fbpx
Dan žena 2022: Kakav je položaj mladih žena u Srbiji?

Dan žena 2022: Kakav je položaj mladih žena u Srbiji?

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena želimo da se osvrnemo na podatke do kojih smo došli kroz naša istraživanja, a koji nam ukazuju na to koliko je (ne)povoljan položaj mladih žena u Srbiji. Dan žena je važan datum koji može poslužiti kao dobar povod za preispitivanje i razmišljanje o ženama u našem društvu.

Kada govorimo o ovoj temi važno je da razmišljamo o percepciji položaja žena i rodne ravnopravnosti u Srbiji. Podaci su nam pokazali da se stavovi mladih muškaraca i mladih žena značajno razlikuju u vezi sa ovom temom.

Na primer, mlade žene procentualno više smatraju da žene u Srbiji zarađuju manje nego muškarci kada je reč o istim poslovima, a takođe su u većem procentu saglasne sa time da je briga za decu i kuću u Srbiji i dalje uglavnom posao žena.

Različito percipiranje položaja žena u Srbiji se posebno vidi kod primera tvrdnje da ljudi u Srbiji teže prihvataju žene na poziciji autoriteta nego muškarci – mlade žene su gotovo jednoglasno odgovorile da se u potpunosti slažu sa ovim.

Indikativan je i podatak koji pokazuje da su mladi muškarci u većoj meri ocenili da se zanimanja dele na muška i ženska, kao i onaj koji se odnosi na to da su momci u odnosu na devojke više saglasni sa tvrdnjom da su žene koje postavljaju karijeru ispred zasnivanja porodice sebične. 

Bez obzira na ovo, mladi muškarci u većoj meri nego mlade žene smatraju da su žene jednako slobodne kao i muškarci. Ali ako uzmemo u obzir ovakve stavove, možemo se zapitati da li možda očekivanja ili čak i osuda kako mlade žene treba da žive ograničava njihove odluke, a samim tim i njihovu slobodu. 

Ovo nam pokazuje da i mladi muškarci i mlade žene i dalje položaj i ulogu žene vezuju za privatnu sferu, kao i tradicionalne rodne uloge poput brige o domaćinstvu i porodici. Takođe signalizira da se mlade žene i mladi muškarci značajno razlikuju u percepciji položaja žena u Srbiji i rodne ravnopravnosti. Mlade žene znatno više smatraju da položaj nije jednak i da je diskriminišući. 

Ovakav položaj se dalje reflektuje na položaj i sliku mladih žena u medijima, obzirom da su muški akteri u medijima dvostruko više zastupljeni od ženskih. Čak i kada se o ženama izveštava, dešava se to da su one retko u fokusu. 

Mladi muškarci su u medijima imali 55% zastupljenosti, dok se o mladim ženama pisalo u 30% slučajeva. U slučajevima kada se o njima u 2021. godini pisalo to je, nažalost, najčešće bilo u kontekstu crne hronike, prilikom izveštavanja o ubijenim i napastvovanim mladim ženama. Stiče se utisak da, mada su mlade žene nebezbedne, važno je da budu lepe jer se o njihovim problemima najčešće referiše u kontekstu fizičkog izgleda. Ni jedan tekst se nije analitički bavio problemom rodnih pitanja kod mladih.

Ovi podaci nam pokazuju da su mlade žene često posmatrane kroz prizmu mladih majki ili da se od njih očekuje da brinu o domaćinstvu i da je jedina liderska uloga koju treba da preuzmu uloga u brizi za domaćinstvo. Kada i izađu iz privatne sfere i prevaziđu tradicionalne rodne uloge, tj. izađu na tržište rada, one su i tada u nepovoljnom položaju jer zarađuju manje.

Uz to, mlade žene nisu bezbedne i još uvek naše društvo smatra da seksualno napastvovanje može biti krivica žene (mada nikada nije), ali stiče se utisak da je prioritet u medijima dat tome kako one mogu da budu lepe i još lepše.

Najzad, mlade žene zbog ovih i mnogih drugih razloga smatraju da njihov položaj u društvu nije jednak, međutim prema podacima, izgleda da mladi muškarci nisu saglasni sa ovom tvrdnjom.

Upravo iz ovih razloga, krajem prethodne godine je u KOMS-u sprovedena rodna revizija, kojom se KOMS, kao najviše predstavničko telo mladih, obavezao da će u svom radu u narednom periodu snažnije raditi na identifikovanju rodnih (i drugih) nejednakosti – kako kroz razvijanje unutrašnjih kapaciteta, tako i kroz konsultacije sa ekspertima/ekspertkinjama i organizacijama članicama koje se bave temama rodne (ne)ravnopravnosti.

Rodno odgovorne omladinske politike su važan aspekt delovanja KOMS-a. Iz tog razloga obavezujemo se da ćemo u narednom periodu raditi na identifikaciji i dekonstrukciji rodnih stereotipa i smanjenju rodne neravnopravnosti među mladima, kako bi svi mladi, nezavisno od svog pola ali i roda mogli da ostvare jednaka prava.