom početku radnog dela, učesnici i učesnice su razmenjivali iskustva praćenja implementacije mehanizama aktivnog učešća mladih u svojim lokalnim zajednicama.  

Narednog dana, obrađene su ključne tačke KOMS-ovog godišnjeg izveštaja i mogućnosti za implementaciju plana praćenja. Takođe je svim prisutnim učesnicima i učesnicama predstavljena KOMS-ov Strateški plan 2021-2024, kao i planovi za 2022/2023. godinu. Predstavljen je i KOMS-ov Zagovarački plan 2022/2023.  

Učesnici i učesnice su bili aktivni, uključivali se u diskusije, predlagali sopstvene ideje, a pogotovo su kroz rad po principu World Café-a bili aktivni i iskazali svoju kreativnost i upoznatost sa radom KOMS-a. Prilikom rada po principu World Café-a, učesnici/ce su bili podeljeni u tri grupe od kojih se svaka bavila po jednim strateškim ciljem, prilikom kojih su došli do važnih uvida koji će biti od pomoći za formiranje Godišnjeg plana rada 2022/2023 i poboljšati praćenje implementacije mehanizama aktivnog učešća mladih. 

Kroz izveštavanje o postojanju i funkcionalnosti mehanizama aktivnog učešća mladih, udruženja mladih i za mlade razvijaju preporuke za unapređenje javnih politika i mehanizama učešća, zagovaraju za njihovu implementaciju i razvoj kroz dijalog sa lokalnim vlastima. Cilj je da se na ovaj način razviju i/ili unaprede kapaciteti organizacija članica KOMS kako bi se tražila odgovornost od vlasti i zagovaralo za bolji položaj mladih u lokalnim zajednicama. 

Organizacije članice KOMS imaju različita iskustva u radu lokalnih saveta za mlade što je obogatilo diskusiju i pružilo uvid u različite perspektive funkcinonisanja ovog mehanizma, a u cilju izrade što adekvatnijeg sistema praćenja mehanizama aktivnog učešća mladih.  


Program jačanja kapaciteta održan je u okviru projekta Mladi za aktivne savete koji Krovna organizacija mladih Srbije realizuje uz podršku projekta Vlade Švajcarske ,,Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT’’, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.