fbpx
ODIHR organizovao radionicu rodne revizije za KOMS

ODIHR organizovao radionicu rodne revizije za KOMS

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) već nekoliko godina radi na polju političkog učešća mladih. Mandat ODIHR-a za obavljanje ovog posla zasniva se na širokom skupu obaveza OEBS-a koje naglašavaju ključnu ulogu koju mladi ljudi mogu imati u pomoći državama učesnicama OEBS-a da ispune svoje obaveze u pogledu demokratije i ljudskih prava.

U okviru ovih mandata, ODIHR i angažovana organizaciona mentorka za rodnu ravnopravnost podržali su Krovnu organizaciju mladih Srbije (KOMS) tokom novembra i decembra 2021. godine sa ciljem:

a) unapređenje veština i kapaciteta Sekretarijata KOMS-a i organizacija članica KOMS-a za integrisanje rodnih pitanja,

b) praktičnog učenja, tako što će osigurati da rad na novom normativnom okviru omladinske politike u Srbiji bude urodnjen*,

c) razvijanje alata za budžetiranje za mlade za jedinice lokalne samouprave, zasnovanog na praksi rodno odgovornog budžetiranja, i

d) identifikovanje potreba za poboljšanjem rodne ravnopravnosti kada je reč o unutrašnjoj strukturi i radnim praksama.

Trening je obuhvatio i pregled ključnih dokumenata KOMS-a, participativne vežbe, intervjue jedan na jedan i fokus grupe sa članovima KOMS organa, savetodanih tela i alumnista KOMS-a.

Kao deo mentorskog procesa biće izrađen participativni izveštaj o rodnoj reviziji i akcioni dokument koji će usmeravati KOMS u njegovim daljim aktivnostima kako bi bolje predstavljao i zadovoljio potrebe mladih žena i muškaraca u svoj njihovoj različitosti. On za cilj ima dalje jačanje kapaciteta unutar KOMS-a, kako bi zaposleni KOMS-a i organizacije članice imali veštine da primenjuju urodnjavanje u budućnosti, nezavisno od spoljne podrške.

*Urodnjavanje poznato i pod nazivom gender mainstreaming; integrisanje rodne perspektive u javne politike u cilju uklanjanja sistemskih i strukturnih uzroka rodne nejednakosti. Proces urodnjavanja uključuje i reorganizaciju političkih procedura i rutina, jer su postojeće pune predrasuda prema pitanju roda i zasnovane na pogrešnoj pretpostavci da je rad ljudi i kreiranje javnih politika rodno neutralno.

Na primer, jedna od obaveza Srbije je uvođenje rodne perspektive u budžetiranje, dok bi urodnjavanje u medijima podrazumevalo korišćenje rodno osetljivog jezika, izbegavanje rodnih stereotipa, rodno odgovorno koncipiranje medijskog sadržaja…[1]

[1] https://www.danas.rs/vesti/drustvo/registar-pojmova-urodnjavanje/