fbpx

Saopštenje povodom nepovoljnog položaja mladih i omladinskih i organizacija za mlade u Srbiji

Krovna organizacija mladih Srbije, na osnovu višegodišnjeg, kontinuiranog rada na prepoznavanju, analizi i borbi za unapređenje položaja mladih i njihovog podsticanja na aktivizam, izražava veliko zadovoljstvo što sve više subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora ističu mlade kao prioritet najvišeg ranga. Istovremeno, izražavamo naročitu zabrinutost zbog utiska da efekti takvih aktivnosti često ostaju potpuno nepoznati sektorskoj i široj javnosti kao i zbog parcijalne, nedovoljno transparentne i nesistemske dugoročne posvećenosti pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih, ali i povećanog stepena nasilja prema i među mladima i zloupotrebe mladih u političke svrhe od strane bilo kojih političkih subjekata.

U proteklih deset meseci na nivou Srbije sprovedeno je više kvalitetnih istraživanja i studija koje su ispitivale položaj, potrebe i percepcije vrednosti mladih u Srbiji. To su, između ostalog, istraživanje Vestminsterske fondacije za demokratiju, regionalna studija Fridrih Ebert fondacije o mladima, Evaluacija efekata predmeta građansko vaspitanje Građanskih inicijativa kao i KOMS-ov Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji. Komparacijom navedenih istraživanja zapaža se zabrinjavajući nivo podudarnosti njihovih rezultata kada su u pitanju položaj, potrebe i stavovi mladih ljudi u Srbiji i multidimenzionalne povezanosti uzroka i posledica najrazornijih društvenih fenomena poput odlaska mladih iz zemlje i „odliva mozgova“.

Istraživanja i studije podvlače opadanje evropskih vrednosti i pojačan evroskepticizam (u istraživanju Građanskih inicijativa na pitanje koliko je po njihovom mišljenju važno za Srbiju da postane članica EU samo 11 odsto mladih je reklo da im je izuzetno važno, a 25 odsto je odgovorilo sa nimalo), zabrinjavajuće rasprostranjen nivo nepoverenja mladih prema institucijama sistema (prema KOMS-ovom izveštaju o Poverenju mladih u institucije 2019. godine na skali od 1 – nemam uopšte poverenje do 5 – imam potpuno poverenje, mladi su institucijama prosečno dali sledeće ocene: Narodna skupština – 1.3; Vlada Republike Srbije – 1.5; Predsednik Republike Srbije – 1.8; Ministarstvo omladine i sporta – 2.7; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 1.9) kao i  nezadovoljstvo obimom prilagođenosti obrazovnog sistema potrebama tržišta rada (prema izveštaju Fridrih Ebert fondacije 53% mladih smatra da sistem obrazovanja ne može dobro da odgovori na potrebe tržišta rada), što sve opravdava pojačane aspiracije mladih da svoje života nastave van granica Srbije (prema izveštaju Fridrih Ebert fondacije ¾ mladih u Srbiji izražava želju/nameru da emigrira).

U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU (maj, 2019.) primećeno je poboljšanje performansi tržišta rada, sa izuzetkom stope aktivnosti mladih na tržištu rada, koja opada. Isti izveštaj podvlači i opadanje populacije u Srbiji za 0.5% svake godine, što se, zajedno sa emigracijom i odlivom mozgova i to posebno mladih, karakteriše kao ključni srednjeročni i dugoročni izazov za Srbiju.

Da bi se navedeni i brojni drugi, a pre svega izazovi u lokalnim sredinama za mlade rešavali, neophodno je da kontinuirano unapređujemo ulogu i kapacitete ključnih društvenih činilaca u ovim procesima i to pre svega omladinskih i organizacija za mlade. Presudna važnost svih subjekata omladinske politike, a naročito organizacija i njihovih asocijacija ne sme da bude samo deklarativno spominjana već neiscrpno praktikovana i potvrđivana kroz kontinuiranu sistemsku podršku. Jednako tako je neophodno da svi subjekti omladinske politike zauzimaju proaktivniji pristup angažovanju u omladinskom sektoru odnosno iznalaze i predlažu inovativne inicijative kojima se što direktnije utiče na poboljšanje položaja mladih u Srbiji.

Navedenoj sveobuhvatnoj i sistemskoj brizi o položaju i potrebama mladih treba dodati i povećanje broja organizacija civilnog društva koje se bave pitanjem mladih. Dok čvrsto podržavamo i aktivno ohrabrujemo sve modele saradnje i udruživanja građana radi vršenja participativne funkcije u društvu, obaveza nam je da još jednom istaknemo kako su mladi osetljiva kategorija te su stoga udruživanja mladih osetljivi procesi koji moraju biti pomno praćeni kako bi se smanjila mogućnost za one pojave u kojima se na bilo koji način mogu zloupotrebiti mladi ljudi.

Krovna organizacija mladih Srbija poziva sve nadležne na odgovornu i redovnu komunikaciju i saradnju sa civilnim sektorom koji je zabrinut zbog činjenice da uloga i vrednosti građanskog društva ne uživaju dovoljnu podršku. Naša je zajednička obaveza da pružimo podršku zaštiti vrednosti građanskog i solidarnog društva. Samo boljom multisektorskom saradnjom možemo učiniti Srbiju lepšim i boljim mestom za život mladih, ali i svih njenih građana i građanki.

U Beogradu,
20. jun 2019. godine
Krovna organizacija mladih Srbije

Zvanični dokument saopštenja možete preuzeti ovde.