fbpx
Formiran Stalni stručni tim za EU dijalog mladih

Formiran Stalni stručni tim za EU dijalog mladih

Na 16. sednici Saveta za mlade održanoj 14. maja 2021. godine usvojena je odluka o formiranju Stalnog stručnog tima za EU dijalog mladih.

Stalni stručni tim za EU dijalog mladih jeste koordinaciona međusektorska grupa koju imaju samo države članice EU. Ona će biti institucionalizovana kroz Savet za mlade, kao stalno stručno telo. Stalni stručni tim za EU dijalog mladih zadužen je za sprovođenje EU dijaloga sa mladima na nacionalnom nivou i čine je predstavnici/ce Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za evropske integracije, Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada i predstavnici/ce nacionalne agencije za Erasmus+ – Tempus fondacije. Ova inicijativa je partnerski zagovarana i realizovana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

EU dijalog sa mladima (ranije Strukturirani dijalog) je kontinuirani proces konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima. EU dijalog sa mladima osigurava aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka tako što im daje prostor da slobodno iznose svoja mišljenja i preporuke, doprinoseći tako unapređenju položaja mladih.

Zadatak nacionalnih radnih grupa jeste da osiguraju konsultacije unutar države sa svim relevantnim akterima omladinske politike, ali i pojedincima iz populacije mladih (naročito onima u lokalnim zajednicama), kako bi se osiguralo da dobijeni podaci iz procesa konsultacija oslikavaju realno stanje omladinske politike na nacionalnom nivou. Mladi i donosioci odluka na strukturirani način razgovaraju o temama koje su važne mladima i dogovaraju se oko potencijalnih rešenja. Ovakav dijalog često nije prisutan u lokalnim zajednicama, a postojeći mehanizmi (ako uopšte postoje) često se ne koriste u praksi i ne ispunjavaju svoju ulogu.

Formiranje radne grupe predstavlja veliki korak i potencijal za mlade i njihovo aktivno učešće, pored toga Republika Srbija je jedina država koja nije članica Evropske unije, a koja je formirala Stalni stručni tim za EU dijalog mladih.

Više o EU dijalogu sa mladima možete pročitati ovde.