fbpx
Koliko smo odmakli sa izmenama Zakona o mladima i Nacionalne strategije za mlade? – Održana 18. sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

Koliko smo odmakli sa izmenama Zakona o mladima i Nacionalne strategije za mlade? – Održana 18. sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije je uključena i aktivno prati procese izmena i dopuna Zakona o mladima i Nacionalne strategije za mlade o kojima je bilo reči i na 18. sednici Saveta za mlade, koja je održana u četvrtak 02. decembra 2021. godine u Palati Srbije.  

Kako se radna grupe za izmene i dopune Zakona o mladima koja je formirana 27. jula 2021. godine, sastala svega jedanput do sada, predstavnici mladih su uputili ministru pitanje da li je moguće očekivati da transparentan i inkluzivan proces bude realizovan u rokovima koji su prethodno najavljeni. Ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić informisao je članove i članice Saveta za mlade o procesima koji su u toku i najavio da će rad radnih grupa za izmene i dopune Zakona o mladima i Nacionalne strategije za mlade biti produžen, usled epidemiološke situacije u državi, a sa čvrstim obećanjem da široki konsultativni proces neće biti izbegnut i da će izmene dokumenata biti realizovane, prema najavi Premijerke u ekspozeu.  

Proces izrade Nacionalne strategije za mlade je odmakao dalje i u skladu sa tim se očekuje da po usaglašavanju članova i članica Radne grupe oko nacrta dokumenta, isti se odmah nađe u procesu javne rasprave koja će trajati 20 dana, u skladu sa Poslovnikom Vlade. Realizacija javne rasprave se očekuje do kraja 2021. godine. Ministar je naglasio da će upravo proces javne rasprave biti prilika da se uključe svi zainteresovani mladi, neformalne grupe, udruženja mladih i za mlade, savezi, krovni savez i drugi zainteresovani građani/ke, te daju svoj doprinos izradi ovih važnih dokumenata za mlade.  

Ministar omladine i sporta je naglasio da će u skladu sa informacijama koje je dobio od mladih tokom prethodne sednice Saveta, Dijaloga mladima sa ministrom koji je održan 22. novembra i informacijama Krovne organizacije mladih Srbije, konkursi za finansiranje programa i projekata u oblasti omladinske politike za udruženja mladih i za mlade očekuje da budu raspisani sredinom januara. Mladi su još jednom podvukli značaj blagovremenog objavljivanja konkursa, trajanja projektnog ciklusa koji omogućava realizaciju programa, transparentan proces selekcije projekata i programa za mlade i evaluaciju istih.  

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na zdravlje mladih i proces vakcinacije. Mladi u Savetu su istakli važnost diskusije u pravcu ostvarenja dugoročnih promena i važnosti edukacije o zdravlju mladih, a ne kratkoročnih reaktivnih aktivnosti. Mladi su istakli neophodnost veće saradnje i drugih resora, pre svega Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja. Krovna organizacija mladih Srbije je tokom prethodnog meseca realizovala najveću konferenciju omladinske politike u Republici Srbiji, Forum omladinske politike, čiji je fokus bio upravo zdravlje mladih. Na Forumu su mladi kreirali preporuke na temu vakcinacije mladih koje su predstavnici/e mladih predstavili i na Savetu za mlade. Na ovaj način, predstavnici mladih su direktno komunicirali potrebe mladih Vladi Republike Srbije uz očekivanje da će isti biti uvaženi.  

Na kraju sednice, mladi su pozvali i druge institucije koje imaju predstavnike u Savetu za mlade da informišu Savet o svojim aktivnostima, programima i ostvarenim rezultatima. Jedan od zaključaka sa u novembru organizovanog Sastanka visokog nivoa o obrazovnim politikama, je da je i Savet za mlade mehanizam praćenja sprovođenja Strategije obrazovanja i vaspitanja. Dodatno, mladi su pozvali da se sve mere države koje se odnose na mlade diskutuju u okviru institucionalnog mehanizma kao što je Savet za mlade, poput najavljenih mera za stambeno osamostaljivanje mladih parova, podsticanje nataliteta i fleksibilno studiranje za mlade mame.  

Krovna organizacija mladih će nastaviti da prati procese izmena normativnog okvira omladinske politike i obaveštava javnost o napretku istih, kao i pokreće teme od značaja za mlade u okviru Saveta za mlade Vlade Republike Srbije.  


Priprema i učešće mladih predstavnika i predstavnica mladih na sednicama Saveta za mlade podržana je kroz projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovoj vesti je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.