fbpx
Objavljen Finalni izveštaj monitoringa izborne kampanje 2022: Gde su bili mladi u kampanji?

Objavljen Finalni izveštaj monitoringa izborne kampanje 2022: Gde su bili mladi u kampanji?

Tokom izborne kampanje, više od 50 mladih ljudi aktivno je pratilo i posmatralo predizbornu kampanju. Mladi istraživači i istraživačice, posmatrači i posmatračice i kompletan KOMS tim usmerili su svoj rad na aktivnosti prikupljanja podataka o komuniciranju političkih aktera (izborne liste i predsednički kandidati) ka i o mladima.Praćena su direktna partijska obraćanja, stavovi, obećanja, poruke političara/kandidata. Evidentirano je kako su političari i izborni akteri komunicirali o mladima. Istraživanja KOMS-a pokazala su da se mladi dominantno informišu putem interneta i društvenih mreža, te je iz tog razloga postojala želja da se proveri koliko i na koji način su se politički akteri obraćali mladima, kao i kolika su procenjena utrošena sredstva na oglašavanje na društvenim mrežama i koji je procenat od njih bio usmeren na mlade, odnosno u kome su mladi bili targetirana grupa.Prema istraživanjima KOMS-a, mladi se dominantno informišu preko interneta i društvenih mreža i iz tog razloga smo želeli da vidimo koliko su politički akteri poruke i obraćanja ka mladima usmeravali upravo kroz najpopularnije društvene mreže kao i to koliko su sredstava (plaćena promocija) utrošili u ove svrhe. Posebno u delu koji se bavi izbornim listama predstavljamo potrošena sredstva političkih partija i političara na plaćenu promociju na društvenim mrežama.

Ovde pogledajte ceo finalni izveštaj, sa analiziranim svim pojedinačnim listama.

Na samom početku finalnog izveštaja se nalaze zaključci monitoringa i sažetak kampanje izbornih lista i kandidata.

Monitoring izborne kampanje 2022 – u brojkama:

 • 8 predsedničkih kandidata/kinja
 • 10 lista i kandidata/kinja koji su posmatrani
 • 14 mladih poslanika/poslanica prema preliminarnim rezultatima
 • 45 dana kampanje
 • 50 mladih uključeno u KOMS-ov proces monitoringa
 • 60 obećanja i konkretnih politika
 • 141 obraćanje aktera
 • 317 mladih kandidata/kandidatkinja na listama 
 • 52.498 evra – procenjeni iznos potrošen na oglašavanje ka mladima tokom kampanje

Na samom kraju ovog finalnog izveštaja nalaze se i preporuke za unapređenje političke participacije mladih:


Politički programi i partije

 • Političke partije bi trebalo da se obraćaju mladima, da kreiraju političke programe za njih, da se usmere na probleme mladih i da im posvete pažnju u kampanjama. (Akteri: političke partije; omladinske organizacije u političkim partijama; KOMS).

Šta posle izbora?

 • Oformiti Odbor za mlade u okviru Narodne skupštine koji bi razmatrao sve zakone koji se direktno ili indirektno odnose na mlade i koji bi se u svom radu na redovnoj bazi konsultovao sa nacionalnim Savetom za mlade, kao i svim drugim akterima omladinske politike (Akteri: Narodna skupština Republike Srbije; parlamentarne političke partije; KOMS).
 • Oformiti Omladinski kokus u Narodnoj skupštini, kao neformalno telo, čiji bi zadatak bio da okuplja mlade poslanike, ali i druge narodne poslanike zainteresovane za rešavanje problema mladih, kao i predstavnike podmladaka političkih stranaka, ali i predstavnike organizacije civilnog društva. Rad kokusa bio bi usmeren ka tome da se potrebe i interesi mladih stave na istaknutije mesto u radu skupštine (Akteri: Narodna skupština Republike Srbije; političke partije; KOMS).

Mladi u kampanji

 • Političke partije moraju omogućiti mladima unutar partija veći prostor za učešće u kreiranju i usmeravanju poruka ka mladima, više pozicioniranje mladih na izbornim listama kako bi imali veću šansu da budu deo Narodne skupštine Republike Srbije i učestvuju u donošenju odluka.
 • Omogućiti veći uticaj mladih na donošenje odluka, podsticati i razvijati demokratsku/participativnu političku kulturu kod mladih (Akteri: Vlada RS; Narodna skupština; ministarstva; jedinice lokalne samouprave; političke partije; KOMS; udruženja građana; udruženja mladih i za mlade).

 

Pogledajte/preuzmite zveštaj: