fbpx
Kako da „Moja prva plata“ stvarno bude plata?

Kako da „Moja prva plata“ stvarno bude plata?

Predstavnici/e Krovne organizacije mladih Srbije, učestvovali su danas, 13. jula 2021. godine, na događaju koji je imao za cilj evaluaciju programa Moja prva plata i razmenu iskustava o sprovođenju programa u 2020. godini.

Vlada Republike Srbije je 13. avgusta 2020. godine usvojila Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (MPP). Program je imao za cilj da osposobi 10.000 mladih (do 30 godina) sa srednjim i visokim obrazovanjem za samostalan rad, a bez radnog iskustva i koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Program se sprovodio kroz uključivanje ukupno 8.453 mladih kod 5.177 poslodavaca iz privatnog ili javnog sektora upućivanjem javnog poziva za uključivanje u program. Uredba je predviđala i da se korisniku ovog programa obezbeđuje mesečna novčana naknada u visini od 20.000 rsd sa srednjim obrazovanjem i 24.000 rsd sa visokim obrazovanjem u trajanju od 9 meseci i korisniku programa se obezbeđuje pravo na uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Uredba je predviđala i da pored sredstava koje korisniku isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac može korisniku isplatiti i dodatna sredstva i to je uradilo svega 487 poslodavaca za 740 kandidata.

U skladu sa istraživanjem položaja i potreba mladih, kao i podacima dobijenim iz strukturiranog intervjua sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i iz polustrukturiranog intervjua sa korisnicom programa, Krovna organizacija mladih Srbije ističe da je neophodno:

  • Nastaviti sa realizacijom programa MPP, ne smanjivati broj korisnika i uvećati sredstva za naknadu za mlade;
  • Prepoznati dodatne programe zapošljavanja mladih u regionima Centralne i Zapadne Srbije, kao i Južne i Istočne Srbije gde je najveća nezaposlenost mladih – doneti mere ravnomernog regionalnog razvoja kako bi se mladi podstakli da ostaju u svojim sredinama, te stvoriti mogućnosti za samozapošljavanje, stručno usavršavanje, plaćene prakse, prekvalifikacije i dokvalifikacije;
  • Uvesti jasne mehanizme evaluacije programa od strane mladih, u toku samog trajanja programa kako bi se preuzele adekvatne strategije mitigacije;
  • Pravno regulisati ugovore o radnim praksama, kako bi se prevazišao tranzit iz sveta obrazovanja u svet rada i posredno rešili problemi nastali u realizaciji programa MPP;
  • Dostići osnovne međunarodne standarde u domenu socijalne sigurnosti mladih i poštovanje principa dostojanstvenog rada, jer predviđena naknada za rad nije plata s obzirom da korisnicima programa nisu uplaćeni svi porezi i doprinosi, već samo doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Evidentno je da je neophodna podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova, kao i kreiranje mera za podsticanje zapošljavanja mladih odnosno olakšica i subvencija za poslodavce. Kako bi se doprinelo samostalnosti, ekonomskoj nezavisnosti mladih i njihovoj zapošljivosti važno je osigurati kvalitet donešenih mera i raditi adekvatan monitoring i evaluaciju, kako u smislu zadovoljstva korisnika tako i u smislu kratkoročnih i dugoročnih efekata.