fbpx
345 dana Strategije za mlade: I šta ćemo sad?

345 dana Strategije za mlade: I šta ćemo sad?

Dana 02. juna 2022. godine realizovan je sastanak Posebne Radne grupe za izradu Predloga Nacionalne strategije za mlade, na kom je predstavljen dokument sa integrisanim komentarima pristiglim u toku konsultativnog procesa koji je završen tokom februara meseca.  

Konsultativni proces 

Konsultativni proces je trajao 8 dana i realizovan je u periodu od 8. do 16. februara 2022. godine. Tokom konsultativnog procesa svi koji su bili zainteresovani su imali mogućnost da dostave svoje komentare na predlog teksta koje je Ministarstvo omladine i sporta objavilo na zvaničnoj veb stranici Ministarstva. Tokom konsultativnog procesa pristiglo je 95 komentara od strane 12 različitih subjekata, što ukazuje na zainteresovanost određenog broja aktera omladinske politike koji su detaljno čitali i komentarisali predloge rešenja koje nudi nacrt Nacionalne strategije za mlade.  

Krovna organizacija mladih Srbije učestvovala je i u ovom procesu i dostavila svoje komentare. Nakon što su članovima/cama Radne grupe dostavljeni svi pristigli komentari i novi predlog nacrta dokumenta, sazvan je sastanak Radne grupe sa ciljem da se svi predlozi razmotre, kreira finalni nacrt koji će biti upućen na javnu raspravu.  

Ključni predlozi KOMS 

Predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije učestvuju u radu Radne grupe za izradu predloga nacrta Strategije za mlade 2022-2030 od avgusta 2021. godine. U periodu do sada, ova radna grupa radila je na definisanju opšteg cilja, posebnih ciljeva, predlozima mera, kao i u davanju komentara i predloga na dostavljene nacrte Strategije. 

Pored direktnog učešća u radu navedene radne grupe, KOMS je sprovodio konsultacije sa organizacijama članicama, alumnistima/kinjama i zainteresovanim mladima za dokument. 

Oblasti i mehanizme koje KOMS zagovara kroz ovaj dokument, koji je jedan od najvažnijih dokumenata za regulisanje omladinske politike i onoga što omladinska politika obuhvata, jesu: 

 • Obavezni Saveti za mlade u svim jedinicama lokalne samouprave 
 • Mehanizam EU dijaloga za mlade  
 • Obezbeđivanje uslova za uključivanje mladih u procese donošenja odluka 
 • Osnaživanje udruženja mladih i za mlade 
 • Omladinsko odgovorno budžetiranje kao jedan od mehanizama obezbeđivanja sredstava za mlade 
 • Participativno budžetiranje 

Šta se desilo na sastanku?  

Predstavnici/e KOMS upitali su zašto je iz teksta predloga dokumenta izbačeno Omladinsko odgovorno budžetiranje, kao mehanizam za unapređenje položaja mladih, koji je proizišao kao jedan od zaključaka Dijaloga mladih sa premijerkom i Dijaloga mladih sa ministrom omladine i sporta. Nakon pojašnjenja da je ovakav mehanizam zahtevan za implementaciju kroz Strategiju, predstavnice KOMS naglasile su da je ovo izuzetno značajno za mlade te da se od predloga neće odustati.  

Dalje se razgovaralo o unapređenju teksta dokumenta i pojašnjavanju određenih delova Strategije, kako bi odgovarala na potrebe mladih.  

Dalji proces 

Mandat Radne grupe produžen je do 30. juna do kada se očekuje i kreiranje finalnog dokumenta. Nakon što Ministarstvo omladine i sporta izradi finalni Predlog, dokument će biti upućen na javnu raspravu. Prema Zakonu o planskom sistemu javna rasprava će trajati 20 dana. Svi zainteresovani će imati pirliku da daju svoje komentare putem veb stranice Ministarstva omladine i sporta i platforme eKonsultacije. Takođe, Ministarstvo je istaklo da će biti organizovani i okrugli stolovi u različitim krajevima Srbije te će se diskutovati o ključnim delovima Strategije, o kojima još uvek ne postoji konsenzus.  

Nastojimo da kao krovni savez zagovaramo ove teme od značaja za mlade, kao i da mladi imaju priliku da se pitaju o politikama koje direktno utiču na njih i da imaju svoje mesto u sistemu i budu prepoznati od strane sistema za procese kojih se tiču i u kojima bi trebalo da budu uključeni. 

I šta ćemo sad? 

Sad ćemo zajedno da se borimo da jedan od najvažnijih dokumenata za mlade koji određuje prioritete omladinske politike do 2030. godine, odgovara na stvarne potrebe mladih i unapređuje njihov položaj.  

Kako?  

Tako što ćete se priključiti kampanji polaznika/ca Akademije omladinske politike i zajedno sa njima diskutovati na sve teme kojima se bavi Strategija za mlade. Moći ćete da se uključujete putem različitih društvenih mreža i drugih kanala komunikacije, komentarišete i diskutujete. Sve vaše predloge i sugestije, Milja i Milica kao članice Radne grupe će preneti dalje i zagovarati da budu deo ovog važnog dokumenta.  

Pratite KOMS i pridružite nam se u kreiranju promena!  

Ukoliko imate pitanja u vezi procesa donošenja Strategije za mlade 2022-2030 budite slobodni da pišete članicama Radne grupe, Milici Borjanić, programskoj menadžerki na milica.borjanic@koms.rs kao i Milji Zdravković, koordinatorki za članstvo na milja.zdravkovic@koms.rs

Strategija za mlade kroz brojeve: 

 1. Početak rada RG: 22. jun 2021.  
 1. Dužina trajanja: 345 dana  
 1. Događaji koji su pratili izradu:  
 • Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta  
 • Dijalog mladih sa premijerkom  
 1. Mandat Radne grupe: do 30. juna 2022. godine