fbpx
Doneta Nacionalna strategija zapošljavanja – perspektiva mladih

Doneta Nacionalna strategija zapošljavanja – perspektiva mladih

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj u četvrtak 25. februara, usvojila Strategiju zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine.

Prema Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, u maju 2020. godine 104.702 mlade osobe su bile nezaposlene što predstavlja ukupno 20% od ukupnog broja nezaposlenih. Čak 80% mladih navodi nezaposlenost kao najveći problem, pored teške ekonomske situacije i nedostatka persepktive. Sa tim u vezi, kao glavne razloge za napuštanje države mladi navode mogućnost za dostojanstveniji život, viši standard života i veće šanse za zaposlenje.

Zbog svega navedenog, Nacionalna strategija zapošljavanja predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata za mlade, a Krovna organizacija mladih Srbije se uključila u javnu raspravu o njenom Predlogu. To je značilo da su poslati predlozi, sugestije i komentari na tekst Predloga do 13. januara 2021. godine. Komentari koje je Krovna organizacija mladih Srbije uputila odnose se na sledeće stavke:

  • Poseban cilj 2 „Unapređen položaj teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica na tržištu rada“

Zatraženo je da se u početne i ciljane vrednosti u okviru ovog cilja unesu parametri koji se tiču svih mladih (15-30 godina).

  • Mera 2.5. Poboljšanje položaja mladih na tržištu rada

Zatraženo je uvođenje odrednice prema kojoj se uspostavlja program Garancija za mlade do kraja trajanja Nacionalne strategije zapošljavanja.

  • Mera 3.1. Unapređenje zakonodavnog okvira

Predloženo je da se u zakonskom rešenju formulišu kriterijumi kvalitetne radne prakse kao što su: vremensko ograničenje, obezbeđivanje kvaliteta učenja, novčana nadoknada i drugi, u skladu sa Preporukama o okviru kvaliteta za radne prakse koje je usvojio Savet ministara EU 2014. godine.

Krovna organizacija mladih Srbije pozdravlja što su u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja mladi prepoznati kao teže zapošljiva kategorija nezaposlenih lica na tržištu rada. Ipak, ističemo da nije dobro što nisu uneti parametri za sve mlade odosno odrednica od 15 do 30 godina. Kada je reč o uvođenju programa Garancija za mlade, zabrinjavajuće je što Strategija koja traje šest godina nema odrednicu kojom bi se osiguralo da se za ovaj period izgradi ceo program, već se u tekstu Strategije navodi samo rad na unapređenju kapaciteta. Pored toga Garancija za mlade je predviđena za mlade do 25. godine, iako je više puta naglašeno da bi svaka mera za mlade trebala da se odnosi na sve mlade – do 30. godine života. Kada je reč o poslednjem predlogu koji je KOMS uputio, a koji se odnosi na kriterijume kvalitetnih radnih praksi, ova mera je usvojena te se u tekstu Nacionalne strategije zapošljavanja navode osnovni kriterijumi prema Preporukama o okviru kvaliteta za radne prakse.

Drago nam je što je predlog Krovne organizacije mladih Srbije o uvođenju kriterijuma kvaliteta radne prakse usvojen, ali smatramo da je bilo od velike važnosti da budu usvojeni i predlozi koji se tiču mladih kao teže zapošljive kategorije i implementacije programa Garancija za mlade.

Kada je u pitanju nezaposlenost mladih, KOMS je deo prve Regionalne tematske omladinske laboratorije na Zapadnom Balkanu, koja broji više 40 mladih, eksperata i donosioca odluka, a čiji će rezultat biti preporuke u domenu politika za rešavanje pitanja nezaposlenosti mladih na teme preduzetništva, kvalitetnog zapošljavanja i karijernog vođenja i savetovanja u naredne dve godine.