fbpx

EU dijalog sa mladima: održan regionalni sastanak

Krovna organizacija mladih Srbije je u petak, 12. juna, održala regionalni sastanak sa Mrežom mladih Hrvatske i Krovnom organizacijom mladih Slovenije, o postojećim okvirima i napretku implementacije EU dijaloga sa mladima u regionu. Sastanku su, pored predstavnika krovnih saveza iz regiona prisustvovali i lokalni koordinatori koji su deo aktuelnog programa Odlučionice kao i predstavnici relevantnih institucija: Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva evropskih integracija, kao i predstanvici Nacionalnih agencija: Fondacije Tempus u Srbiji i Agencije za mobilnost i programe Europske unije iz Hrvatske. Delegacija Evropske unije i EU info centar su prepoznali značaj ovog procesa za evropske integracije regiona i svojim prisustvom i iskustvom doprineli kvalitetnijim zaključcima sa sastanka.

EU dijalog sa mladima

Države u regionu su u različitom stepenu razvoja kada je reč o sprovođenju EU dijaloga sa mladima. Kao države članice Evropske unije, Hrvatska i Slovenija imaju dugogodišnje iskustvo u sprovođenju konsultativnog procesa i implementaciji EU dijaloga sa mladima na nacionalnom i lokalnom nivou. Iz ovog razloga, za mlade koji su u procesu implementaicije EU dijaloga sa mladima u Srbiji, bilo je veoma važno da čuju iskustva iz regiona, kao i savete kako da se glas mladih u lokalnim sredinama čuje.

Članovi krovnih saveza i predstavnici lokalne omladinske politike iz regiona su preneli svoja iskustva i probleme sa kojima su se susreli u implementaciji EU dijaloga sa mladima. Za sve učesnike je bilo izuzetno značajno da čuju mogućnosti različite priemne metodologije EU dijaloga sa mladima, a sve u cilju veće uključenosti i integrisanosti mladih u procese donošenja odluka. Učešće relevantnih institucija u ovoj oblasti pokazuje veliku zainteresovanost da se sinergetskim delovanjem ostvari veći uticaj mladih u na rad i funkcionicanje lokalnih zajednica.

Neki od najbitnijih zaključaka regionalnog sastanka jeste da je neophodno što više uključivati mlade u procese konsultovanja i donošenja odluka, kao i da je to potrebno raditi na što zanimljiviji način, kako bi se uključio što veći broj mladih osoba. Takođe, u ovom procesu neophodno je imati podršku donosioca odluka kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Pored edukovanja  i informisanja mladih o prilikama za njih, veoma je važno da donosioci odluka budu svesni značaja uključivanja mladih i uvažavanja njihovih mišljenja za kreiranje politika za mlade. Mlade je potrebno ohrabriti da budu aktivni bez obzira da li su članovi/ce udruženja mladih/za mlade ili su pojedinci koji imaju želju da svoje okruženje menjaju na bolje.

Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 11 lokalnih zajednica širom Srbije, a mreža lokalnih koordinatora raste, s obzirom da je u procesu realizacije program Odlučionice, kroz koji se vrši obuka koordinatora u još 5 lokalnih zajednica, a sa ciljem uspostavljanja kontinuiranog procesa konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima.

Značaj implementacije EU dijaloga sa mladima u Srbiji ogleda se u velikoj zainteresovanosti lokalnih koordinatora koji unapređuju omladinsku politiku u lokalnim zajednicama. Kada se uzme u obzir uspešnost ove prakse u drugim državama regiona jasno je da je veoma bitno održavati konsultacije sa onima koji su u ovom procesu iskusniji. Kada je reč o podsticanju participacije mladih i aktivnog učešća u donošenju odluka neophodan je udružen rad svih relevantnih aktera kako bismo imali aktivne građane demokratskog društva.