fbpx
POZIV: DODELA MINI GRANTOVA U OKVIRU PROGRAMA „OPENS NA PUTU“

POZIV: DODELA MINI GRANTOVA U OKVIRU PROGRAMA „OPENS NA PUTU“

Usled pandemije izazvane virusom kovid- 19 onemogućena je realizacija planiranog programa OPENS NA PUTU, te je isti usmeren na pomoć organizacijama civilnog sektora kako bi prevazišle krizu izazvanu pandemijom i kako bi im se omogućila sredstva za digitalni rad.

Stoga se program „OPENS na putu“ u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS) sprovodi u 2020. godini kroz dodelu mini grantova usmerenih na organizacije mladih i za mlade na teritoriji Srbije. Osnovni cilj programa jeste pružanje podrške organizacijama da prevaziđu krizni period, kao i da organizuju onlajn aktivnosti za mlade.

Namena mini grantova:
▪ Zakup onlajn platformi za sprovođenje konkretnih programa za mlade;
▪ Prilagođavanje postojećeg tekstualnog, video i audio sadržaja i metoda kako bi se uključili mladi sa različitim smetnjama u razvoju;
▪ Plaćanje korišćenja digitalnih metoda koje uključuju veći broj mladih;
▪ Kupovina neophodne opreme sa jasnim ciljem upotrebe do maksimalno 45.000,00 RSD bruto (bez mogućnosti sufinansiranja);
▪ Sprovođenje konkretnih aktivnosti za mlade;
▪ Sufinansiranje postojećih projekata/programa za koje je neophodno obezbediti sredstva do kraja 2020. godine;
▪ Kupovina edukativnog materijala.

Visina mini grantova i vremenski period realizacije sredstava:
Ukupan iznos sa dodelu mini grantova iznosi 850.000,00 RSD
Minimalni iznos pojedinačnog granta je 25.000,00 RSD, a maksimalan iznos 85.000,00 RSD.
Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je od 01. novembra do 15. decembra 2020. godine.

Profil organizacija koje mogu da konkurišu:
✓ Organizacije mladih i za mlade osnovane u skladu sa Zakonom o udruženjima i registrovane u APR;
✓ Sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (izuzev Grada Novog Sada);
✓ Sa godišnjim budžetom u 2019. godini koji nije veći od 1.000.000,00 RSD.

Period do odobravanja
Predlog projekta, na obrascima, dostavlja se do 30. oktobra 2020. godine do 23:59 časova. Upite vezane za predloge projekata komunicirati putem mejla: mini.grantovi@gmail.com

Prijavu je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na mejl: mini.grantovi@gmail.com i u originalu (poslati poštom na adresu: NAPOR, Narodnog fronta 35/28, 21000 Novi Sad).


Prijava sadrži 3 obrasca i to:
• Obrazac predloga projekta
• Obrazac predloga budžeta
• Narativni prikaz budžeta

Obrasce možete pronaći ovde:
Obrazac predloga projekta
Obrazac predloga budžeta i narativnog budžeta projekta


Selekciju projekata vršiće komisija sastavljena iz redova NAPOR i KOMS. Pri selekciji vodiće se računa o ravnomernoj geografskoj zastupljenosti. Dodatne bodove ostvaruju organizacije:
• Koje su članice NAPOR-a ili KOMS-a;
• Čije se sedište nalazi u manjim opštinama.


Organizacije civilnog društva sa KOMS-om i NAPOR-om potpisuju Ugovor o saradnji koji će definisati obaveze ugovorenih strana.

Period realizacije
Nakon potpisivanja ugovora počinje period realizacije: od 01. novembra do 15. decembra 2020.


Prema Instrukcijama o vidljivosti projekta, izveštavanje o tekućim aktivnostima i PR traje tokom realizacije projekata.

Tokom realizacije projekata i plaćanja voditi posebno računa o sledećim pravilima finansiranja:
• Odobrena sredstva će biti uplaćena nosiocu aktivnosti, prema prethodno odobrenom budžetu od strane KOMS i NAPOR;
• Po dobijanju odobrenja za troškove navedene u budžetu, organizacija vrši sva plaćanja;
• Sva plaćanja na projektu moraju biti realizovana virmanski (bezgotovinski);
• Komunikaciju oko plaćanja vodi isključivo odgovorna i imenovana osoba koja je naznačena kao koodrinator/ka u predlogu projekta;
• Tim koji realizuje aktivnosti ima obavezu da od dobavljača roba i usluga preuzme original finalni račun/fakturu kao i fiskalni isečak (ukoliko je lice koje izdaje račun u sistemu fiskalnih kasa).
• Svi original fiskalni računi/fakture kao i fiskalni isečci (ukoliko je lice koje izdaje račun u sistemu fiskalnih kasa) se dostavljaju u okviru finalnog izveštaja.
• Tim koji realizuje aktivnosti, ima obavezu da u elektronskom formatu vodi evidenciju troškova kroz redovno ažuriranje obrasca Specifikacija troškova.

Troškovi koji nisu dozvoljeni:
• Troškovi rekonstrukcije prostora
• Troškovi štampanog promotivnog materijala;
• Kupovina alkoholnih i energetskih napitaka, duvanskih proizvoda i drugih psihoaktivnih supstanci;
• Troškovi koji nisu u direktnoj vezi s ciljevima programa ili projekta;


Za podršku tokom implementacije u vezi s finansijama i administracijom na raspolaganju će biti kontakt osobe ispred NAPOR-a i KOMS-a.


Nakon realizacije

Izveštaj se dostavlja na predviđenim obrasima do 18. decembra 2020. godine do 23:59 časova, na e-mejl: mini.grantovi@gmail.com

Izveštaji koji se dostavljaju:
• Narativni izveštaj
• Finansijski izveštaj
Obavezni prilozi uz Izveštaj su:
• Specifikacija troškova sa kompletnom računovodstvenom dokumentacijom;
• Obrazac za evidentiranje aktivnosti;
• Vizuali korišćeni na projektu (u elektronskoj formi).


Izveštaj i priloge dostaviti na adresu: Krovna organizacija mladih Srbije, 11.000 Beograd, Kralja Milutina 15, odosno NAPOR, Narodnog fronta 35/28, 21000 Novi Sad.

Poziv u PDF formatu možete pronaći ovde.