fbpx
Zakon o mladima: Zašto se i tebe tiče?

Zakon o mladima: Zašto se i tebe tiče?

Krovna organizacija mladih Srbije je neposredno nakon Objave o početku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima pozvala ministra omladine i sporta da razjasni kako će se sprovesti proces za izmenu najvažnijeg Zakona za mlade i koji će koraci biti preduzeti kako bi se osiguralo aktivno učešće mladih u donošenju ovog propisa.    

Nakon danas održanog sastanka sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije, državni sekretar Milan Savić i pomoćnica ministra Snežana Žugić pružili su neophodne informacije o očekivanom procesu i odgovorili na pitanja predstavnika/ca mladih oko nejasnoća koje je ova objava proizvela.

Ministarstvo je obrazložilo da je inicijalna objava, postavljena 4. juna na internet adresi ministarstva, samo početak procesa, koja je prvenstveno usmerena na prikupljanje mišljenja mladih pojedinaca/ki i šire zainteresovane javnosti izvan okvira civilnog sektora, te je zbog toga manje detaljan, kako bi ga data ciljna grupa bolje razumela. KOMS je dobio garancije da tematska usmerenja u samom javnom pozivu nisu ograničavajuća, i da će svi prikupljeni podaci iz ovih konsultacija, zajedno sa svim ostalim elementima analize koju su savezi udruženja izrađivali, biti osnova za proces izmene Zakona ili novog Zakona, ukoliko se za tim pokaže potreba, a nakon analize efekata koju ministarstvo planira da uradi. Predlog KOMS-a o produžetku roka za prikupljanje stavova mladih u ovom delu zasnovan je na tome da na osnovu same objave nije bilo moguće zaključiti kakva je priroda i namera ovog poziva, kao i da je u tom slučaju potrebno uložiti dodatne napore kako bi se došlo do smislenog uključivanja mladih koji nisu članovi/ice udruženja, međutim, on nažalost nije usvojen, uz obrazloženje da će biti još mnogo prilika za uključivanje.

Ministarstvo je takođe iznelo namere da formira radnu grupu koja će se baviti Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima, kao i da će sve dosadašnje konsultacije sa akterima omladinske politike uzeti u obzir, te da će rezultati istih biti deo razmatranja radne grupe prilikom rada na predlogu izmena i dopuna Zakona o mladima. Najavljene su i javne rasprave kojima će se nastojati prikupiti što više predloga kako bi izmenjen ili novi zakon bio u skladu sa postojećim potrebama za njegovim izmenama i dopunama, kao i druge brojne prilike za uključivanje mladih.  Očekuje se da će Nacrt izmena Zakona biti završen do 15. novembra.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici/ce Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, predstavnici/e Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i predstavnici/e Omladinske prestonice Evrope Novi Sad.

KOMS će nastaviti da pomno prati ovaj proces i konstruktivno učestvuje u njemu sve dok je on transparentan, inkluzivan i podrazumeva najviši stepen učešća mladih u procesima donošenja odluka. Takođe, izveštavaćemo članstvo i sve mlade o njegovom napretku i mogućnostima za uključivanje u proces preko svih kanala komunikacije KOMS-a. Aktivno uključivanje mladih je jedini garant da će predložena rešenja zaista doprineti poboljšanju položaja omladinskog organizovanja i položaja mladih.