fbpx
Poziv za slanje ponude za pripremu i realizaciju masivnog onlajn kursa (MOOC)

Poziv za slanje ponude za pripremu i realizaciju masivnog onlajn kursa (MOOC)

U okviru zajedničkih aktivnosti Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovne Organizacije mladih Srbije – KOMS i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta, planirana je realizacija masivnog onlajn kursa „Osnove omladinske politike od lokalnog do međunarodnog nivoa“.

Masivni onlajn kurs predstavlja novi oblik rada sa učesnicima koji omogućava velikom broju polaznika da se aktivno uključe. Onlajn kurs pružiće priliku omladinskim radnicima/cama, aktivnim mladima i koordinatorima kancelarija za mlade koji dolaze iz različitih sredina da pohađaju kurs i steknu znanja i veštine u okviru ove teme.

Poziv je otvoren za pravno lice koje će pripremiti i realizovati onlajn kurs, sa sledećim obavezama:  

 1. Priprema sadržaja kursa koji sadrži informacije o omladinskoj politici na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou, kao i informacije o inkluzivnoj omladinskoj politici, uz saglasnost NAPOR, KOMS i Nacionalne asocijacije kacelarija za mlade.
 2. Priprema različitih sadržaja učenja, kao što su: obrazovni tekstovi, animirani video materijali, unapred snimljeni video intervjui sa stručnjacima od lokalnog do međunarodnog nivoa. Korišćenje različitih metoda: rad u malim grupama, diskusije na forumu, kvizovi, zadaci, onlajn alati za podsticanje diskusija, itd.
 3. Kreiranje, odnosno modifikacija postojeće platforme namenjene za realizaciju MOOC-a koja podržava mogućnost interakcije među učesnicima, kao i postavljanje gore navedenih sadržaja učenja, na neodređeno vreme. Tehnička administracija platforme tokom realizacije MOOC-a.
 4. Facilitacija kursa u trajanju od 5 nedelja, evaluacija kursa i kreiranje izveštaja.

Predviđena je kontinuirana komunikacija sa savezima tokom pripreme i realizacije kursa. Promocija kursa, kao i poziv i selekcija učesnika/ca, odgovornost je KOMS-a, NAPOR-a i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Planirano trajanje kursa je maksimalno pet nedelja za minimum 100 učesnika/ca (aktivnih mladih, koordinatora/ki kancelarija za mlade, omladinskih radnika/ca i lidera/ki iz organizacija mladih i za mlade).

Rok za pripremu celokupnog kursa je 15. mart 2021. godine, dok je početak realizacije kursa planiran najkasnije 17. marta 2021. godine.

Ponuda za pripremu i realizaciju treba da sadrži:

 1. Predlog sadržaja kursa sa definisanom metodologijom, predloženim modulima (sa navedenim metodama i planiranim materijalom). Predlog dostaviti na maksimalno dve A4 strane, font Times New Roman, font 11;
 2. Predlog celokupne budžetske konstrukcije koja sadrži sve elemente navedene u pozivu. Predlog dostaviti u Excel-u, sa stavkama koje jasno ukazuju na predložen segment posla;
 3. Biografije lica/portfolio agencije zaduženih za kreiranje sadržaja kursa, sa referencama;
 4. Biografije lica/portfolio agencije zadužene za kreiranje i montažu vizuelnog i video materijala, sa linkovima koji dokazuju iskustvo osobe/a, odnosno agencije;
 5. Biografije lica/portfolio agencije zadužene za facilitaciju kursa, sa referencama i linkovima ka realizovanim kursevima;
 6. Biografija lica/portfolio agencije koja će kreirati i administrirati onlajn platformu;
 7. U slučaju da ponudu objedinjeno šalje više pravnih lica, potrebno je dostaviti memorandum o saradnji koji jasno definiše agenciju koja podnosi ponudu, ime i prezime lica zaduženog za komunikaciju sa savezima, kao i uloge i podelu posla između agencija.

Finansijski uslovi i ugovor

Ukupan iznos ponude ne može biti veći od 450.000,00 RSD (četiristopedesethiljada dinara).

Ugovor će biti potpisan sa agencijom koja je podnosilac ponude. Ukoliko je više agencija uključeno u ponudu, ugovor će biti potpisan sa agencijom koja je u ime ostalih podnosilac ponude, a dalja distribucija sredstava biće odgovornost agencije kojoj su prebačena sredstva.

Celokupan sadržaj kursa, uključujući i razvijeni materijal i kreiranu/modfikovanu platformu biće vlasništvo NAPOR-a, KOMS-a i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Ugovorom će biti definisano da se izvršilac posla obavezuje da po isteku ugovora neće koristiti niti modifikovati pomenute stavke.

Dostavljanje ponuda i selekcija

Ponude poslati isključivo elektronski na adresu office@napor.net sa naznakom „Ponuda za MOOC“ do 15.02.2021. u 11:00 časova. Selekciju će vršiti komisija sastavljena iz redova organizatora, a svi podnosioci ponuda će o rezultatima selekcije biti obavešteni najkasnije do 16.02.2021. nakon čega će biti definisan datum sastanka.

Oficijalan poziv u PDF formatu možete pronaći ovde.

Za sve dodatne informacije i pitanja na raspolaganju vam je radnim danima od 9h do 16h Jelena Stojanović, izvršna direktorka NAPOR- mail: office@napor.net, telefon: 062 1108342.